986/1988

Given i Helsigfors den 25 november 1988

Lag om ändring av 26 och 27 §§ folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 26 § 1 mom. 4 punkten och 27 § 4 mom. folkpensionslagen av den 8 juni 1956, sådana de lyder i lag av den 5 februari 1982 (103/82), som följer:

26 §

Vid fastställande av tilläggsdel beaktas till den försäkrade varaktigt utgående


4) försörjningspension enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), sådana förhöjningar av basbeloppet av livränta som betalas med stöd av 8 § 2 mom. och 9 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst samt förtidspension enligt lagen om förtidspension för frontveteraner (13/82); och


27 §

Vad som stadgas i 1-3 mom. tillämpas även när vid fastställandet av tilläggsdel till inkomsten hänförs sådan försörjningspension enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst och sådana med stöd av 8 § 2 mom. och 9 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst betalda förhöjningar av basbeloppet av livränta som har börjat utbetalas före den 1 januari 1983.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1989.

En tidigare beviljad tilläggsdel ändras utan ansökan så att den motsvarar denna lag. En med stöd av 8 § 2 mom. eller 9 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst betald förhöjning av livränta beaktas härvid till beloppet vid den tidpunkt då lagen träder i kraft. Skulle då beloppet av tilläggsdelen minska, skall den likväl betalas till sitt tidigare belopp. Den del av pensionen som betalas för att hindra att tilläggsdelen blir mindre skall omräknas eller indras, om tilläggsdelens belopp skulle stiga vid en justering enligt 32 a §.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 129/88
Socialutsk. bet. 20/88
Stora utsk. bet. 126/88

Given Helsigissä 25 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.