920/1988

Utfärdat i Helsingfors den 21 november 1988

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om motorkedjesågar och granskning av dem

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 6 § statsrådets beslut av den 11 augusti 1971 (636/71) beslutat:

Tillämpningsområde
1 §

Dessa föreskrifter gäller handburna motorkedjesågar, som drivs av förbränningsmotor eller elmotor samt i tillämpliga delar också hydrauliska och pneumatiska motorkedjesågar samt övriga motorkedjesågar, som är ämnade för specialuppgifter.

Definitioner
2 §

Driftsreglage

Anordning för start och stopp av sågkedjan vid normal drift.

Gasreglage

Driftsreglage för såg som drivs av förbränningsmotor. Reglerar även kedjans hastighet.

Kastskydd

Anordning, som skyddar sågarens främre hand.

Kedjefångare

Anordning under kedjan för att fånga upp kedjan om denna brister eller spårar ur.

Motorkedjesåg

Såg utrustad med skärande kedja eller dylikt, vilken är planerad främst för fällning, kapning eller kvistning av träd.

Typgodkännande
3 §

Motorkedjesågens typ skall vara godkänd av arbetarskyddsstyrelsen.

Motorkedjesåg skall provas för typgodkännande på provningsanstalt, som arbetarskyddsstyrelsen har godkänt enligt provningsprogram, som har fastställts av arbetarskyddsstyrelsen.

En person som ansöker om typgodkännande skall till arbetarskyddsstyrelsen sända utredning om sådan provning som avses i 2 mom. För eldriven såg skall dessutom Elinspektionscentralens intyg om godkännande, baserat på handels- och industriministeriets beslut (234/84), sändas till arbetarskyddsstyrelsen. Sökanden ges intyg på typgranskning godkänd av arbetarskyddsstyrelsen. På intyget nämns godkännandets nummer.

Om det framgår att konstruktionen och egenskaperna hos motorkedjesågar, som skall överlåtas inte motsvarar de krav, som ställts på den typgodkända motorkedjesågen, kan arbetarskyddsstyrelsen återkalla typgodkännandet.

Tekniska säkerhetskrav
Allmän säkerhetsnivå
4 §

Motorkedjesågen skall kunna behärskas och hanteras på ett pålitligt och säkert sätt. Materialen på motorsågens komponenter skall vara lämpliga för sina ändamål (t.ex. handtagens värmelednings- och dämpningsegenskaper). Motorkedjesågen skall tåla de belastningar som uppkommer under bruk (bl.a. temperaturer, vibration, slag).

Betjäningsorganens funktion och lägen bör tydligt framgå av utformning eller märkning.

Sågens utformning och konstruktion skall vara sådan, att daglig granskning, rengöring och service är lätt att utföra. Till servicen hör beroende på användningsförhållandena bl.a. påfyllning av bränsle och kedjeolja, granskning av kedjebroms, justering och filning av kedja, justering av förgasare, granskning av tändstift, rengöring av luftfilter.

Buller
5 §

Motorkedjesågens bullernivå får inte överskrida 100 dB(A). Motorsåg med bullernivå över 85 dB(A) skall märkas med den bullernivå sågen avger och texten "KÄYTÄ KUULONSUOJAIMIA. ANVÄND HÖRSELSKYDD" eller motsvarande symbol.

Högsta bullernivån för motorkedjesåg som för första gången tagits i bruk före 1.7.1992 får dock vara högst den som nämns i nedanstående tabell:

Tabell.

Högsta tillåtna buller till 1.7.1992.

Motorcylindervolym Bullergräns dB(A)
kapning rusvarv
under 40 cm3 100 102
över 40 cm3 103 105

Tabellens bullervärden fastslås på nytt före 1.7.1991 med beaktande av den tekniska utveckling sågarna har genomgått.

Mätning av bullernivån utförs enligt ett provningsprogram som har godkänts av arbetarskyddsstyrelsen.

Vibration
6 §

Motorkedjesågens vibrationsnivå får inte överskrida 10 m/s2. Sågtypens vibrationsnivå skall märkas på motorkedjesågen.

