823/1988

Given i Helsingfors den 23 september 1988

Förordning om ändring av förordningen om fartygs radiostationer

På föredragning av trafikministern ändras i förordningen den 13 maj 1966 om fartygs radiostationer (279/66) 1 och 3 §§, 5 § 1 mom. b-punkten samt 7 och 9 §§ som följer:

1 §

Ett i Finland registrerat fartyg som används för internationella resor skall ha en av Teleförvaltningscentralen godkänd radiotelegraf- eller radiotelefonstation, i enlighet med vad som stadgas nedan.

3 §

Sjöfartsstyrelsen kan efter att ha hört Teleförvaltningscentralen på ansökan helt eller delvis befria ett fartyg från skyldigheten att hålla i 2 § nämnd radiotelegraf- eller radiotelefonstation.

5 §

På sådant fartyg, som har i 2 § 1 mom. avsedd radiotelegrafstation och som därtill är försett med automatisk alarmapparat för radiotelegrafi, skall en kompetent radiotelegrafist medan fartyget är till sjöss lyssna på nödfrekvensen för radiotelegrafi som följer:


b) På lastfartyg:

1. sammanlagt minst 8 timmar i dygnet, om fartygets bruttodräktighet är minst 1 600 registerton;

2. under tider som fastställs av Teleförvaltningscentralen, om fartygets bruttodräktighet är 300 registerton eller större, men mindre än 1 600 registerton.


7 §

Teleförvaltningscentralen övervakar fartygens radioanläggningars tekniska skick och radiotrafik samt meddelar närmare bestämmelser härom. Sjöfartsstyrelsen skall i övrigt se till att denna förordning iakttas.

9 §

Sjöfartsstyrelsen och Teleförvaltningscentralen meddelar vid behov närmare anvisningar om tillämpningen av denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988.

Helsingfors den 23 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.