849/1988

Given i Helsingfors den 30 september 1988

Förordning om ändring av förordningen om svenska handelshögskolan

På föredragning av undervisningsministern

upphävs 65, 66, 92 och 98 §§ förordningen den 16 november 1984 om svenska handelshögskolan (776/84) och

ändras förordningens rubrik samt 4 §, 6 § 4 punkten, 8 § 2 mom. 1 punkten, 17 § 1 mom. 5, 7, 9 och 13 punkten samt 2 mom., 19 § 3 mom., 25 § 1 mom. 3 och 6 punkten, 28 § 1 mom., 29 § 2, 4 och 5 punkten, 32 och 33 §§, 34 § 1 mom. 5 och 6 punkten, 38 § 1 mom., 43 § 2 mom., rubriken för 11 kap., 47-52 och 61-63 §§, rubriken för 12 kap., 64 §, 72 § 1 mom., 73 §, rubriken för 15 kap., 78 § 4 mom., 94 § 1 mom., 96 § samt 97 § 1 mom. 4 och 5 punkten och 2 mom.,

av dessa lagrum 28 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 30 maj 1986 (443/86), som följer:

Förordning

om Svenska handelshögskolan

4 §

Till högskolans personal anses höra

1) den som är ordinarie tjänsteman vid högskolan,

2) den som har anställts att sköta mer än hälften av de uppgifter som hör till en tjänst,

3) docenter, som på det sätt som bestäms i intruktionen regelbundet undervisar vid högskolan, och övriga tillfälliga tjänstemän, dock inte deltidsanställda timlärare,

4) den som står i arbetsavtalsförhållande till högskolan på heltid, och

5) den som med högskolans samtycke på heltid bedriver forskning vid högskolan eller biträder därvid.

Såsom studerande anses den som har anmält sig som närvarande studerande vid högskolan och som har rätt att där avlägga examen. Vid val av medlemmar till förvaltningsorganen skall dock inte den som enligt 1 mom. hör till personalen anses som studerande.

6 §

Fullmäktige har till uppgift:


4) att utse medlemmar och suppleanter i direktionerna;


8 §

De valberättigade fördelar sig på fyra grupper så att:

1) till första gruppen hör högskolans ordinarie professorer och biträdande professorer, direktören vid forskningsinstitutet samt den som har anställts att sköta mer än hälften av de uppgifter som hör till en professur eller biträdande professorstjänst;


17 §

Styrelsen har till uppgift:


5) att fördela de anslag som har beviljats högskolan ofördelade och uppgöra förslag till specialbudget;


7) att besluta om placeringen av tjänsterna och om undervisningsområdet och precisering eller ändring därav om inte annat stadgas;


9) att utnämna de ordinarie tjänstemän som skall utnämnas av styrelsen;


13) att utse institutionsföreståndarna och deras ställföreträdare, samt att utse medlemmar i institutionsråden och ordföranden och medlemmarna i examensnämnden;


Styrelsen kan hänsjuta ärenden som nämns i 1 mom. 2, 5, 11 och 12 punkten till förvaltningsämbetet för avgörande.

19 §

Den som har varit rektor under de tre senaste åren har rätt att vägra ta emot uppdraget som rektor eller prorektor. Den som har varit prorektor under de tre senaste åren har rätt att vägra ta emot uppdraget som prorektor. Fullmäktige kan godkänna även andra skäl till vägran.

25 §

Förvaltningsämbetet har till uppgift:


3) att se till att tjänsterna ledigförklaras;


6) att utnämna och anställa de ordinarie och tillfälliga tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande, om inte detta ankommer på någon annan myndighet eller något annat förvaltningsorgan vid högskolan;


28 §

Till undervisnings- och forskningsrådet hör prorektorerna och föreståndarna för de institutioner som avses i 31 §. Varje institutionsråd som förutom föreståndaren och dennes ställföreträdare har fler än sex medlemmar utser därutöver för sin mandattid två medlemmar till undervisnings- och forskningsrådet. Den ena av dessa medlemmar skall vara ordinarie eller tjänstförrättande professor eller biträdande professor, om inte institutionsföreståndaren är det.


