937/1988

Given i Helsingfors den 11 november 1988

Förordning angående ändring av den prislista som ansluter sig till förordningen om avgifter till strålsäkerhets- centralen för utförda prestationer

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras den prislista som ansluter sig till förordningen den 15 november 1985 om avgifter till strålsäkerhetscentralen för utförda prestationer (869/85), sådan den lyder i förordning av den 27 november 1987 (909/87), som följer:

PRISLISTA

Prestation Avgift mk
1. Säkerhetstillståndsärenden
1.1. Beslut om säkerhetstillståndsansökan
1.1.1. Medicinsk röntgenundersökningsverksamhet 2 000,-
1.1.2. Odontologisk röntgenverksamhet 1 300,-
1.1.3. Veterinärröntgenverksamhet 1 300,-
1.1.4. Strålbehandlingsverksamhet 6 000,-
1.1.5. Annan verksamhet 2 000,-
1.2. Beslut om ändring av säkerhetstillstånd
1.2.1. Medicinsk röntgenundersökningsverksamhet 1 500,-
1.2.2. Odontologisk röntgenverksamhet 800,-
1.2.3. Veterinärröntgenverksamhet 1 000,-
1.2.4. Strålbehandlingsverksamhet 4 000,-
1.2.5. Annan verksamhet 1 500,-
1.3. Säkerhetstillstånds- eller ändringansökan som gäller mer än fem apparat, röntgenrör eller verksamhet, tilläggsavgift för varje apparat, röntgenrör och verksamhet, som överstiger detta antal 100,-
1.4. Beslut om byte av ansvarig föreståndare, om ändring av namnet av innehavaren eller om sak som är jämställd med dem 400,-
1.5. Behandling av och utlåtande om säkerhetstillståndsansökan som gäller kärnämne 1 300,-
1.6. Beslut om befrielse från säkerhetstillstånd eller besiktning 1 300,-
1.7. Förhandsutlåtande om byggplan
1.7.1. Grundavgift 1 000,-
1.7.2. Tilläggsavgift för sådan åtgärd som tar över 3 timmar i anspråk debiteras på det sätt som är stadgat i 3 §
2. Tillsynsavgift per år
2.1. Grundavgift för säkerhetstillstånd 100,-
2.2. Tilläggsavgift för varje röntgenrör, apparat och verksamhet 50,-
3. Besiktningar och granskningar
3.1. Röntgenundersökningsapparater
3.1.1. Ibruktagningsbesiktning eller förnyad besiktning
3.1.1.1. Grundavgift (per besiktningsbesök) 2 300,-
3.1.1.2. Tilläggsavgift för varje röntgenrör som granskas 1 800,-
3.1.1.3. Tilläggsavgift för kontrollmätning av bildförstärkar-TV-kedja i samband med besiktning 600,-
3.1.2. Särskild granskning av bildförstärkar-TV-kedja 3 300,-
3.2. Tandröntgenapparater
3.2.1. Ibruktagningsbesiktning eller förnyad besiktning
3.2.1.1. Grundavgift (per besiktningsbesök) 1 000,-
3.2.1.2. Tilläggsavgift för varje apparat 300,-
3.3. Veterinärröntgenapparater
3.3.1. Ibruktagningsbesiktning eller förnyad besiktning
3.3.1.1. Grundavgift (per besiktningsbesök) 1 300,-
3.3.1.2. Tilläggsavgift för varje röntgenrör som granskas 900,-
3.4. Apparater som används vid strålbehandling
3.4.1. Grundavgift för ibruktagningsbesiktning av terapianläggning med högenergi 6 000,-
3.4.2. Grundavgift för besiktning, granskning eller dosmätning (per besiktningsbesök) 2 600,-
3.4.3. Tilläggsavgift för arbete som utförs på användningsplatsen samt behandling av mätresultaten på det sätt som är stadgat i 3 §
3.5. Besiktning eller granskning av radionuklidlaboratorium eller -verksamhet
3.5.1. Klass A 3 200,-
3.5.2. Klass B 2 700,-
3.5.3. Klass C 2 400,-
3.5.4. Klass D eller motsvarande 2 000,-
3.6. Industriell radiografiverksamhet
3.6.1. Besiktning eller granskning av verksamhet
3.6.1.1. Grundavgift (per besiktningsbesök) 2 500,-
3.6.1.2. Tilläggsavgift för varje besiktad eller granskad röntgenapparat eller strålkälla 500,-
3.7. Diffraktions- och fluorescensapparater och övriga motsvarande röntgenapparater
3.7.1. Besiktning eller granskning av verksamheten 2 000,-
3.7.2. Tilläggsavgift för varje besiktad eller granskad apparat 200,-
3.8. Användning av slutna strålkällor
