827/1988

Given i Helsingfors den 13 september 1988

Radioavgiftsförordning

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 17 § radiolagen av den 10 juni 1988 (517/88):

1 §

Teleförvaltningscentralen bär i enlighet med denna förordning upp avgifter till staten för innehav och användning av radiosändare, för beslut om typgodkännande av radioanläggningar eller godkännande av enskilda anläggningar, för mätningar och kontroller i samband därmed samt för tillsyn över radioanläggningar enligt följande.

2 §

För innehav och användning av en radiosändare som är beroende av tillstånd skall betalas tillståndsavgift enligt följande:

1. avgiftsklassen radioamatörstation, radar med låg effekt eller motsvarande radiosändare 55 mk/år

2. avgiftsklassen mobil VHF/UHF-station, fartygsstation utrustad endast med VHF-radiotelefonanläggning eller motsvarande radiosändare 65 mk/år

3. avgiftsklassen luftfartygsstation utrustad endast med VHF-radiotelefonanläggning eller motsvarande radiosändare 95 mk/år

4. avgiftsklassen fartygsstation utrustad med radiotelefon- eller radiotelegrafanläggningar, luftfartygsstation utrustad med VHF-radiotelefonanläggningar, VHF/UHF-fjärrstyrnings- eller telemetrianläggning eller motsvarande radiosändare 110 mk/år

5. avgiftsklassen VHF/UHF-radiofyr eller motsvarande, fartygsstation utrustad med radiotelefon- och radiotelegrafanläggningar eller motsvarande radiosändare 160 mk/år

6. avgiftsklassen luftfartygsstation utrustad med HF- och VHF-radiotelefonanläggningar, radiolänkanläggning med 1-8 kanaler, högeffektradaranläggning, mobil MF/HF station eller motsvarande radiosändare 230 mk/år

7. avgiftsklassen VHF/UHF-basstation med en sändningseffekt över 3 W eller motsvarande radiosändare 280 mk/år

8. avgiftsklassen LF/MF-radiofyr eller motsvarande radiosändare 330 mk/år

9. avgiftsklassen rundradiostation med en effekt på högst 100 W, radiolänk över 8 kanaler eller motsvarande radiosändare 400 mk/år

10. avgiftsklassen MF/HF-station med fast trafik eller motsvarande radiosändare 480 mk/år

11. avgiftsklassen rundradiostation med en effekt över 100 W eller motsvarande radiosändare 580 mk/år

12. avgiftsklassen MF/HF-station med mobil trafik eller motsvarande radiosändare 800 mk/år

Teleförvaltningscentralen skall föreskriva att andra än i 1 mom. nämnda radiosändare hör till den avgiftsklass till vilken närmast motsvarande hör.

3 §

Avgiften för radiosändartillstånd bärs årligen upp i förskott. Den första avgiftsperioden börjar vid ingången av månaden efter den då tillståndet beviljades och kan vara högst 13 månader. Om tillståndets giltighetstid är kortare än 12 månader utgör det belopp som skall uppbäras den del av årsavgiften som fås då årsavgiften divideras med tolv och det erhållna talet multipliceras med antalet fulla giltighetsmånader, dock minst 45 mark. Om tillståndets giltighet på grund av uppsägning eller återkallelse går ut under avgiftsperioden, uppbärs avgifterna för hela avgiftsperioden.

Har tillståndsinnehavaren trots uppmaning inte betalt tillståndsavgiften för en radiosändare, har Teleförvaltningscentralen rätt att återkalla tillståndet.

4 §

För kontroll av en radioanläggning uppbärs kontrollavgift i samband med typgodkännande eller godkännande av en enskild anläggning enligt följande:

1. avgiftsklassen personsökarmottagare (ISM) eller motsvarande radioanläggning 1 500 mark

2. avgiftsklassen rundradiomottagare utan antennkoppling, bilradio eller motsvarande radioanläggning 1 700 mark

3. avgiftsklassen mikrovågslarm, radiomikrofon eller motsvarande radioanläggning 2 000 mark

4. avgiftsklassen rundradiomottagare med antennkoppling eller motsvarande radioanläggning 2 500 mark

5. avgiftsklassen radiostyrningssystem (ISM) eller motsvarande radioanläggning 3 500 mark

6. avgiftsklassen personsökarsändare eller motsvarande radioanläggning 5 000 mark

