830/1988

Utfärdat i Helsingfors den 29 september 1988

Statsrådets beslut om nämnden för arbetstagares uppfinningar

Statsrådet har med stöd av 11 a § lagen den 29 december 1967 om rätt till arbetstagares uppfinningar, sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 juni 1988 (526/88), på föredragning från handels- och industriministeriet beslutat:

1 §

Detta beslut innehåller närmare bestämmelser om den uppfinningsnämnd som nämns i 11 och 11 a §§ lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar. Nämndens namn är nämnden för arbetstagares uppfinningar.

2 §

En begäran om utlåtande av uppfinningsnämnden skall göras skriftligen.

Behandlingen i nämnden är skriftlig. Muntlig behandling kan dock verkställas, om nämnden anser att det är nödvändigt.

Nämndens sammanträden är inte offentliga.

3 §

Med anledning av en arbetsgivares eller arbetstagares begäran om utlåtande skall den andra parten ges tillfälle att ge ett skriftligt bemötande. Nämnden eller dess ordförande kan därefter begära tilläggsutredning av parten, om det anses nödvändigt.

Till domstolar och till patent- och registerstyrelsen ger nämnden utlåtande på basis av de handlingar dessa har tillställt nämnden.

4 §

Nämnden sammankallas av ordföranden eller, om han har förhinder, av vice ordföranden.

Om en medlem är förhindrad att delta i ett sammanträde, skall han meddela detta i tillräckligt god tid, så att hans suppleant kan kallas till sammanträdet.

5 §

Nämnden är beslutför då vid sammanträdet är närvarande ordföranden och minst fem andra medlemmar, av vilka en skall vara representant för arbetsgivarsidan, en för arbetstagarsidan och en skall vara en medlem som inte representerar någon av de nämnda parterna.

Vid omröstning i ett ärende som behandlas avgörs ärendet med enkel röstövervikt. Om rösterna faller lika, avgör den åsikt som ordföranden har omfattat.

6 §

Vid nämndens sammanträden förs protokoll, i vilket antecknas närvarande medlemmar, behandlade ärenden, fattade beslut samt eventuella avvikande åsikter.

Om parterna hörs muntligen, antecknas de närvarandes namn samt yttranden i protokollet.

7 §

Ordföranden för nämnden behandlar på nämndens vägnar ärenden som till sin betydelse är ringa, och han kan även i andra ärenden vidta nödvändiga förberedande åtgärder. Ordföranden beslutar också vilka av nämndens utlåtanden som skall offentliggöras och till vilka delar det sker.

Sekreteraren bereder och föredrar de ärenden som skall behandlas i nämnden samt för protokoll och utför övriga uppgifter som nämndens ordförande ålägger honom. Dessutom skall sekreteraren ge råd främst åt parterna då det gäller anhängiggörande och behandling av en begäran om utlåtande.

Nämndens expeditioner undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren.

8 §

Nämnden kan i ett ärende som den behandlar höra experter eller inhämta expertutlåtanden.

Arvodena för ordföranden, sekreteraren och övriga medlemmar i nämnden, utgifterna för kansliarbete samt de i 1 mom. nämnda ersättningarna som skall betalas för expertutlåtanden eller för hörande av experter betalas i enlighet med statsrådets beslut om kommittéer (218/88).

9 §

Nämndens utlåtanden offentliggörs i den publikation över patentärenden som patent- och registerstyrelsen ger ut. Nämnden kan besluta att utlåtandena också offentliggörs på något annat sätt, om det av särskilda skäl anses nödvändigt.

De direkta kostnaderna för att offentliggöra utlåtandena betalas av statens medel.

10 §

Vid behandlingen av ärenden i nämnden skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas statsrådets beslut om kommittéer.

11 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1988 och genom det upphävs statsrådets beslut av den 15 oktober 1970 om nämnden för arbetstagares uppfinningar (649/70) jämte ändringar.

Helsingfors den 29 september 1988

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Tf. äldre regeringssekreterare
Timo Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.