844/1988

Utfärdat i Helsingfors den 22 september 1988

Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att avge skattedeklaration

Skattestyrelsen har med stöd av 33 § 5 mom. och 35 § 5 mom. beskattningslagen den 12 december 1958 (482/58), sådana de lyder i lagen den 30 april 1982 (313/82), förordnat som följer:

1 §

I skattedeklarationen anmäls inte följande inkomster som erhållits från Finland:

1) pension eller livränta som utbetalas i pengar, förutom om rätt till sagda prestation utgör skattepliktiga tillgångar med stöd av 40 § 2 punkten och 41 § 3 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet,

2) dag- och moderskapspenning som erhållits med stöd av sjukförsäkringslagen eller andra i nämnda lag eller i folkpensionslagen avsedda ersättningar för minskade inkomster eller försämrad utkomst,

3) ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst som utbetalas med stöd av obligatoriskt olycksfalls- eller trafikskadeskydd,

4) dagpenning eller annan motsvarande ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst som utbetalas med stöd av annan än i punkt 2 och 3 avsedd försäkring,

5) dagpenning eller ersättning för förlorad inkomst som fåtts med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86),

6) efter liv- och kapitalförsäkring utfallet, skattepliktigt kapital som utbetalas med stöd av pension som avses i 20 § 11 punkten eller i 22 § 21 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet,

7) i 20 § 4 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet avsett belopp, som erhållits i form av premieåterbäring eller återköp av pensionsförsäkring,

8) med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73) utbetald ersättning för minskning i inkomst eller uppehälle,

9) förmån som utbetalas på grundval av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) ej heller utbildningsstöd som avses i lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76),

10) sysselsättningsstöd som med stöd av sysselsättningsförordningen (737/87) utbetalas till en arbetslös arbetssökande som ämnar bli företagare, till en arbetslös arbetssökande som genomgår träning för arbetslivet eller till en person med handikapp,

11) ersättning för förlorad förvärvsinkomst i form av vuxenstudiepenning som avses i 10 a § lagen om ändring av lagen om studiestöd (95/87),

12) stöd för vård av barn i hemmet,

13) för sjöarbetsinkomst som avses i lagen om avdrag för sjöarbetsinkomst vid beskattningen (455/85) ej heller

14) sådana inom byggnadsbranschen utbetalda semesterlöner, semesterersättningar och semesterpremier (semesterpenningar), som arbetsgivaren enligt riksomfattande kollektivavtal redovisat i Postbanken på arbetsgivarorganisations särskilda postgirokonto.

2 §

I skattedeklarationen anmäls inte heller följande inkomster som erhållits under år 1988 på grundval av stadgandena som var i kraft före 1.1.1988:

1) av arbetskraftsbyrån beviljad praktikantpenning för unga,

2) utkomstunderstöd som utbetalats med stöd av förordningen om försök med stöd för arbetslösa som ämnar bli företagare (702/84),

3) dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) som utbetalats med stöd av förordningen om stöd för placering av personer med handikapp i arbete (999/86), ej heller

4) sysselsättningsstöd som med stöd av förordningen om skogsvårdsarbeten i anslutning till lindrandet av arbetslösheten (538/85) utbetalats till arbetslös skogsägare eller till arbetslös medlem av hans familj.

3 §

Skattskyldig, som inte haft skattepliktiga tillgångar eller andra än i 1 eller 2 § nämnda inkomster som befriats från anmälningsskyldigheten, behöver inte utan anmaning avgiva skattedeklaration.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1988. Beslutet tillämpas första gången vid beskattningen för år 1988.

Genom beslutet upphävs skattestyrelsens beslut den 5 november 1987 (835/87) om begränsning av skyldigheten att avge skattedeklaration.

Helsingfors den 22 september 1988

Generaldirektör
Lauri Honkavaara

Vik. överinspektör
Eila Närhi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.