845/1988

Utfärdat i Helsingfors den 22 september 1988

Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att utge innehållningsbevis och om tillgodoräknande av förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har med stöd av 20 § 2 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådant det lyder i lagen den 26 juni 1981 (482/81), och med stöd av 105 § 1 och 3 mom. beskattningslagen den 12 december 1958 (482/58), sådana de lyder i lagen den 30 april 1982 (313/82), bestämt:

1 §

Innehållningsbeviset skall inte utges:

1) för pension eller livränta som utbetalats i pengar;

2) för dag- eller moderskapspenning som utgått enligt sjukförsäkringslagen (364/63), ej heller för annan ersättning som med stöd av sjukförsäkringslagen eller folkpensionslagen utbetalats för bortfall av inkomst eller försörjning;

3) för dagpenning som utbetalats med stöd av obligatoriskt olycksfalls- eller trafikskadeskydd, ej heller för annan ersättning för bortfall av inkomst eller försörjning;

4) för dagpenning som utbetalats med stöd av annan försäkring än den som avses i 2 och 3 punkten eller för annan motsvarande ersättning för bortfall av inkomst eller försörjning;

5) för dagpenning eller ersättning för förlorad förvärvsinkomst som utbetalats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86);

6) för i 20 § 11 punkten och i 22 § 21 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet avsett kapital som utbetalats med stöd av liv- och kapitalförsäkring;

7) för i 20 § 4 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet avsett belopp, som erhållits i form av premieåterbäring eller återköp av pensionsförsäkring;

8) för ersättning för bortfall av inkomst eller försörjning som utbetalats med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73);

9) för förmåner som utbetalats med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) eller för utbildningsstöd som avses i lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76);

10) för sysselsättningsstöd som med stöd av sysselsättningsförordningen (737/87) utbetalats till en arbetslös arbetssökande som ämnar bli företagare, till en arbetslös arbetssökande som genomgår träning för arbetslivet eller till en person med handikapp;

11) för stöd för vård av barn i hemmet;

12) för ersättning för förlorad förvärvsinkomst som avses i 10 a § lagen om studiestöd (95/87) och som utbetalats i form av vuxenstudiepenning;

13) för sjöarbetsinkomst som avses i lagen om avdrag för sjöarbetsinkomst vid beskattningen (455/85) eller

14) för sådana inom byggnadsbranschen utbetalda semesterlöner, semesterersättningar och semesterpremier (semesterpenningar), som arbetsgivaren enligt riksomfattande kollektivavtal redovisat i Postbanken på arbetsgivarorganisations särskilda postgirokonto.

2 §

Innehållningsbevis utges inte heller för följande prestationer som utbetalas på grund av stadgandena som var i kraft före 1.1.1988:

1) av arbetskraftsbyrån beviljad praktikantpenning för unga;

2) utkomstunderstöd som utbetalats med stöd av förordningen om försök med stöd för arbetslösa som ämnar bli företagare (702/84);

3) dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) som utbetalats med stöd av förordningen om stöd för placering av personer med handikapp i arbete (999/86), ej heller

4) för sysselsättningsstöd som med stöd av förordningen om skogsvårdsarbeten i anslutning till lindrandet av arbetslösheten (538/85) utbetalats till arbetslös skogsägare eller till arbetslös medlem av hans familj.

3 §

Förskottsinnehållningar på de i 1 och 2 § nämnda, i Finland erhållna inkomsterna räknas den skattskyldige till godo på grund av uppgifter som givits i prestationsutbetalarens årsanmälan med stöd av 34 § förordningen om förskottsuppbörd eller i det inbetalningskort för oregistrerad arbetsgivare, som avses i 31 § förordningen om förskottsuppbörd.

4 §

Förskottsinnehållning på annan än i 1 och 2 § nämnd inkomst kan vid beskattningen räknas till godo på grund av uppgifter som givits i årsanmälan med stöd av 34 § förordningen om förskottsuppbörd eller i det inbetalningskort för oregistrerad arbetsgivare som avses i 31 § förordningen om förskottsuppbörd, om innehållningsbeviset förtappats eller om skattskyldig av någon annan orsak inte kunnat foga innehållningsbevis till sin skattedeklaration.

5 §

I 103 § 1 mom. beskattningslagen avsett förskott, som med stöd av internationellt avtal överförts från en främmande stat till Finland, räknas den skattskyldige till godo på basen av den utredning som behörig skattemyndighet i den andra avtalsslutande staten givit.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1988. Beslutet tillämpas första gången på prestationer som utbetalats under år 1988 och vid beskattningen för år 1988.

Genom beslutet upphävs skattestyrelsens beslut den 5 november 1987 om begränsning av skyldigheten att utgiva innehållningsbevis och om tillgodoräknande av förskottsinnehållning (834/87).

Helsingfors den 22 september 1988

Generaldirektör
Lauri Honkavaara

Vik. överinspektör
Eila Närhi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.