3.8.1. Besiktning eller granskning av verksamheten 2 500,-
3.8.2. Tilläggsavgift för varje besiktad eller granskad apparat eller strålkälla 90,-
3.9. Besiktning eller granskning av undervisning och forskning vid universitet eller högskola i anslutning till användning av strålning
3.9.1. Grundavgift (per besiktningsbesök) 1 000,-
3.9.2. Tilläggsavgift för sådan åtgärd på användningsplatsen som tar över 3 timmar i anspråk debiteras på det sätt som är stadgat i 3 §
3.10. Besiktning eller granskning av import, försäljning och transport av radioaktiva ämnen
3.10.1. Grundavgift (per besiktningsbesök) 1 300,-
3.10.2. Tilläggsavgift för sådan åtgärd beträffande granskningsobjektet som tar över 3 timmar i anspråk debiteras på det sätt som är stadgat i 3 §
3.11. Besiktning eller granskning av installationer, reparationer och service
3.11.1. Grundavgift (per besiktningsbesök) 2 500,-
3.11.2. Tilläggsavgift för sådan åtgärd beträffande granskningsobjektet som tar över 3 timmar i anspråk debiteras på det sätt som är stadgat i 3 §
3.12. Efterbesiktning samt annan besiktning, granskning eller mätning, avgift enligt 3 §
4. Typbesiktning eller -granskning
4.1. Grundavgifter
4.1.1. Färgtelevisionsmottagare 1 500,-
4.1.2. Rökgasdetektor 2 000,-
4.1.3. Tandröntgenapparat 2 500,-
4.1.4. Annan typgranskning 1 700,-
4.2. Tilläggsavgift för mätning och provning som utförs beträffande apparat och som tar över 3 timmar i anspråk debiteras på det sätt som är stadgat i 3 §
5. Vissa andra övervakningsåtgärder
5.1. Godkännande av radioisotopprov 800,-
5.1.1. Tilläggsavgift för sådan åtgärd som tar över 2 timmar i anspråk debiteras på det sätt som är stadgat i 3 §
5.2. Transportintyg för radioaktiva ämnen 800,-
5.3. Kontrollmätning av apparat med passiva dosimetrar 300,-
5.4. Läcktest för sluten strålkälla
5.4.1. I samband med besiktning eller granskning 800,-
5.4.2. Som separat åtgärd, avgift enligt 3 §
6. Kalibrering av strålningsmätare och expositionstjänster
6.1. Kalibrering av sådan dosmätare för strålbehandling som är försedd med en mätkammare
6.1.1. Med 60Co-strålning 2 500,-
6.1.2. Med annan strålningskvalitet 1 100,-
6.2. Kalibrering av strålningsskyddsmätare
6.2.1. Med en strålningskvalitet 700,-
6.2.2. Tilläggsavgift för varje följande strålningskvalitet 220,-
6.3. Exposition av passiva dosimetrar eller små prov per sats 500,-
6.4. Annan mättjänst i fråga om standarddosimetri, avgift enligt 3 §
7. Mätning och registrering av persondoser
7.1. Yttre strålning; mätning och lagring i dosregister av persondos 50,-
7.2. Inre strålning; mätning och lagring i dosregister av persondos, avgift enligt 3 §
7.3. Lagring av persondos i dosregister (ej mätning) 17,-
7.4. Utdrag ur dosregister (utöver årligt kontrollutdrag)
7.4.1. Grundavgift 110,-
7.4.2. Tilläggsavgift per person 22,-
8. Lagring av radioaktivt småavfall
8.1. Mottagningsavgift per avfallsförsändelse 550,-
8.2. Tilläggsavgift enligt halveringstid och bruttovikt per kilogram som följer
halveringstid:
under 1 år 1-10 år över 10 år
≤5 kg 50,- 80,- 100,-
≤50 kg 30,- 40,- 50,-
50 kg 20,- 25,- 30,-
8.3. Förpacknings-, dekontaminerings-, transport- och andra kostnader, tilläggsavgift enligt 3 §
9. Mättjänst för naturlig radioaktivitet
9.1. Radonmätning inomhus
9.1.1. Avgift för ett prov 150,-
9.1.2. Avgift för varje följande prov 90,-
9.2. Mätning av radon i vattenprov som tillställts strålsäkerhetscentralen 170,-

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. För prestationer som har påbörjats innan denna förordning trätt i kraft uppbärs likväl en avgift som motsvarar de stadganden som gäller vid förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 11 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.