848/1988

Given i Helsingfors den 30 september 1988

Förordning om ändring av förordningen om Helsingfors handelshögskola

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 16 november 1984 om Helsingfors handelshögskola (755/84) 66, 67 och 93 §§ och

ändras 4 §, 5 § 1 och 4 mom., 14 § 2 och 3 mom., 16 § 1 mom., 17 § 1 mom. 5, 6 och 10 punkten samt 4 mom., 19 § 1 och 4 mom., 21 §, 26 § 1 mom., 29 § 1 mom. 4-6 punkten, 32 § 1 och 2 mom., 33 § 2 mom. 1-3 och 5 punkten, 35 § 2 mom., 37 och 38 §§, 39 § 2 mom., 42 § 1 mom., 47 § 2 mom., rubriken för 12 kap., 50-54, 59 och 63 §§, 64 § 1 och 4 mom., rubriken för 13 kap., 65 §, 72 § 1 mom., 78 § 2 mom., rubriken för 16 kap., 95 § 1 mom., 97 §, 98 § 1 mom. 4 och 5 punkten och 2 mom. samt 99 §,

av dessa lagrum 42 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 24 maj 1985 (421/85) och 51 § sådan den lyder delvis ändrad genom samma förordning, som följer:

4 §

Till högskolans personal anses höra

1) den som är ordinarie tjänsteman vid högskolan,

2) den som har anställts att sköta mer än hälften av de uppgifter som hör till en tjänst,

3) docenter och övriga tillfälliga tjänstemän, dock inte deltidsanställda timlärare,

4) den som står i arbetsavtalsförhållande till högskolan på heltid, och

5) den som med högskolans samtycke på heltid bedriver forskning vid högskolan eller biträder därvid.

Såsom studerande anses den som har anmält sig som närvarande studerande vid högskolan och som har rätt att där avlägga examen. Vid val av medlemmar till förvaltningsorganen skall dock inte den som enligt 1 mom. hör till personalen anses som studerande.

5 §

Till fullmäktige väljs genom direkta, proportionella och hemliga val 30 medlemmar och lika många suppleanter för tre kalenderår i sänder.


Om en medlem av fullmäktige enligt 4 § inte längre hör till högskolan träder den första suppleanten i hans ställe för den återstående mandattiden.

14 §

Såsom suppleanter för fullmäktige förklarar valnämnden i den ordning röstetalen anger från varje valförbund lika många av de kandidater som inte har blivit valda som det antal medlemmar som har invalts från valförbundet. Såsom suppleanter för de fullmäktige som har valts utanför valförbunden förklaras motsvarande antal av de första icke valda kandidaterna som inte har hört till något valförbund.

Om suppleanter för alla medlemmar inte kan erhållas i enlighet med 2 mom., förklaras såsom följande suppleanter efter de suppleanter som nämns i 2 mom. de första icke valda kandidaterna enligt den namnserie som anges i 1 mom. vilka inte har förklarats som suppleanter enligt 2 mom.


16 §

Fullmäktige utser för tre kalenderår i sänder 12 styrelsemedlemmar och en personlig suppleant för envar av dem. Av medlemmarna skall minst fem utses bland högskolans ordinarie tjänstemän. Rektor och prorektorerna är därutöver självskrivna medlemmar i styrelsen.


17 §

Styrelsen har till uppgift:


5) att besluta om grunderna för dispositionsplanerna för anslag som har beviljats högskolan ofördelade;

6) att uppgöra förslag till specialbudget;


10) att utnämna de ordinarie tjänstemän som skall utnämnas av styrelsen;


Styrelsen kan hänskjuta ärenden som nämns i 1 mom. 2, 12 och 13 punkten till förvaltningsämbetet för avgörande.

19 §

Kansler skall vara en person som har gjort sig förtjänt inom vetenskap och ekonomisk kultur och som har kännedom om högskoleförvaltning. Kansler får inte vara ordinarie tjänsteman vid Helsingfors handelshögskola eller någon annan högskola. Kansler utnämns av republikens president på framställning av statsrådet för tre läsår sedan högskolans fullmäktige har uppställt tre kandidater på förslag.