Mätning av vibrationen utförs enligt ett provningsprogram som har godkänts av arbetarskyddsstyrelsen.

Handtag
7 §

Sågens fram- och bakhandtag skall utformas och placeras så, att sågen vid start och användning kan hållas under säker kontroll och att sågen på säkert sätt kan bäras när man förflyttar sig från ett ställe till ett annat.

Sågens vibrationsdämpning skall vara så konstruerad, att förslitning eller brott på delarna inte medför oavsiktlig eller okontrollerbar rörelse, som kan medföra fara.

Balans
8 §

Sågsvärdets lutning i längdriktning och i sidoled får inte överstiga 15° i förhållande till horisontalplanet, när sågen hänger i en punkt i främre handtaget som är belägen i det naturliga handgreppets mitt.

Kravet på balans i sidoled tillämpas inte på elsågar.

Balansmätning utförs enligt ett provningsprogram som har godkänts av arbetarskyddsstyrelsen.

Avstånd mellan handtagen
9 §

Avståndet mellan främre och bakre handtaget enligt bild 1 (D = avståndet mellan handtagen och I = sågens totallängd) skall vara minst 225 mm eller minst 30 % av sågens totala längd inklusive skärutrustning.

Mätning av avstånd utförs enligt ett provningsprogram som har godkänts av arbetarskyddsstyrelsen.

Bild 1. Avstånd mellan handtagen, total såglängd samt fritt utrymme vid främre handtaget.

Handtagens fria utrymmen
10 §

Det fria utrymmet för handen runt främre handtaget över hela greppområdet enligt bild 2 skall vara minst 35 mm (se bild 1, mått A).

Det fria området runt främre handtaget på elsågar behöver inte sträcka sig ända till svärdets plan, om man ändå kan få ett pålitligt och säkert grepp om främre handtaget.

Bild 2. Greppområdet för det fria utrymmet runt främre handtaget. Upptill sträcker sig greppområdet fram till svärdets plan.

Det fria utrymmet i bakre handtaget skall vara så stort att fyra cylindrar, vilkas diameter (G) är 25 mm, får plats i handtaget enligt bild 3. Bildens vinkel α får därvid inte överstiga 15° och β får inte överstiga 75°

Avståndet mellan driftsreglaget (i tomgångs- eller stoppläge) och insidan av handtagets undre del eller motsvarande del av sågkroppen skall vara minst 35 mm enligt bild 4 (mått F). Avståndet mellan driftsreglaget (i tomgångs- eller stoppläge) och insidan av handtagets främre del eller motsvarande del av sågkroppen skall vara minst 30 mm enligt bild 4 (mått E).

Mätning av de fria utrymmena utförs enligt ett provningsprogram som har godkänts av arbetarskyddsstyrelsen.

Bild 3. Det fria utrymmet i bakre handtaget.

Bild 4. Det fria utrymmet i gasreglaget.

Manöveranordningar
11 §

Sågens manöveranordningar och deras överföringsmekanismer får inte påverkas eller hindras på ett sätt, som försämrar säkerheten, genom smuts, isbildning eller dylikt, som samlas vid normal användning av sågen. Detta gäller också kedjebromsens funktion.

Sågens driftsreglage skall vara försett med en säkring, som skall frigöras förrän man kan påverka driftsreglaget. Driftsreglaget skall, när det släpps, automatiskt återgå till och spärras i tomgångs- eller stoppläge. Dock får gasreglage på såg som drivs av förbränningsmotor vara sådant att det kan spärras i startläge under de förutsättningar som anges i 19 § 1 mom.

Om handtag och motordel är rörliga i förhållande till varandra, får detta inte kunna påverka driftsreglagets överföringsmekanismer så att kedjan sätts i gång oavsiktligt.

Kast och kedjebroms
12 §

Sågen skall ha kedjebroms som utlöses, när kastskyddet belastas i riktning 45° framåt-nedåt i varje punkt på sträckan B (se bild 6b). Erforderlig kraft för utlösning av bromsen får inte vara större än 70N eller mindre än 20N.

