837/1988

Given i Helsingfors den 30 september 1988

Förordning om avgifter i inrikes posttrafik

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 3 och 8 §§ lagen den 24 november 1950 angående de allmänna grunderna för post- och telegrafverkets hushållning (565/50):

1 §

Befordringsavgifterna är följande:

1 klass brev: mk
vikt högst 50 gram 1,90
vikt över 50, högst 100 gram 3,20
vikt över 100, högst 250 gram 5,00
vikt över 250, högst 500 gram 9,00
vikt över 500, högst 1 000 gram 13,00
2 klass brev: mk
vikt högst 50 gram 1,50
vikt över 50, högst 100 gram 2,20
vikt över 100, högst 250 gram 3,40
vikt över 250, högst 500 gram 6,30
vikt över 500, högst 1 000 gram 11,00

En postning av 2 klass brev skall bestå av minst 20 stycken, dock så att jul-, nyårs- och påskhälsningar kan - under tid som bestäms av post- och telestyrelsen - oberoende av stycketal sändas som 2 klass brev.

Paket: mk
vikt högst 1 kilo 12,00
vikt över 1, högst 3 kilo 14,00
vikt över 3, högst 5 kilo 17,00
för varje följande 5 kilo eller del därav 6,00

För bräckligt paket skall erläggas befordringsavgiften för vanligt paket förhöjd med 50 procent.

För skrymmande paket tillämpas s.k. taxeringsvikt, varvid prissättningen sker enligt följande uträkning: (paketets längd × bredd × höjd i meter) × 90 kg ger som produkt ett tal vilket såsom kilogram i den normala pakettaxan bestämmer paketets slutliga pris.

Paket som samtidigt adresseras från samma avsändare till samma mottagare, kan vägas och taxeras såsom samförsändelse. Post- och telestyrelsen bestämmer samtaxeringens närmare villkor.

Lösen: mk
För försändelse, som helt eller till en del är obetald skall erläggas den felande befordringsavgiften och därtill 1,00
2 §

Postanvisnings- och postförskottsavgifterna är följande:

Postanvisning och postförskottsanvisning: mk
per styck 20,00

För telegrampostanvisning skall dessutom erläggas telegramavgift.

Postförskott: mk
utöver befordringsavgiften enligt försändelsens art per styck 7,00
3 §

Blindskriftsförsändelser befordras utan postavgifter.

Angående postavgifterna för inhemska tidningar och tidskrifter är stadgat skilt.

4 §

Post- och telestyrelsen äger rätt att bevilja nedsättning på ovan i denna förordning stadgade avgifter, då detta företagsekonomiskt sett är motiverat.

5 §

Post- och telestyrelsen fastställer avgifterna för befordran av passagerare samt res- och fraktgods med post- och televerkets fortskaffningsmedel samt för förvaring av gods vid postanstalterna.

Post- och telestyrelsen fastställer, med beaktande av verkets egna kostnader och ändamålsenlighetssynpunkter, även övriga avgifter i postverksamheten samt avgifterna för sådana av kund önskade tjänster och anordningar, som post- och telestyrelsen anser sig kunna tillhandahålla, men för vilka avgifter inte stadgats i denna förordning.

6 §

Erläggs inte i denna förordning fastställd eller av post- och telestyrelsen på grundval av denna förordning fastställd avgift senast på förfallodagen, uppbärs en årlig dröjsmålsränta om 16 procent för tiden efter förfallodagen.

Avgift jämte dröjsmålsränta får utsökas utan dom eller utslag i den ordning som för indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg har stadgats.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Genom densamma upphävs förordningen den 25 september 1987 om avgifter i inrikes posttrafik (762/87).

Helsingfors den 30 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.