919/1988

Utfärdat i Helsingfors den 3 november 1988

Statsrådets beslut om ändring av 8 och 9 §§ statsrådets beslut om byggnadshissar som användes vid persontransporter och om besiktning av dem

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

upphävt 8 § 3 mom. i sitt beslut av den 17 december 1980 om byggnadshissar som användes vid persontransporter och om besiktning av dem (982/80),

ändrat 9 § och

fogat nya 2, 4, 5 och 6 mom. till 8 §, varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

8 §

Uppresningsbesiktningen skall ske under ledning och tillsyn av en med hissens konstruktion och användning förtrogen person med minst teknikerutbildning.


Såväl den som utför uppresningsbesiktningen som representanten för den arbetsgivare som svarar för besiktningen skall av hissens tillverkare eller importör eller av annan sakkännare ha blivit väl insatt i sakenligt utförande av besiktningen. Vid behov skall man kunna förete behörigt intyg eller annan tillräcklig utredning över utbildningen.

Den som svarar för underhållsbesiktningarna skall ha minst teknikerutbildning.

Vid uppresnings- och underhållsbesiktningarna skall i övrigt iakttas de anvisningar som givits av hissens tillverkare eller importör.

9 §

Över besiktningar som avses ovan i 7 § och 8 § 1 och 3 mom. skall föras protokoll, i vilket skall antecknas tidpunkten för besiktningen, vem som utfört besiktningen, eventuella anmärkningar och uppgift om när reparationer utförts.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 3 november 1988

Minister
Matti Puhakka

Tf. sekreterare för internationella ärenden
Jouni Lemola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.