Kansler har till uppgift att verka för ett allsidigt främjande av högskolan och för att förverkliga högskolans syftemål. Kansler utnämner de lärare som nämns i 51 § 2 mom. Han är ordförande i besvärsnämnden och sköter andra uppgifter enligt vad som stadgas i denna förordning.

21 §

Besvärsnämnden består av kansler som ordförande samt av fyra övriga medlemmar. De övriga medlemmarna jämte två personliga suppleanter för envar av dem förordnas av fullmäktige för tre läsår i sänder.

Av medlemmarna i besvärsnämnden skall minst två vara ordinarie professorer vid högskolan och en medlem skall ha avlagt juris kandidatexamen. Suppleanterna skall ha samma behörighet som den ordinarie medlemmen.

26 §

Rektor har dessutom till uppgift

1) att ta initiativ som syftar till att utveckla högskolan,

2) att utveckla och leda högskolans internationella verksamhet,

3) att utveckla och leda högskolans informationsverksamhet,

4) att fördela de anslag som beviljats högskolan ofördelade i enlighet med de grunder som styrelsen beslutat,

5) att i enlighet med de planer som styrelsen har godkänt besluta om var tjänster skall placeras och om tjänsternas undervisningsområde samt om ändring därav, om inte annat stadgas,

6) att övervaka att ordningen vid högskolan samt stadgandena och bestämmelserna om högskolans iakttas samt att undervisningen och institutionerna blir behörigen skötta och att personalen fullgör sina uppgifter,

7) att godkänna examina som avlagts vid högskolan och tilldela lärda grader;

8) att handlägga övriga ärenden som enligt gällande stadganden och bestämmelser ankommer på rektor.


29 §

Förvaltningsämbetet har till uppgift:


4) att dra försorg om att tjänsterna ledigförklaras;

5) att utnämna och anställa ordinarie och tillfälliga tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande, om inte detta ankommer på någon annan myndighet eller något annat förvaltningsorgan vid högskolan;

6) att bevilja ålderstillägg och andra motsvarande förmåner, om inte annat stadgas särskilt, samt att handha övriga ärenden i anslutning till personalförvaltningen;


32 §

Till det vetenskapliga rådet hör rektor, prorektorerna och föreståndarna för de institutioner som nämns i 35 § samt direktören för institutionen för grundforskning. Fullmäktige utser därutöver för tre kalenderår i sänder nio medlemmar och lika många suppleanter. Tre medlemmar och en personlig suppleant för envar av dem skall utses bland högskolans ordinarie professorer och biträdande professorer och fyra medlemmar och deras personliga suppleanter bland högskolans övriga lärare och forskare. Två medlemmar och suppleanter för dem skall förordnas bland de studerande.

Innan medlemmarna och suppleanterna utses skall respektive grupper beredas tillfälle att göra framställning i frågan. Fullmäktige kan meddela närmare föreskrifter om hur framställningarna skall göras.


33 §

Det vetenskapliga rådet har dessutom till uppgift:

1) att utse sakkunniga för besättande av professurer eller biträdande professorstjänster och för anställning av docenter samt att avgöra sökandenas vetenskapliga kompetens;

2) att upprätta tjänsteförslag för besättande av professurer eller biträdande professorstjänster samt att göra framställning om besättande av professorstjänster genom kallelse och anställning av docenter;

3) att besluta om precisering av undervisningsområdet för tjänster;


5) att göra framställning om besättande av lektors- och överassistenttjänster;


35 §

Förvaltningen av en institution sköts av ett institutionsråd och en institutionsföreståndare, vilkas mandatperiod är tre kalenderår.

