846/1988

Given i Helsingfors den 30 september 1988

Förordning om ändring av förordningen om Uleåborgs universitet

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 25 april 1984 om Uleåborgs universitet (329/84) 37 § 4 mom., 76, 77, 78 och 106 §§,

ändras 4 och 10 §§, 12 § 1 och 4 mom., 18 § 1 mom. 3 och 6 punkten, 24 §, 25 § 1 mom., 27 § 2 mom. 2 och 3 punkten, 30 § 2 mom., 35 § 1 mom. 6 punkten, 38 § 3 mom., 40 § 2 mom., 54 § 2 mom., rubriken för 12 kap., 58-63 §§, 72 §, 73 § 4 mom., 74 §, rubriken för 13 kap., 75 §, 84 § 1 mom., 91 § 2 mom., 96 § 2 mom., rubriken för 16 kap., 110 § och 111 § 1 mom. 4 och 5 punkten samt 2 mom.,

av dessa lagrum 10, 59, 60, 61, 72 och 75 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom förordning av den 12 juli 1985 (607/85), som följer:

4 §

Till universitetets personal anses höra

1) den som är ordinarie tjänsteman vid universitetet,

2) den som har anställts att sköta mer än hälften av de uppgifter som hör till en tjänst,

3) docenter som på det sätt som bestäms i instruktionen regelbundet undervisar vid universitetet och övriga tillfälliga tjänstemän, dock inte deltidsanställda timlärare,

4) den som står i arbetsavtalsförhållande till universitetet på heltid, och

5) den som med universitetets samtycke såsom huvudsyssla bedriver forskning vid universitetet eller biträder därvid.

Såsom studerande anses den som har anmält sig som närvarande studerande vid universitetet och som har rätt att där avlägga examen. Vid val av medlemmar till förvaltningsorganen anses likväl inte den som enligt 1 mom. hör till personalen som studerande.

10 §

Styrelsen har till uppgift

1) att sköta universitetets allmänna förvaltning,

2) att framlägga förslag till lagar och förordningar som angår universitetet samt förslag till utvecklande av universitetet och att avge utlåtanden i dessa frågor,

3) att godkänna instruktioner, reglementen och ordningsstadgor för universitetet samt på framställning av respektive fakultetsråd examensstadgor enligt vad som stadgas särskilt,

4) att övervaka utarbetandet och genomförandet av undervisningsplanerna,

5) att godkänna universitetets verksamhets- och ekonomiplan och övriga vittbärande planer samt att uppgöra universitetets budgetförslag,

6) att på framställning av respektive fakultetsråd besluta om kallelseförfarande,

7) att besluta om var lärar- och forskartjänster skall placeras och om tjänsternas undervisningsområde samt om precisering och ändring därav, om inte annat stadgas,

8) att göra framställning om besättande av förvaltningsdirektörs- och överbibliotekarietjänsterna,

9) att utnämna de tjänstemän vid universitetet som skall utnämnas av styrelsen,

10) att fördela de anslag som beviljats universitetet ofördelade,

11) att förordna medlemmar i direktionerna,

12) att besluta om universitetets institutioner samt om läroämnenas och vetenskapsområdenas fördelning på dem samt att till undervisningsminis>teriet göra framställning om grundande av en ny fristående inrättning,

13) att besluta om mottagande av medel som har donerats eller testamenterats till universitetet, att meddela föreskrifter om skötseln och användningen av dylika medel, att utse revisorer att granska fondernas räkenskaper samt att fatta beslut om de åtgärder till vilka revisorernas utlåtande ger anledning,

14) att utdela stipendier och bidrag, om inte annat stadgas eller bestäms,

15) att förordna ordförande och medlemmar i examensnämnderna,

16) att besluta om det antal studerande som årligen skall intas till universitetet och om allmänna urvalskriterier,

17) att besluta om prorektorernas uppgifter,

18) att avgöra de ärenden som ankommer på rektor eller förvaltningsämbetet och som rektor eller förvaltningsämbetet på grund av deras vittbärande art eller principiella vikt hänskjuter till styrelsen, samt

19) att handlägga och avgöra övriga ärenden som enligt gällande stadganden och bestämmelser ankommer på styrelsen.

Styrelsen kan förbehålla sig behandlingen och avgörandet av ett ärende som med stöd av 18 § 1 mom. 13 punkten ankommer på förvaltningsämbetet.

Styrelsen kan hänskjuta ärenden som nämns i 1 mom. 2 och 13-15 punkten till förvaltningsämbetet för avgörande.

Styrelsen kan hänskjuta ärenden som nämns i 1 mom. 6, 7 och 10 punkten till rektor för avgörande.

12 §

Rektor samt första och andra prorektor väljs för fyra läsår åt gången av ett valkollegium som består av styrelsens och fakultetsrådens medlemmar samt ordinarie professorer, ordinarie föreståndare för de fristående inrättningarna samt förvaltningsdirektören och byråcheferna.


