911/1988

Given i Helsingfors den 28 oktober 1988

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för meteorologiska institutets prestationer

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 7 november 1980 om avgifter för meteorologiska institutets prestationer (731/80) 2 §, sådan den lyder i förordning av den 16 oktober 1987 (775/87), samt

fogas till 7 och 8 §§ nya 2 mom. som följer:

2 §

För nedan nämnda prestationer uppbärs avgift enligt följande:

1) Utredningar som grundar sig direkt på statistik eller observationsdagbok, för första arkbladet 90 mk
för varje följande arkblad 56 mk
2) De för uppvärmningsändamål uträknade graddagarna, per antal graddagar 22 mk
3) Prognoskarta för tidningar, per exemplar 24 mk
7 §

Om den som beställt en prestation, med meteorologiska institutets tillstånd idkar återförsäljning av sådana prestationer eller på ett väsentligt sätt tillgodogör sig dem i sin informationsverksamhet eller annan motsvarande verksamhet, uppbärs hos beställaren en bruksavgift. Vid återförsäljning består bruksavgiften av prestationens självkostnadsvärde ökat med högst 50 procent av det markbelopp som beräknas inflyta när produkten säljs vidare. Vid informations- eller annan motsvarande serviceverksamhet är bruksavgiften högst 60 procent av de avgifter som har influtit till beställaren för servicen. Bruksavgiften skall dock vara minst lika stor som prestationens självkostnadsvärde.

8 §

Dröjsmålsräntan kan efterskänkas om räntebeloppet understiger 20 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 28 oktober 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.