917/1988

Given i Helsingfors den 28 oktober 1988

Plakat om fyra tacksägelse-, bot- och böndagar vilka högtidligen skall firas i hela riket år 1989

Den centrala grunden för vårt folks livskraft har varit förtröstan på Gud samt flit, sund självkänsla och hjälp åt nästan. På denna grund har gångna släktled byggt vårt land och skapat förutsättningar även för vårt nuvarande välstånd. Den andliga hälsan har gjort det materiella välståndet möjligt.

Den materiella tryggheten har i synnerhet under de senaste åren ökat snabbt. Samtidigt är det likväl uppenbart att det andliga välbefinnandet inte har ökat i takt med den materiella välfärden. Tvärtom tyder klara tecken på att grundelementen i vårt folks livskraft håller på att trängas undan.

Den materiella välfärden får människorna att ensidigt eftersträva ett lätt och bekvämt liv. En falsk förlitan på den egna materiella framgången minskar förtröstan på Gud. Fliten reduceras till strävan efter eget välstånd och förkovran av detta. Det andliga oberoendet försvagas då tidens modenycker bestämmer utvecklingens riktning. Ett alltför starkt framhävande av det privata ger upphov till själviskhet, och nästan kan uppfattas som ett hot eller rent av som ett medel att nå de egna målen. Alla människor är utsatta för dessa faror. I synnerhet de unga kan förlora sin sunda livsgrund.

Det är viktigt att inse dessa faror och att samarbeta för att avvärja dem. I arbetet på att skapa andlig och materiell trygghet för vårt folk kan vi stödja oss på vårt andliga arv och på de utjämnande och sunda sidorna av vår kultur. De bestående sanningarna i den kristna tron intar en central plats i dem.

I vårt land har kristligheten framhävt de eviga sanningarnas betydelse som helande och uppbyggande faktorer. Den har lett oss att i Bibelns ord söka svaren på livets stora frågor. "Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord" (Joh. 6:68). Så har vårt folk i den kristna tron lärt sig att sätta värde på ett ansvarsfullt samliv och respekt för medmänniskorna. På denna grund kan det fortfarande bygga sin framtid och minnas Bibelns ord: "lev då i honom, med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i (Kol. 2:6-7).

Regeringen har med iakttagande av gammal kristlig sed beslutat att allmänna tacksägelse-, bot- och böndagar år 1989 skall högtidlighållas fyra söndagar, nämligen den 12 februari, den 7 maj, den 30 juli och den 15 oktober, samt till ämne för predikan på dessa böndagar fastställt bifogade texter. Medborgarna i republiken uppmanas att delta i dessa gemensamma gudstjänster samt att även i hemmen fördjupa sig i den kristna trons eviga sanningar. Det åligger alla som det vederbör att tillkännage detta beslut och övervaka dess efterlevnad.

Helsingfors den 28 oktober 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Böndagarnas texter

år 1989

1. Böndagen

Ottesång:

Ps. 27:7-8: Hör, o Herre! Jag höjer min röst och ropar, var mig nådig och svara mig. Mitt hjärta förehåller dig ditt ord: "Sök mitt ansikte." Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag.

Högmässa:

Jak. 4:10: Ödmjuka er inför Herren, och han skall upphöja er.

Aftonsång:

Mal. 2:10: Har vi inte alla en och samma fader? Har inte en och samma Gud skapat oss? Varför handlar vi då trolöst mot varandra och bryter våra fäders förbund?

2. Böndagen

Ottesång:

Kol. 2:6-7: Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom, med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda.

Högmässa:

Joh. 6:68: Simon Petrus svarade: "Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord."

Aftonsång:

Upp. 3:11: Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar ifrån dig segerkransen.

3. Böndagen

Ottesång:

Hebr. 4:14: När vi nu har en mäktig överstepräst, som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse.

Högmässa:

Rom. 8:1: Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus.

Aftonsång:

1 Joh. 2:28-29: Ja, mina barn, förbli i honom, så att vi kan stå frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver vända oss bort i skam vid hans ankomst. Om ni vet att han är rättfärdig, inser ni också att var och en som lever rättfärdigt är född av honom.

4. Böndagen

Ottesång:

2 Kor. 10:17: Den stolte skall ha sin stolthet i Herren.

Högmässa:

Ps. 146:2: Jag vill lova Herren, så länge jag lever, jag vill lovsjunga min Gud, så länge jag är till.

Aftonsång:

Pred. 11:1: Sänd ditt bröd över vattnet, ty i tidens längd får du det tillbaka.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.