Den som har varit rektor under de fyra senaste åren har rätt att vägra ta emot uppdrag som rektor eller prorektor. Valkollegiet kan också godkänna andra skäl till vägran.

18 §

Förvaltningsämbetet har till uppgift:


3) att se till att tjänsterna ledigförklaras;


6) att utnämna och anställa ordinarie och tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande, om inte utnämningen eller anställningen ankommer på någon annan myndighet eller något annat förvaltningsorgan vid universitetet;


24 §

Fakultetsråden har till uppgift

1) att leda och utveckla undervisningen och forskningsarbetet vid fakulteten samt att ta initiativ och göra framställningar därom,

2) att behandla ärenden som rör det samarbete mellan olika fakulteter och institutioner som forskningsverksamheten, examina, undervisningen och fakultetens övriga uppgiftsområden förutsätter,

3) att göra framställning och ge utlåtande om undervisningsområdet för tjänster eller om precisering eller ändring därav och om uppskov med ledigförklaring,

4) att göra framställning om kallelseförfarande,

5) att utse sakkunniga för besättande av professurer eller biträdande professorstjänster och för anställning av docenter samt att avgöra sökandenas behörighet,

6) att upprätta tjänsteförslag för besättande av professurer eller biträdande professorstjänster och göra framställning om besättande av professurer genom kallelse samt om anställning av docenter,

7) att göra framställning om besättande av andra tjänster vid fakulteten än professurer eller biträdande professorstjänster,

8) att göra framställning om anställning av annan personal vid fakulteten med undantag för deltidsanställda timlärare,

9) att göra framställning och avge utlåtande om interimistisk skötsel av vakanta tjänster vid fakulteten samt om tjänstledigheter och om skötseln av tjänster under tiden för tjänstledighet,

10) att för fakultetens del framlägga förslag till verksamhets- och ekonomiplan och till årsbudget,

11) att fördela de anslag som tilldelats fakulteten ofördelade,

12) att besluta om detaljerade urvalskriterier

13) att besluta om valet av studerande till fakulteten,

14) att utge betyg över examina som avlagts och enskilda studier som genomförts vid fakulteten samt att bevilja graderna kandidat i humanistiska vetenskaper, kandidat i naturvetenskaper, medicine kandidat och odontologie kandidat samt magister,

15) att bevilja graden hedersdoktor samt att med konsistoriets medgivande anordna promotioner,

16) att framlägga förslag till examensstadga samt att, med beaktande av förvaltningsämbetets anvisningar om tillämpningen av stadganden, bestämmelser och avtal som gäller lärarnas undervisnings- och övriga arbetsskyldighet, godkänna undervisningsplanerna för utbildningsprogra>m, påbyggnadsexamina och andra studier,

17) att förordna förhandsgranskare, granskare och opponenter för doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och andra motsvarande studieprestationer samt granskare av examensarbeten som hör till de fördjupade studierna i grundexamen och att bedöma dessa studieprestati>oner på basis av granskarnas utlåtanden, samt

18) att handlägga och avgöra övriga ärenden som enligt gällande stadganden eller bestämmelser skall behandlas och avgöras av fakultetsrådet.

Fakultetsrådet kan överföra sin beslutanderätt på dekanus i de ärenden som nämns i 1 mom. 8, 9, 13 och 14 punkten samt i andra ärenden, vilkas betydelse är ringa.

Fakultetsrådet kan överföra sin beslutanderätt på institutionsråden i de ärenden som nämns i 1 mom. 17 punkten med undantag för ärenden som gäller bedömningen av doktorsavhandlingar.

25 §

Till dekanus och prodekanus utser fakultetsrådet inom sig genom val för rådets mandattid en ordinarie professor eller biträdande professor.


27 §

På dekanus ankommer ytterligare:


2) att sköta om fakultetens upphandling i enlighet med förvaltningsämbetets anvisningar och fakultetsrådets beslut samt att övervaka användningen av fakultetens anslag och se till att budgeten följs;

3) att anställa timlärare på deltid; samt


30 §

Vid en lärarutbildningsinstitution finns ett behövligt antal utbildningslinjer, vilka inrättas av universitetets styrelse på framställning av fakultetsrådet vid fakulteten för pedagogiska vetenskaper.


35 §

Institutionsråd vid lärarutbildningsinstitution har till uppgift:


6) att hos fakultetsrådet göra framställning om undervisningsområdet för lärartjänster eller om precisering eller ändring därav;


38 §

Universitetets rektor kan på grund av de förvaltningsuppgifter som ankommer på föreståndaren för lärarutbildningsinstitutionen bevilja denne befrielse från högst hälften av undervisningsskyldigheten.

40 §

Om förvaltningen av och verksamheten vid forskningsinstitutet för norra Finland stadgas särskilt. Andra fristående inrättningars förvaltning handhas av en direktion samt en föreståndare eller en till föreståndare förordnad ordinarie eller tjänstförrättande tjänsteman vid universitetet. Överbibliotekarien är föreståndare för biblioteket.


