825/1988

Given i Helsingfors den 23 september 1988

Förordning om Statens måltidscentral

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 2 § 1 mom. och 5 § lagen den 26 augusti 1988 om Statens måltidscentral (752/88):

1 §

Statens måltidscentral, nedan måltidscentralen, skall enligt vad som stadgas i 2 § lagen om Statens måltidscentral (752/88)

1) producera och skaffa tjänster och produkter för personalmåltider och måltider vid läroanstalter, anstalter och inrättningar samt andra tjänster i samband därmed,

2) utveckla och främja hälsosamma personalmåltider och måltider vid läroanstalter, anstalter och inrättningar samt utöva forsknings-, informations- och upplysningsverksamhet i samband därmed,

3) vid behov fungera som sakkunnig vid utvecklandet av kosthållningen för staten och den offentliga förvaltningen i övrigt samt råda och bistå ämbetsverken och inrättningarna vid utvecklandet av deras kosthållning samt

4) utföra andra uppgifter som gäller kosthållningen för staten och kosthållningen för den offentliga förvaltningen i övrigt.

Måltidscentralen kan vara verksam inom andra områden än det primära verksamhetsområde som avses i 2 § 1 mom. lagen om måltidscentralen endast om verksamheten omedelbart gäller tillhandahållande av tjänster för staten eller den offentliga förvaltningen i övrigt.

2 §

Måltidscentralens styrelse består av en ordförande och högst nio andra medlemmar. För varje medlem, förutom ordföranden, förordnas en personlig suppleant. Utöver vad som stadgas i 14 § 1 mom. lagen om statens affärsverk (627/87) är verkställande direktören medlem av styrelsen.

Styrelsemedlemmarnas arvoden bestäms av finansministeriet.

3 §

Styrelsen skall, utöver vad som stadgas i 13 § lagen om statens affärsverk,

1) besluta om upptagande av lån som avses i 8 § 2 mom. lagen om statens affärsverk samt om förvärv och överlåtelse av sådana andelar och andra förbindelser av betydelse som avses i lagens 23 § samt om utövandet av rättigheter som hänför sig till dem,

2) besluta om grunderna för priserna på produkter och tjänster samt

3) godkänna de kollektivavtal som gäller personalen.

4 §

Vid måltidscentralen finns en verkställande direktör i arbetsavtalsförhållande.

Verkställande direktören skall, utöver vad som stadgas i 15 § lagen om statens affärsverk, sköta de ärenden som ankommer på verket och som inte skall avgöras av styrelsen.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.