Kedjebromsen skall stanna kedjan inom 0,10 sekunder efter det att kastskyddet påverkats. Påbörjat bromsförlopp skall alltid fullföljas tills kedjan stannar även om belastningen på kastskyddet upphör.

Kedjebromsen bör dessutom vid kast utlösas oberoende av användare (utan att kastskyddet påverkas).

Kravet som framställts i 3 mom. tillämpas inte på sågar, som är försedda med anordning som förhindrar kast (t.ex. toppskydd) eller sågar med skärutrustning, som inte förorsakar kast som kan skada användaren.

Kravet i 3 mom. tillämpas på sågar som tas i bruk för första gången efter 1.1.1990.

Mätning av kastets styrka och kedjebromsens funktion utförs enligt ett provningsprogram som har godkänts av arbetarskyddsstyrelsen.

Bild 5. Skyddszonen vid provning av kastbenägenhet.

Kastskydd
13 §

Framför sågens främre handtag skall finnas ett ändamålsenligt kastskydd, som skall förhindra att främre handen träffar sågkedjan vid kast.

Kastskyddet får inte ha öppning (se bild 6b mått D), som handen kan gå igenom.

Avståndet mellan kastskyddets nedre del och närmaste del på sågkroppen (se bild 6b mått E) får på en effektiv sträcka av 100 mm inte vid något läge på kastskyddet vara sådant att handen kan gå igenom.

Kanten på kastskyddet skall nå ända till svärdets plan (se bild 6b mått C ≧ 0 mm).

Före utlösning av bromsen

- skall kastskyddets övre kant på en effektiv längd av minst 100 mm längs kastskyddet (se bild 6b mått B) ligga minst 20 mm ovanför främre handtaget (se bild 6a mått A)

- skall avståndet mellan främre handtaget och kastskyddet utmed en effektiv längd av 100 mm vara minst 40 mm och högst 70 mm (se bild 6c mått F).

Bild 6 a-c. Kastskyddets öppning och lägen i förhållande till främre handtag och sågkropp.

När bromsen är utlöst

- får kastskyddets övre kant på en effektiv längd av 100 mm längs kastskyddet, inte ligga under främre handtaget (se bild 6a mått A)

- får avståndet mellan främre handtaget och kastskyddet vara högst 100 mm utmed en effektiv längd av minst 100 mm längs kastskyddet (se bild 6c mått H).

Kraven i 5 och 6 mom. skall uppfyllas när kastskyddet belastas med en kraft av 10N i riktning framåt-nedåt, mitt på sträckan B.

Mätning av kastskyddet utförs enligt ett provningsprogram som har godkänts av arbetarskyddsstyrelsen.

Kastskyddets hållfasthet
14 §

Kastskyddet skall ha en betryggande hållfasthet.

Kastskyddet får vid ensidig belastning inte böja sig så mycket att det förlorar sin skyddsverkan innan kedjebromsen slår på.

Prövning av kastskyddets funktion utförs enligt ett provningsprogram som har godkänts av arbetarskyddsstyrelsen.

Kedjan
15 §

Sågens högerhandsskydd skall vara så utformat att användaren normalt inte nås av kedjan eller lösa delar av kedjan om denna brister eller spårar ur.

Sågen skall vara försedd med kedjefångare som sitter så långt framme på sågen som det praktiskt är möjligt.

Mätning av kedjefångarens hållfasthet utförs enligt ett provningsprogram som har godkänts av arbetarskyddsstyrelsen.

Sågen skall vara försedd med justerbar kedjespännare.

Skyddskåpor
16 §

Sågen skall vara försedd med kopplingskåpa. Denna skall motstå lossbrutna kedjedelar och hindra att sågspån och dylikt kastas mot användarens ansikte.

Fläkthjulet skall vara skyddat med en tillräckligt stark kåpa som motstår delar som eventuellt slungas ut.

Motorkedjesåg som drivs av förbränningsmotor
Avgaser
17 §

Sågen skall vara så konstruerad att dess avgaser innehåller så liten mängd farliga ämnen som möjligt och att användaren i så liten mån som möjligt utsätts för oljedimma och dylikt från kedjesmörjningen.