7. avgiftsklassen TV-mottagare, bildbandare eller motsvarande radioanläggning 5 100 mark

8. avgiftsklassen LA-radiotelefon (ej CEPT) eller motsvarande radioanläggning 6 000 mark

9. avgiftsklassen personsökarmottagare VHF/UHF eller motsvarande radioanläggning 7 000 mark

10. avgiftsklassen LA-radiotelefon CEPT, radiostyrningssystem (VHF/UHF), VHF-radiotelefon i luftfartyg eller motsvarande radioanläggning 10 000 mark

11. avgiftsklassen VHF/UHF-radiotelefon, VHF-radiotelefon på fartyg eller motsvarande radioanläggning 14 000 mark

12. avgiftsklassen NMT-radiotelefon eller motsvarande radioanläggning 100 000 mark

Teleförvaltningscentralen skall föreskriva att andra än i 1 mom. nämnda radioanläggningar hör till den avgiftsklass till vilken närmast motsvarande anläggning hör.

5 §

Om kontrollen avbryts eller endast en del av den utförs, ersätts de totala kontrollkostnaderna till staten, dock högst den i 4 § stadgade kontrollavgiften.

Ges typgodkännande med stöd av 10 § 2 mom. radioförordningen (821/88) uppbär Teleförvaltningscentralen i stället för den i 4 § stadgade kontrollavgiften en avgift som är beräknad enligt den arbetstid som använts för att åstadkomma typgodkännande. Avgiften för varje arbetstimme är 320 mark. Dessutom uppbärs för svåra eller tidskrävande undersöknings- och expertprestationer en tilläggsavgift på 80 mark per arbetstimme.

Den som har certifikat för bedrivande av amatörradiotrafik och en registrerad förening som utvecklar och stöder amatörradioverksamhet betalar ingen kontrollavgift om kostnaderna orsakade av kontrollen är ringa.

6 §

För beslut om typgodkännande och för beslut om skyddande av fast radiomottagningsstation mot störningar uppbärs 700 mark. För beslut om godkännande av enskild anläggning uppbärs 100 mark.

7 §

Vad Teleförvaltningscentralen har betalt för tjänster som köpts av andra och som hänför sig till fullgörandet av en prestation samt för anskaffningar och resor på grund av kontrollen uppbärs förutom de i 2 och 4-6 §§ nämnda avgifterna särskilt för sig till fullt belopp.

8 §

För en radiosändare som tillverkats i Finland för saluhållande eller användning i landet eller tullklarerats skall betalas tillsynsavgift enligt följande:

1. tillsynsavgiftsklassen LA-radiotelefon, telemetrianläggning, radiostyrningsanläggning eller motsvarande radiosändare 45 mark

2. tillsynsavgiftsklassen trådlös telefon, trådlös mikrofon, inbrottslarm, radaranläggning med låg effekt eller motsvarande radiosändare 80 mark

3. tillsynsavgiftsklassen personsökarsändare eller motsvarande radiosändare 160 mark

4. tillsynsavgiftsklassen mobiltelefon eller motsvarande radiosändare 190 mark

Teleförvaltningscentralen skall föreskriva att andra än i 1 mom. nämnda radiosändare skall höra till den avgiftsklass till vilken närmast motsvarande anläggning hör.

9 §

Betalningstiden för avgifterna enligt denna förordning är 14 dagar. Har avgiften inte är erlagts inom denna tid, har Teleförvaltningscentralen rätt att utöver det utestående beloppet uppbära en årlig dröjsmålsränta om 16 procent på det försenade beloppet.

Förseningsräntan behöver inte bäras upp om den är mindre än 20 mark.

10 §

Avgifterna enligt denna förordning jämte dröjsmålsränta får sökas ut utan dom eller utslag i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

11 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av trafikministeriet.

12 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988. På avgifter för kontroller som beställts därförinnan tillämpas dock de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

För de radiosändare för vilka tillsynsavgift nu stadgas och för vilka när förordningen träder i kraft finnes giltigt tillstånd, uppbärs under 1989 halv avgift enligt 8 § hos den som innehar tillstånd till anläggningen.

13 §

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 20 januari 1983 om avgifter som skall erläggas för byggande och nyttjande samt inspektion av radioanläggningar (96/83) jämte senare ändringar.

Helsingfors den 13 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.