909/1988

Given i Helsingfors den 28 oktober 1988

Förordning om havsforskningsinstitutets avgifter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 4 § lagen den 31 december 1987 om havsforskningsinstitutet (1259/87):

1 §

Havsforskningsinstitutet debiterar avgifter åt staten för sina prestationer i enlighet med denna förordning. Avgiftsbelagda prestationer i anslutning till havsforskningsinstitutets service- och forskningsverksamhet är israpporter och -kartor, forskningsmaterial samt beställda undersökningar.

2 §

De avgifter som avses i denna förordning fastställer och uppbär havsforskningsinstitutet av den som beställt prestationen.

3 §

För institutets israpporttjänster uppbärs följande fasta avgifter:

1) israpporter för vintersäsongen 600 mk
2) iskartor för vintersäsongen 600 mk

Avgifter för de prestationer som nämns i 1 mom. debiteras inte av sjöfartsväsendet, gränsbevakningsväsendet och judiciella myndigheter.

4 §

För undersökningar och forskningsmaterial, som havsforskningsinstitutet utför på beställning, fastställs avgiften prestationsvis. Den avgift som på detta sätt fastställs skall motsvara det sammanlagda beloppet av de totalkostnader som staten förorsakas av att prestationen utförs, d.v.s. prestationens självkostnadsvärde, om inte annat stadgas i det följande. Prestationens självkostnadsvärde består av det totala beloppet av de direkta och indirekta kostnaderna för prestationen.

5 §

De direkta och indirekta kostnader som ingår i självkostnadsvärdet och som avses ovan i 4 § beräknas enligt följande:

1) De direkta lönekostnaderna och andra personalkostnader beräknas på basis av timlönen i genomsnitt för de experter som deltagit i utförandet av prestationen och de effektiva arbetstimmar som har använts för att utföra prestationen. Timlönen erhålls genom att månadslönen i genomsnitt jämte regelmässiga tillägg för de experter som har deltagit i arbetet divideras med talet 150. Övriga personalkostnader i anslutning till lönekostnaderna erhålls genom att beloppet för lönekostnaderna höjs med 68 procent.

2) Övriga direkta kostnader beräknas enligt storleken på de verkliga uppkomna kostnaderna.

3) Beloppet för de indirekta kostnaderna erhålls genom att totalbeloppet av de i punkt 1 beräknade direkta lönekostnaderna för prestationerna och övriga personalkostnader i anslutning till dessa multipliceras med talet 3,5.

6 §

Då de totala kostnader som föranleds av att havsforskningsinstitutet utför en prestation är mindre än marknadspriset för motsvarande prestationer utförda av andra, kan för prestationen uppbäras en avgift som motsvarar den rådande prisnivån.

7 §

För forskningsmaterial eller beställd undersökning som getts statliga ämbetsverk eller anstalter för forskningsverksamhet kan en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet uppbäras eller också kan avgiften lämnas helt och hållet ouppburen. Av statliga ämbetsverk eller anstalter som bedriver affärsverksamhet samt av statens affärsverk uppbärs avgiften dock till fullt belopp om inte av 6 § föranleds annat.

Om en beställd undersökning får annan statlig finansiering tillämpas nedsättningsgrunderna inte.

8 §

Havsforskningsinstitutet kan för internationella organisationer och myndigheterna i andra länder utföra prestationer utan avgift, om avgiftsfriheten baserar sig på ömsesidighet eller allmän internationell praxis.

9 §

Avgiftens storlek fastställs innan prestationen utförs då havsforskningsinstitutets kund ber om detta, i det fall att avgiftens storlek kan beräknas exakt på förhand.

10 §

Havsforskningsinstitutet kan uppbära avgifterna på förhand och delvis. Den slutliga avgiften uppbärs genom en fakturering som sker efter det att prestationen har utförts. Avgiften skall erläggas inom 14 dagar från den tidpunkt då fakturan har tillställts den som beställde prestationen. En faktura som sänds per post anses ha kommit till beställaren den sjunde dagen efter den dag då fakturan inlämnades på posten för transport. Av särskilda skäl kan betalningstiden förlängas, varvid en årlig dröjsmålsränta på 12 procent debiteras för förlängningstiden. Om fakturan inte betalas senast på förfallodagen, uppbärs en årlig dröjsmålsränta på 16 procent.

En avgift som har fastställts på basis av denna förordning får indrivas utan dom eller beslut i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1988.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 17 oktober 1975 om avgifter som uppbäres för undersökningar, utredningar och övriga tjänster vid havsforskningsinstitutet (788/75) jämte ändringar.

Helsingfors den 28 oktober 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.