29 §

Undervisnings- och forskningsrådet har till uppgift:


2) att göra framställning eller avge utlåtande om undervisningsområdet för tjänsterna eller ändring eller precisering därav;


4) att utse sakkunniga som anlitas vid besättande av professurer och biträdande professorstjänster och vid anställning av docenter samt att avgöra kompetensen hos sökandena;

5) att upprätta tjänsteförslag för besättande av professurer och biträdande professorstjänster och göra framställning om besättande av professurer genom kallelse samt göra framställning om anställning av docenter;


32 §

Till institutionsrådet hör institutionsföreståndaren som ordförande och hans ställföreträdare som vice ordförande. Utöver dem utser styrelsen minst 4 och högst 12 övriga medlemmar till institutionsrådet bland dem som hör till institutionen. Av de övriga medlemmarna skall hälften utses bland de personer som avses i 4 § 1 mom. 1 och 2 punkten och hälften bland studerandena.

Innan medlemmarna i institutionsrådet utses skall respektive grupper beredas tillfälle att göra framställning i saken. Styrelsen kan meddela närmare föreskrifter om hur framställningarna skall göras.

Styrelsen beslutar om de grunder, enligt vilka det bestäms till vilken institution någon hör.

Hör en medlem av institutionsrådet enligt 4 § inte längre till högskolan, förordnar styrelsen i hans ställe en ny medlem för den återstående mandattiden.

33 §

Till institutionsföreståndare och till ställföreträdare för honom utser styrelsen en ordinarie tjänsteman som hör till institutionen och som har avlagt doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad.

34 §

Institutionsrådet har till uppgift:


5) att göra framställning om besättande av lektors-, överassistent-, forskar- och assistenttjänster och om anställning av annan personal vid institutionen;

6) att göra framställningar och avge utlåtanden om skötseln av tjänster vid institutionen samt om tjänstledigheter; och


38 §

Förvaltningen av fristående inrättningar sköts av en direktion samt av en direktör eller föreståndare eller därtill förordnad ordinarie tjänstman vid högskolan.


43 §

I ärenden som gäller besättande av tjänster samt disciplinen bland de studerande förrättas omröstning på samma sätt som vid kollegial domstol.

11 kap.

Utnämning av tjänstemän och anställning av annan personal

47 §

Om behörighetsvillkoren för tjänsterna stadgas särskilt.

48 §

Professorerna och förvaltningsdirektören utnämns av republikens president.

De biträdande professorerna och direktören för forskningsinstitutet utnämns av styrelsen. Detsamma gäller andra ordinarie tjänstemän än de som nämns i 1 mom., om högskoleexamen krävs för tjänsten. Docenterna anställs av högskolans styrelse.

Överassistent-, assistent- och forskartjänsterna besätts för högst fem år i sänder på det sätt som bestäms i instruktionerna.

49 §

Annan personal än den som nämns i 48 § utnämns eller anställs av förvaltningsämbetet.

50 §

Om anställningen av någon att sköta vakant tjänst interimistiskt och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet beslutar förvaltningsämbetet. Högskolans styrelse beslutar likväl om att för längre tid än ett år anställa någon att interimistiskt eller som vikarie sköta en tjänst som nämns i 48 § 1 eller 2 mom.

51 §

De tjänster som skall besättas på ansökan ledigförklaras av förvaltningsämbetet.

En lektorstjänst i språk som är avsedd för en utlänning kan besättas utan att den har ledigförklarats.

Behörighetsvillkoren för en tjänst, tjänstens undervisningsområde eller preciseringen därav eller arbetsuppgifterna för tjänsten får inte ändras efter ledigförklaringen.

52 §

Om skyldigheten att foga matrikelutdrag till en tjänsteansökan stadgas särskilt. Högskolan beslutar om annan utredning som skall fogas till ansökan.