37 §

Institutionsråden har till uppgift

1) att utveckla och leda institutionens verksamhet,

2) att besluta om anordnande av förhör,

3) att göra framställning om undervisningsplanen,

4) att för institutionens del göra framställning om verksamhets- och ekonomiplan och årsbudget,

5) att göra framställning om besättande av assistent- och amanuenstjänster samt om utnämning eller anställning av annan personal vid institutionen, dock inte timlärare på deltid,

6) att göra framställning om precisering eller ändring av undervisningsområdet för tjänster,

7) att göra framställning och avge utlåtande om interimistisk skötsel av vakanta tjänster vid institutionen samt om tjänstledigheter och om skötseln av tjänster under tiden för tjänstledighet,

8) att förordna granskare av examensarbeten och bedöma dessa studieprestationer på basis av granskarnas utlåtanden,

9) att handlägga och avgöra övriga ärenden som enligt gällande stadganden och bestämmelser ankommer på institutionsrådet.

Institutionsrådet kan överföra sin beslutanderätt på institutionsföreståndaren i ärenden som inte är av vittbärande art eller annars av vikt för institutionen.

38 §

Institutionsrådet utser inom sig för sin mandatperiod en institutionsföreståndare och en ställföreträdare för honom. Dessa skall vara ordinarie tjänstemän som har avlagt doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad.

Rektor kan av särskilda skäl förordna att en ordinarie tjänsteman som inte har avlagt doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad kan utses till institutionsföreståndare eller ställföreträdare för honom.

39 §

Institutionsföreståndaren har dessutom till uppgift

1) att sedan institutionsrådet har hörts fördela de anslag som tilldelats institutionen ofördelade,

2) att se till att institutionens undervisnings- och forskningsmaterial och lokaler är i behörigt skick och att vid behov anvisa material och lokal för dem som arbetar vid institutionen,

3) att sköta om institutionens upphandling i enlighet med förvaltningsämbetets anvisningar och institutionsrådets beslut,

4) att övervaka användningen av institutionens anslag och att budgeten följs,

5) att göra framställning om anställning av timlärare på deltid, samt

6) att dra försorg om att de ärenden som skall behandlas av institutionsrådet blir beredda, föredragna och verkställda i behörig ordning och i tid.

42 §

Förvaltningen av fristående inrättningar sköts av en direktion samt av en direktör eller föreståndare eller därtill förordnad ordinarie eller tjänstförrättande tjänsteman vid högskolan. Överbibliotekarien är föreståndare för biblioteket.


47 §

I ärenden som gäller besättande av tjänster eller disciplinen bland studerandena förrättas omröstning på samma sätt som vid kollegial domstol.


12 kap.

Besättande av tjänster och anställning av annan personal

50 §

Om behörighetsvillkoren för tjänsterna stadgas särskilt.

51 §

Professorerna, överbibliotekarien och förvaltningsdirektören utnämns av republikens president.

Biträdande professorer, överassistenter och lektorer utnämns av kansler. Kansler anställer även docenter.

Andra ordinarie tjänstemän än de som nämns i 1 och 2 mom. utnämns av högskolans styrelse, om högskoleexamen krävs för tjänsten.

Annan personal utnämns eller anställs av förvaltningsämbetet.

Tjänsterna som överassistent, assistent, forskningsassistent och forskare besätts för högst fem år i sänder på det sätt som bestäms i reglementet.

52 §

Om anställningen av någon att interimistiskt sköta en vakant tjänst och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet beslutar förvaltningsämbetet. Den utnämnande myndigheten beslutar likväl om att anställa någon att för längre tid än ett år sköta en tjänst interimistiskt eller som vikare. Om tjänsten besätts av republikens president, fattas beslutet av högskolans styrelse.

53 §

De tjänster som skall besättas på ansökan ledigförklaras av förvaltningsämbetet.

En lektorstjänst i språk som är avsedd för en utlänning kan besättas utan att den har ledigförklarats.

Behörighetsvillkoren för en tjänst, tjänstens undervisningsområde eller preciseringen därav eller arbetsuppgifterna för tjänsten får inte ändras efter ledigförklaringen.