54 §

I ärenden som gäller besättandet av tjänster och disciplinen bland studenterna förrättas omröstning på samma sätt som vid kollegial domstol.

12 kap.

Besättande av tjänster och anställning av annan personal

58 §

Om behörighetsvillkoren för tjänsterna stadgas särskilt.

59 §

Professorerna, överbibliotekarien och förvaltningsdirektören utnämns av republikens president.

Universitets styrelse utnämner eller anställer

1) biträdande professorer,

2) andra ordinarie tjänstemän än de som nämns i 1 mom., om högskoleexamen krävs för tjänsten,

3) personal som anställs i arbetsavtalsförhållande av bestående natur, om högskoleexamen krävs för uppgiften, samt

4) docenter.

Deltidsanställda timlärare anställs av dekanus. En deltidsanställd timlärare vid en fristående inrättning anställs av föreståndaren eller någon annan tjänsteman enligt vad som bestäms i instruktionen för inrättningen.

Annan personal än den som nämns i 1, 2 och 3 mom. utnämns eller anställs av förvaltningsämbetet.

60 §

Tjänster som överassistent, assistent, biträdande lärare, biträdande avdelningstandläkare och forskare besätts för högst fem år i sänder på det sätt som bestäms i instruktionen.

61 §

Om anställningen av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet beslutar förvaltningsämbetet. Styrelsen beslutar likväl om att anställa någon att interimistiskt eller som vikarie sköta en tjänst som nämns i 59 § 1 och 2 mom. för längre tid än ett år.

62 §

De tjänster som skall besättas på ansökan ledigförklaras av förvaltningsämbetet.

En lektorstjänst i språk som är avsedd för en utlänning kan besättas utan att den har ledigförklarats.

Behörighetsvillkoren för en tjänst får inte ändras efter ledigförklaringen och inte heller tjänstens undervisningsområde eller preciseringen därav eller arbetsuppgifterna för tjänsten.

63 §

Om skyldigheten att foga matrikelutdrag till en tjänsteansökan stadgas särskilt. Universitetet beslutar om annan utredning som skall fogas till ansökan.

72 §

Vad 68 § stadgar om ådagaläggande av undervisningsförmåga iakttas i tillämpliga delar vid besättandet av överassistent- och lektorstjänster.

73 §

Finner fakultetsrådet att sökanden uppfyller föreskrivna villkor för att anställas som docent och att det med tanke på undervisningen och forskningsarbetet är ändamålsenligt att han knyts till universitetet, skall rådet hos universitetets styrelse göra framställning om att sökanden skall anställas som docent.

74 §

Vid besättandet av en tjänst och vid anställning i arbetsavtalsförhållande vid en fristående inrättning sköter direktionen för den fristående inrättningen de uppgifter som ankommer på fakulteten.

13 kap.

Tjänstledighet

75 §

Tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal beviljas av förvaltningsämbetet.

Annan tjänstledighet än sådan som avses i 1 mom. beviljas för högst ett år av förvaltningsämbetet och för längre tid av universitetets styrelse, om tjänstemannen utnämns av republikens president, och i andra fall av det förvaltningsorgan som utnämner eller anställer tjänstemannen.

Sådan befrielse för personal i arbetsavtalsförhållande som motsvarar tjänstledighet beviljas av förvaltningsämbetet

84 §

Varje lärare anställer förhör i de läroämnen som hör till tjänsten på det sätt som bestäms i undervisningsplanen.


91 §

Universitetets styrelse bestämmer de grunder enligt vilka den som inte har avlagt finländsk studentexamen kan antas som studerande, om inte annat särskilt stadgas om dessa grunder.


96 §

Önskar en studerande, som av den orsak som nämns i 1 mom. har avförts från matrikeln över studerande, senare fortsätta studierna, skall han anmäla sig hos förvaltningsämbetet för att på nytt upptas i matrikeln över studerande.

16 kap.

Rättssäkerheten för de studerande och disciplinen

110 §

I beslut av universitetets förvaltningsorgan eller av valnämnden får ändring sökas genom besvär på det sätt som i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) stadgas om sökande av ändring i beslut av högre förvaltningsmyndighet, om inte annat stadgas i denna förordning eller någon annanstans.

111 §

Besvär får ej anföras över beslut av universitetets förvaltningsorgan som gäller:


4) anställning av tillfälliga tjänstemän eller personal i arbetsavtalsförhållande;

5) befrielse som motsvarar tjänstledighet;


Över beslut som enbart innebär beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. Särskilda besvär får inte anföras över beslut, varigenom avgörs om den som söker en lärartjänst har tillräcklig undervisningsförmåga eller vetenskaplig kompetens.



Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rektor och prorektorerna väljs första gången i enlighet med denna förordning för den mandatperiod som börjar den 1 augusti 1989.

Om besättande av en tjänst eller behandlingen av något annat ärende inte är slutfört då denna förordning träder i kraft, övergår behandlingen på det förvaltningsorgan på vilket ärendet ankommer enligt denna förordning.

Helsingfors den 30 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.