Sågen skall vara så konstruerad att användaren inte oavsiktligt kommer i beröring med heta delar. Avgasutsläpp på såg skall vara riktat bort ifrån användaren.

Tomgångs- och inkopplingsrotationshastighet
18 §

Såg som drivs av förbränningsmotor skall ha kopplingsanordning, som automatiskt inkopplar eller frikopplar kedjedriften när motorns rotationshastighet höjs över respektive sänks under inkopplingsrotationshastigheten. Förhållandet mellan tomgångs- och inkopplingsrotationshastigheten skall vara minst 1:1,33. Skillnaden mellan rotationshastigheterna skall dock vara minst 15 1/s. >Med tomgångsrotationshastigheten menas den lägsta rotationshastighet med vilken en obelastad motor går jämnt och stadigt.

Manöver- och stoppanordningar
19 §

Om gasreglage har spärr för inställning i speciellt startläge, skall denna spärr vara så utförd att den automatiskt frigörs när gasreglaget påverkas. Spärren skall vara placerad och utformad så att den inte kan kopplas in oavsiktligt.

Såg som drivs av förbränningsmotor skall ha särskild och väl synlig stoppanordning som stannar kvar i avsett läge, t.ex. vipparm eller skjutstopp. Den skall lätt kunna manövreras utan att greppet om handtagen behöver släppas. Stoppläge skall vara tydligt markerat med ordet "SEIS" eller "STOPP". >Manöverorganet för stoppanordningen skall vara rött.

Bruksanvisningar
20 §

Vid leverans av såg skall medfölja anvisningar om hur sågen skall användas och skötas på ett säkert sätt. Anvisningarna skall vara tillgängliga både på finska och svenska.

Om sågtypens bullernivå överskrider 85 dB(A), skall anvisningarna innehålla uppgifter om hur man kan förebygga hälsorisker orsakade av buller (kriterier för val, användning och skötsel av hörselskydd, tiden för exponeringen för buller osv.).

Transportskydd
21 §

Ändamålsenligt transportskydd för svärd och kedja skall medfölja såg vid leverans.

Märkning av motorkedjesåg, svärd, kedja och kedjedrivhjul
22 §

Såg skall ha märkning av vilket skall framgå

- tillverkarens och importörens namn eller firmamärke samt adress

- sågens typ och tillverkningsnummer

- typgodkännandenummer.

Kedja, svärd och kedjedrivhjul skall ha sådan märkning, att tillverkaren eller leverantören lätt kan identifieras.

Märkning enligt 5, 6 och 22 §§ skall vara tydlig samt tåla slitage som normalt förekommer vid arbete.

Undantag
23 §

Arbetarskyddsstyrelsen kan av särskilda orsaker bevilja undantag från bestämmelserna i detta beslut under förutsättning att arbetstagarens säkerhet på annat sätt är garanterad och att annat ej föranleds av statsrådets beslut angående tillämpningen av lagen om skydd i arbete på handmotorsågar och på besiktningen av dem (636/71).

Säkerhetsföreskrifternas ikraftträdande
24 §

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1989 och tillämpas på alla motorkedjesågar som för första gången tagits i bruk i Finland sagda dag eller därefter.

Arbetarsskyddsstyrelsen kan likväl tidigare än nämnda datum bevilja typgodkännande för motorkedjesågar som överensstämmer med dessa föreskrifter.

De typgodkännanden för motorkedjesågar som har beviljats före den 1 januari 1989 är inte i kraft efter den 1 juli 1990. Enskilda motorkedjesågar som har importerats men stöd av det i detta moment avsedda typgodkännandet och som har levererats till återförsäljare före den 1 juli 1990 får dock säljas obehindrat.

Genom dessa föreskrifter upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 27 september 1971 angående tekniska säkerhetsanvisningar för motorkedjesågar, dock så, att på motorskedjesågar som tagits i bruk i Finland för första gången före den 1 januari 1989 försättningsvis skall tillämpas de säkerhetsföreskrifter som var i kraft vid tiden för ibruktadningen.

Helsingfors den 21 november 1988

Minister
Matti Puhakka

Överinspektör
Leo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.