835/1988

Given i Helsingfors den 30 september 1988

Förordning om marknadsföringsrådet för lantbruket

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 18 och 20 §§ lantbruksinkomstlagen den 20 augusti 1982 (629/82):

1 §

För handhavande av marknadsföringen av lantbruksprodukter finns ett marknadsföringsråd för lantbruket, vilket underlyder jord- och skogsbruksministeriet.

Marknadsföringsrådet för lantbruket, som nedan benämns rådet, åligger:

1) att följa förverkligandet av riktpriserna med hjälp av statistik, som uppgörs vid lantbruksekonomiska forskningsanstalten, samt att följa utvecklingen på den inhemska och den internationella marknaden för lantbruksprodukter,

2) att till statsrådet framställa förslag om export- och importplaner för lantbruksprodukter samt att inom ramen för de av statsrådet godkända export- och importplanerna fatta beslut om export- och importmängderna för lantbruksprodukter samt om den tidsmässiga förläggningen av exporten och importen,

3) att följa storleken av de prisskillnadsersättningar som erläggs i samband med exporten av lantbruksprodukter och vid behov framställa förslag om de lägsta exportpriserna som utgör grund för beräkningen av dessa ersättningar,

4) att uppgöra planer och förslag till den styrning och balansering av lantbruksproduktionen som avses i lantbruksinkomstlagen,

5) att framställa förslag om beloppen för och uppbörden av de marknadsförings- och andra avgifter samt skatter som uppbärs av lantbruket,

6) att framställa förslag om marknadsföringen och upplagringen av lantbruksprodukter, samt

7) att handha andra uppgifter som statsrådet och jord- och skogsbruksministeriet ålägger det.

2 §

Då rådet följer förverkligandet av riktpriserna skall det, om de priser som under kalenderåret i genomsnitt erlagts till odlarna sannolikt skulle komma att för spannmålens del avvika mera än två procent, för hönsäggens del mera än fem procent och för mjölkens del mera än en procent från motsvarande riktprisnivå, till jord- och skogsbruksministeriet framställa förslag om förverkligande av riktpriserna och hållande av priserna inom ovan nämnda gränser. På motsvarande sätt skall rådet till ministeriet framställa förslag, om de priser som under kalenderåret i genomsnitt erlagts till odlarna sannolikt skulle komma att för nötköttets del, med undantag av kokött, understiga riktprisnivån med mera än två procent och för svinköttets del med mera än tre procent eller om producentpriset på kött sannolikt skulle komma att överstiga riktprisnivån med mera än fem procent.

Om inte särskilda skäl föranleder annat, skall rådet senast i det skede då producentpriset på svinkött understiger riktpriset med tre procent, då producentpriset på nötkött, med undantag av kokött, understiger riktpriset med två procent eller då producentpriset på kött överstiger riktpriset med fem procent, vidta åtgärder i syfte att bringa producentpriset att motsvara riktpriset. För förverkligande av detta får export eller import av kött inledas endast såvitt de upplagringsskyldigheter, som särskilt ålagts som förutsättning för export eller import, har fullgjorts.

Om producentpriset på kött överstiger gällande riktpris kan kött exporteras endast på grundvalen av långvariga avtal. I ovan nämnda prissituation kan smärre partier styckat kött exporteras även då exporten kan anses nödvändig för bibehållande av fördelaktiga marknadspositioner.

Under en period av två månader före lantbruksinkomstuppgörelsen kan rådet vidta åtgärder för tryggande av en fortsatt köttexport. Om det med stöd av 10 eller 13 § lantbruksinkomstlagen förordnas att riktpriserna på kött skall träda i kraft senare än normalt, kan tillstånd till fortsatt export beviljas till dess riktpriserna stiger. Ovan nämnt tillstånd kan dock inte beviljas om producentpriset på kött överstiger riktpriset med mera än tre procent.

3 §

Rådet består av en ordförande, en viceordförande och nio andra medlemmar. Medlemmarna har personliga suppleanter. Statsrådet kan även utse permanenta sakkunniga i rådet.

Av medlemmarna företräder en jord- och skogsbruksministeriet, en handels- och industriministeriet och en finansministeriet. Fem medlemmar utses bland de personer som föreslagits av lantbruksproducenternas centralorganisationer och tre medlemmar bland de personer som föreslagits av löntagarnas mest representativa centralorganisationer.

Ordförande i rådet är den medlem som företräder jord- och skogsbruksministeriet och viceordförande en av de medlemmar som företräder lantbruksproducenternas centralorganisationer.

Medlemmarna verkar under tjänsteansvar. Medlem som inte tidigare avlagt tjänsteed skall avlägga den innan han tillträder sitt uppdrag.

4 §

Rådet kan ha två sekreterare med uppgiften som bisyssla, av vilka den ena skall vara av jord- och skogsbruksministeriet förordnad tjänsteman vid ministeriet.

5 §

Uppgifter om affärs- eller yrkeshemlighet eller om enskilt samfunds eller persons ekonomiska ställning vilka erhållits i samband med verksamhet i rådet får inte begagnas till enskild fördel eller yppas för utomstående utan vederbörandes tillstånd.

6 §

Beträffande rådet gäller i övrigt vad om kommittéer är föreskrivet.

7 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 5 oktober 1988 och gäller till utgången av juni månad år 1990.

Helsingfors den 30 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.