988/1988

Given i Helsingfors den 25 november 1988

Lag om betalning av fronttillägg utomlands

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

En frontman och den som har deltagit i fronttjänst har rätt till fronttillägg enligt denna lag, om han är eller har varit bosatt utomlands.

Med frontman avses en person som tilldelats frontmannatecken enligt förordningen om frontmannatecken (772/69), och med den som deltagit i fronttjänst en person som tilldelats fronttjänsttecken enligt förordningen om fronttjänsttecken (554/78) eller fronttecken enligt förordningen om fronttecken (256/88).

På samma grunder som en frontman får den fronttillägg vilken såsom finsk medborgare deltagit i 1918 års krig och därför erhållit veterantecken enligt förordningen om veterantecken (264/77).

2 §

Fronttillägg beviljas den som har fyllt 65 år och är eller har varit bosatt utomlands och som av denna orsak inte har rätt till folkpension enligt folkpensionslagen (347/56).

Fronttillägg enligt 7 § beviljas även en utomlands bosatt utländsk medborgare som får folkpension med stöd av en överenskommelse om social trygghet mellan Finland och någon främmande stat.

3 §

Fronttillägget är 2 004 mark om året.

Fronttillägget utbetalas i sexmånadersperioder så att hälften av årsbeloppet utbetalas vid utgången av de perioder som börjar i april och oktober varje år.

Om fronttilläggets belopp skall beräknas för en kortare tid än en betalningsperiod, betraktas en sjättedel av halva årsbeloppet som månadsbelopp.

4 §

Rätten till fronttillägg uppkommer tidigast vid ingången av den betalningsperiod under vilken ansökan har lämnats in.

Fronttillägg betalas till en penninginrättning i Finland som förmånstagaren anvisar. För att fortfarande få fronttillägg skall förmånstagaren tidigast två månader före utgången av varje betalningsperiod på en blankett som folkpensionsanstalten fastställt anmäla om betalningsgrunderna för förmånen finns. Gör han inte en sådan anmälan, avbryts utbetalningen.

5 §

Om rätt till fronttillägg enligt denna lag inte längre finns, skall tillägget dras in.

Har för den tid för vilken någon senare beviljas folkpension betalts fronttillägg enligt denna lag, betraktas detta som förskott på det fronttillägg och extra fronttillägg som betalas till pensionstagaren.

6 §

Fronttillägget är inte skattepliktig inkomst.

7 §

Med avvikelse från vad denna lag stadgar om fronttillägg skall lagen om frontmannapension (119/77) tillämpas då fronttillägg enligt 2 § 2 mom. bestäms.

8 §

De åligganden som avses i denna lag sköts av folkpensionsanstalten, som i fråga om förvaltningen skall iaktta folkpensionslagen.

9 §

De kostnader som folkpensionsanstalten orsakas av fronttillägg som beviljas enligt denna lag ersätts av statens medel. Staten betalar i förskott 90 procent av de fronttilläggsbelopp som sänts för betalning. Förvaltningskostnaderna för verksamheten enligt denna lag räknas till folkpensionsanstaltens förvaltningskostnader.

10 §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar 35 § 1 och 2 mom. samt 37, 40, 73, 74, 74 a, 75, 79, 81-83, 84-88 och 88 a §§ folkpensionslagen samt lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56).

11 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1989. Den betalning av fronttillägg som avses i 7 § skall likväl börja i september 1989.

De i denna lag stadgade markbeloppen motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som betalades i januari 1988 har beräknats.

Fronttilläggen för varje betalningsperiod utbetalas i enlighet med det folkpensionsindex som gäller då perioden börjar.

Helsingfors den 25 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.