61 §

Vad som sägs i 57 § om ådagaläggande av undervisningsförmåga iakttas i tillämpliga delar vid besättande av överassistent- och lektorstjänster.

Respektive institutionsråd beslutar om anordnande av undervisningsprov och bedömer dem.

62 §

Den som söker en docentur skall avlägga ett undervisningsprov som anordnas och bedöms av respektive institutionsråd. Undervisnings- och forskningsrådet kan dock av särskilda skäl besluta att undervisningsprov inte behövs.

Undervisnings- och forskningsrådet skall, efter att ha inhämtat utlåtande av minst två sakkunniga, avgöra huruvida sökanden har den vetenskapliga kompetens som krävs av en docent. Om valet av sakkunniga gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 55 §.

Om undervisnings- och forskningsrådet finner att sökanden uppfyller föreskrivna villkor för att anställas som docent och att det med tanke på undervisningen och forskningen är ändamålsenligt att han knyts till högskolan, skall rådet hos högskolans styrelse göra framställning om att sökanden skall anställas som docent.

63 §

Vid besättande av en tjänst eller vid anställning av personal i arbetsavtalsförhållande vid en fristående inrättning sköter direktionen de uppgifter som ankommer på institutionsrådet. Undervisnings- och forskningsrådet gör dock framställning om besättande av direktörstjänsten vid forskningsinstitutet.

12 kap.

Tjänstledighet

64 §

Tjänstledighet för tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande beviljas av förvaltningsämbetet.

Tjänstledighet för längre tid än ett år för en tjänsteman som nämns i 48 § 1 eller 2 mom. beviljas dock av styrelsen.

72 §

Varje lärare anställer förhör i de läroämnen som hör till tjänsten i enlighet med vad institutionsrådet bestämmer.


73 §

Förhör och prov ordnas skriftligt eller muntligt eller på båda sätten.

En studerande skall vid förhör och prov såväl skriftligt som muntligt använda svenska, om inte rektor av särskilda skäl beviljar honom rätt att använda något annat språk. Vid förhör och prov i finska och i främmande språk kan dock den lärare som anställer förhöret bestämma att ifrågavarande språk skall användas.

Närmare föreskrifter om förhören och proven meddelas i en instruktion.

78 §

Styrelsen bestämmer de allmänna grunder enligt vilka den som inte har avlagt finländsk studentexamen kan antas som studerande, om inte annat stadgas särskilt om dessa grunder.

15 kap.

Rättssäkerheten för de studerande och disciplinen

94 §

Föredragningen av disciplinära ärenden som avses i 93 § ankommer på en tjänsteman vid högskolan som har avlagt juris kandidatexamen och som förordnats därtill av styrelsen.


96 §

I beslut av högskolans förvaltningsorgan och av valnämnden får ändring sökas genom besvär på det sätt som lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) stadgar om sökande av ändring i beslut av högre förvaltningsmyndigheter, om inte annat stadgas i denna förordning eller på något annat ställe.

97 §

Besvär får ej anföras över beslut av högskolans förvaltningsorgan som gäller:


4) anställning av tillfälliga tjänstemän eller personal i arbetsavtalsförhållande;

5) tjänstledighet för personal i arbetsavtalsförhållande;


Över beslut som enbart innebär beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. Särskilda besvär får inte anföras över beslut varigenom avgörs om den som söker en lärartjänst har tillräcklig undervisningsförmåga eller vetenskaplig kompetens.Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Den första mandatperioden för de fullmäktige som väljs med stöd av denna förordning börjar den 1 januari 1989. Institutionsråden samt undervisnings- och forskningsrådet tillsätts första gången för en mandattperiod som börjar den 1 januari 1990.

Om besättande av en tjänst eller behandlingen av något annat ärende inte är slutfört när denna förordning träder i kraft, övergår handläggningen på det förvaltningsorgan på vilket ärendet ankommer enligt denna förordning. Ett besvärsärende som är anhängigt i högskolans styrelse när denna förordning träder i kraft skall likväl handläggas i den ordning som gällde när besvären anfördes.

Helsingfors den 30 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.