926/1988

Utfärdat i Helsingfors den 3 november 1988

Statsrådets beslut om energipolitiska rådet

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet beslutat:

1 §

Energipolitiska rådet arbetar i anslutning till handels- och industriministeriet som ett rådgivande organ för att främja informationsutbytet mellan de statliga myndigheter som är av central betydelse för utvecklandet av den riksomfattande energipolitiken och de sammanslutningar som är verksamma inom energiområdet samt för att sammanjämka energipolitiska och samhälleliga synpunkter.

2 §

Rådet skall

1) följa utvecklingen på energiområdet,

2) på ministeriets begäran avge utlåtanden och bistå ministeriet i ärenden som är vittsyftande eller av principiell betydelse, samt

3) göra framställningar hos ministeriet i viktiga energipolitiska frågor.

3 §

Rådet har en ordförande och en vice ordförande samt högst elva andra medlemmar.

Ordförande är handels- och industriministern och vice ordförande någon annan av statsrådet förordnad minister. De övriga medlemmarna kallas av statsrådet så att de centrala partier som är representerade i riksdagen blir företrädda i rådet.

Rådet tillsätts för tre år i sänder.

4 §

Statsrådet kallar till rådet för dess mandatperiod högst sju permanenta sakkunniga, som har rätt att närvara och yttra sig vid rådets sammanträden. De permanenta sakkunniga kallas från de myndigheter som handlägger energifågor samt från de viktigaste centralorganisationerna inom energiområdet och de viktigaste energibolagen.

5 §

Rådet sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om han har förhinder, av vice ordföranden eller då minst hälften av medlemmarna skriftligen anhållit om detta för behandling av ett uppgivet ärende.

6 §

Rådet kan inom sig tillsätta sektioner och arbetsgrupper för att bereda uppdrag av ministeriet eller rådet för handläggning i rådet.

7 §

Handels- och industriministeriet kan ge rådet tillstånd att till medlemmar i rådets sektioner och arbetsgrupper, dock ej till ordförande, kalla högst sju personer som inte hör till rådet. Dessa medlemmar har samma ställning vid sektionernas möten som rådets medlemmar.

Angående arvoden och resekostnadsersättningar samt dagtraktamenten till medlemmar i sektioner och arbetsgrupper gäller vad som bestäms om arvoden och ersättningar till medlemmar av statskommittéer.

8 §

Generalsekreterare och biträdande generalsekreterare för rådet är de tjänstemän vid handels- och industriministeriets energiavdelning som statsrådet förordnat till dessa uppgifter.

9 §

Beträffande rådet gäller i övrigt vad som bestäms om statens kommittéer.

10 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av detta beslut utfärdas vid behov av handels- och industriministeriet.

11 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Åtgärder som behövs för att verkställa detta beslut kan vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 3 november 1988

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Överinspektör
Osmo Haltia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.