54 §

Om skyldigheten att foga matrikelutdrag till en tjänsteansökan stadgas särskilt. Högskolan beslutar om annan utredning som skall fogas till ansökan.

59 §

Innan tjänsteförslag upprättas skall den som söker en professur eller en biträdande professorstjänst avlägga ett offentligt undervisningsprov för att visa sin undervisningsförmåga. Institutionsföreståndaren bestämmer tidpunkten för undervisningsprovet.

Institutionsrådet bedömer undervisningsproven och avgör för varje sökandes del om denne har tillräcklig undervisningsförmåga.

Institutionsrådet kan befria en sökande från att avlägga undervisningsprov, om sökandens undervisningsförmåga har konstaterats tidigare.

63 §

Vad som sägs i 59 § om ådagaläggande av undervisningsförmåga iakttas i tillämpliga delar vid besättande av överassistent- och lektorstjänster.

64 §

Den som söker en docentur skall avlägga undervisningsprov som bedöms av institutionsrådet, om inte rådet av särskilda skäl anser att undervisningsprovet inte behövs.


Finner det vetenskapliga rådet att sökanden uppfyller föreskrivna villkor för att anställas som docent och att det med tanke på undervisningen och forskningen är ändamålsenligt att han knyts till högskolan, skall rådet hos högskolans styrelse göra framställning om att sökanden skall anställas som docent.

13 kap.

Tjänstledighet

65 §

Tjänstledighet för tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande beviljas av förvaltningsämbetet. Tjänstledighet för längre tid än ett år för en tjänsteman som utnämns av republikens president beviljas dock av styrelsen och i andra fall av den utnämnande myndigheten.

72 §

Varje lärare anställer förhör i de läroämnen som hör till tjänsten på det sätt som bestäms i undervisningsplanerna.


78 §

Styrelsen bestämmer de grunder enligt vilka den som inte har avlagt finländsk studentexamen kan antas som studerande, om inte annat särskilt stadgas om dessa grunder.


16 kap.

Rättssäkerheten för de studerande och disciplinen

95 §

Föredragningen av diciplinära ärenden som avses i 94 § ankommer på en tjänsteman vid högskolan som har avlagt juris kandidatexamen och som av högskolans styrelse har förordnats därtill.


97 §

I beslut av högskolans valnämnd och andra förvaltningsorgan än kansler får envar söka ändring genom besvär på den grund att hans enskilda rätt har blivit kränkt, om inte annat stadgas i denna förordning eller någon annanstans. Besvär anförs hos högskolans besvärsnämnd. Om ändringssökande gäller i övrigt vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

I beslut av kansler och besvärsnämnden får ändring sökas genom besvär på det sätt som lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden stadgar om sökande av ändring i högre förvaltningsmyndigheters beslut, om inte annat stadgas i denna förordning eller någon annanstans.

98 §

Besvär får ej anföras över beslut av högskolans förvaltningsorgan som gäller:


4) anställning av tillfälliga tjänstemän eller personal i arbetsavtalsförhållande;

5) tjänstledighet för personal i arbetsavtalsförhållande;


Över beslut som enbart innebär beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. Särskilda besvär får inte anföras över beslut varigenom avgörs om den som söker en lärartjänst har tillräcklig undervisningsförmåga eller vetenskaplig kompetens.


99 §

För brott i tjänsten åtalas högskolans kansler, rektor, prorektorer, professorer, förvaltningsdirektör, överbibliotekarie och biträdande professorer vid Helsingfors hovrätt.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1988.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Fullmäktige väljs och styrelsen, vetenskapliga rådet och institutionsråden utses första gången i enlighet med denna förordning för en mandatperiod som börjar den 1 januari 1989.

Besvärsnämnden tillsätts första gången i enlighet med denna förordning för en mandatperiod som börjar den 1 augusti 1989.

Om besättandet av en tjänst eller handläggningen av något annat ärende inte har slutförts när denna förordning träder i kraft, övergår handläggningen på det förvaltningsorgan på vilket ärendet ankommer enligt denna förordning.

Helsingfors den 30 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.