884/1988

Given i Helsingfors den 21 oktober 1988

Förordning om ändring av köpvittnesförordningen

På föredragning av justitieministern

ändras i köpvittnesförordningen av den 28 december 1979 (1080/79) rubriken för och 2 mom. i 4 §, 5 § 1 och 2 mom., 7 § 1 mom., 8 § 1 mom. samt 10 § 1 och 2 mom.,

av dessa lagrum 10 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 31 januari 1985 (101/85), samt

fogas till 4 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom. som följer:

4 §
Köpvittnets anvisningar och meddelanden till parterna

Då köpvittnet bestyrkt ett köpebrev som ligger till grund för en överlåtelse om vilken enligt 5 § meddelande skall sändas till lantbruksdistriktet eller jordbruksstyrelsen, skall köpvittnet till köparen lämna av justitieministeriet fastställda anvisningar för sökande av markförvärvstillstånd som avses i 2 § lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark (391/78).

Om köpvittnet, då köpet bestyrks, på basis av de uppgifter som parterna i köpet lämnat anser att markförvärvstillstånd inte krävs enligt 2 § 2 mom. 2 eller 3 punkten lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark, eller då det är fråga om ett köp som avses i 2 § 2 mom. 1 eller 5 punkten i nämnda lag, skall köpvittnet för sökande av lagfart ge köparen ett skriftligt meddelande om att tillstånd inte behövs. Meddelandet skall tecknas på det exemplar av överlåtelsehandlingen som stannar hos köparen.


5 §
Köpvittnets meddelanden till myndigheterna

Köpvittnet skall inom sju dagar efter det överlåtelsen bestyrktes sända meddelande om överlåtelsen till lantmäterikontoret i det län, till det lantbruksdistrikt samt till den kommun där den fastighet finns som överlåtelsen avser. Har genom en och samma överlåtelsehandling överlåtits flera sådana fastigheter eller outbrutna områden eller vissa andelar från flera sådana fastigheter, som är belägna inom olika lantmäterikontors, lantbruksdistrikts eller kommuners områden, skall meddelande tillställas varje lantmäterikontor och kommun samt jordbruksstyrelsen i stället för lantbruksdistriktet. En kommun kan skriftligen underrätta köpvittnet om att meddelanden om vissa områden eller överlåtelser inte skall tillställas kommunen.

Skyldigheten att meddela lantbruksdistriktet och jordbruksstyrelsen gäller endast köp. Anmälningsskyldighet föreligger likväl inte, om

1) den sålda fastigheten är i tomtboken eller fastighetsregistret införd tomt eller allmänt område;

2) köpare är staten, en kommun, ett kommunalförbund, en församling, ett församlingsförbund, säljarens make eller en person som enligt 2 kap. ärvdabalken kunde ärva säljaren, säljarens adoptiv- eller fosterbarn eller make till en sådan person;

3) staten eller en kommun är säljare;

4) fånget grundar sig på exekutiv auktion;

5) en part i köpet för köpvittnet uppvisar ett av skattedirektören utfärdat intyg över att den sålda fastigheten vid senast verkställda beskattning har ansetts vara någon annan förvärvskälla än som avses i 2 § inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/67); eller om

6) den sålda jordens areal inte överstiger två hektar.


7 §
Lantmäterikontorets uppgifter

Då ett meddelande om överlåtelse kommit till lantmäterikontoret, skall detta granska riktigheten av de uppgifter om föremålet för överlåtelsen som ingår däri och inom tio dagar sända avskrift av meddelandet i ett exemplar till den mantalsskrivare och i två exemplar till den skattebyrå inom vars verksamhetsområde den fastighet är belägen som överlåtelsen avser. Justitieministeriet skall tillställas en kopia av meddelandet enligt vad lantmäteristyrelsen bestämmer. Har till köpvittnets meddelande fogats arkivexemplaret av överlåtelsehandlingen, skall lantmäterikontoret efter att ha inhämtat behövliga uppgifter ur arkivexemplaret utan dröjsmål återställa det till köpvittnet för att förvaras av honom. Är förvärvaren en utlänning eller sammanslutning som avses i 4 § 4 mom., skall lantmäterikontoret utan dröjsmål sända en avskrift av meddelandet till länsstyrelsen i det län där fastigheten finns.


8 §
Utrikesrepresentationens uppgifter

Tjänsteman vid finsk beskickning och finsk konsul skall till utrikesministeriet sända meddelande om överlåtelsehandlingar som han bestyrkt inom sju dagar efter bestyrkandet. Meddelandet skall avfattas i tre exemplar på den blankett som avses i 5 § 3 mom. Utrikesministeriet skall utan dröjsmål tillställa respektive lantmäterikontor, kommun och lantbruksdistrikt eller, i enlighet med 5 § 1 mom., jordbruksstyrelsen ett exemplar var av meddelandet.


10 §
Arvoden och avgifter

För bevis som ett köpvittne tecknar på en överlåtelsehandling skall mottagaren i arvode betala 30 mark. Har köpvittnet inte fribrevsrätt, skall mottagaren dessutom erlägga postavgifterna för de handlingar som köpvittnet på begäran har sänt samt för ett meddelande enligt 5 § till lantmäterikontoret. Staten behöver inte betala arvode för bevis. Då ett köpvittne på begäran infunnit sig hos någon för att bestyrka en överlåtelsehandling, har han rätt att uppbära 10 mark i arvode för detta. Har han härvid måst företa en resa, har han rätt till ersättning för kostnaderna för denna i enlighet med vad som stadgats eller är avtalat om resekostnadsersättningar och dagtraktamenten för de statstjänstemän som hör till andra reseklassen. Sker bestyrkandet utom den tjänstetid som följs vid statliga ämbetsverk och inrättningar, får ovan nämnda arvoden uppbäras förhöjda med 50 procent.

För utskrivande av arkivexemplar av överlåtelsehandlingar och avskrifter av överlåtelsehandlingar har köpvittnet rätt att i arvode uppbära 4 mark för första sidan och 3 mark för varje följande sida.Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.

Helsingfors den 21 oktober 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.