886/1988

Utfärdat i Helsingfors den 21 oktober 1988

Justitieministeriets beslut om grunderna för nämndeman vid häradsrätt tillkommande arvode

Justitieministeriet har med stöd av 16 § lagen den 23 maj 1969 om nämnden vid häradsrätt, sådant detta lagrum lyder i lag av den 14 april 1978 (266/78), beslutat:

1 §

Nämndemans arvode per sammanträdesdag är minst 250 mark.

Har en nämndeman deltagit i ett sammanträde över sex timmar, är sammanträdesarvodet 375 mark och har en nämndeman deltagit i ett sammanträde över nio timmar, är sammanträdesarvodet 500 mark.

Utan hinder av detta beslut kan i en kommuns arvodesstadga arvodet bestämmas att utgå till ett större belopp än vad i 1 och 2 mom. sägs.

2 §

Den till tjänsteåren äldste av de nämndemän, som respektive sammanträdesdag kommit tillstädes, skall över de närvarande nämndemännen, på sätt som häradshövdingen bestämmer, föra en förteckning, som förvaras på domsagans kansli. Kommunen skall ur förteckningen lämnas de uppgifter som erfordras för utbetalningen av nämndemans arvode.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1988.

Genom detta beslut upphävs justitieministeriets beslut av den 7 november 1985 om grunderna för nämndeman vid häradsrätt tillkommande arvode (865/85).

Helsingfors den 21 oktober 1988

Justitieminister
Matti Louekoski

Tf. äldre regeringssekreterare
Heikki Liljeroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.