821/1988

Given i Helsingfors den 23 september 1988

Radioförordning

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av radiolagen av den 10 juni 1988 (517/88):

Radioanläggningar som innehas av utlänningar
1 §

På radioanläggningar i utländska fortskaffningsmedel som rör sig på finskt område och på radioanläggningar som utlänningar innehar i Finland samt på användningen av dem tillämpas radiolagen (517/88) och denna förordning, om inte annat följer av 2-5 §§.

Som utlänning vid tillämpningen av radiolagen och denna förordning betraktas inte den som skall mantalskrivas i Finland enligt vad som stadgas särskilt.

Utan hinder av 1 mom. tillämpas 6 § 2 och 3 punkten på en radiosändare som arbetar på en fastställd samfrekvens och en radiosändare vars betydelse som radioanläggning är liten.

På en främmande stats försvarsmakt och övriga myndigheter tillämpas 2-5 §§ i enlighet med vad trafikministeriet bestämmer.

2 §

På innehavet och användningen av radiosändare på utländska fartyg eller luftfartyg som rör sig på finskt område tillämpas radiolagen och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser i enlighet med vad trafikministeriet bestämmer.

På utländska fartyg eller luftfartyg på finskt område får inte finnas radiosändare som uppenbarligen är avsedda att användas till rundradioutsändningar från fartyget eller luftfartyget.

3 §

Teleförvaltningscentralen kan på ansökan bevilja tillstånd för användning av en radiosändare som avses i 1 § 1 mom. Tillståndet beviljas för högst ett år i sänder på de villkor som centralen anser nödvändiga.

4 §

Utlänningar får inneha även andra radioanläggningar än sådana som avses i 3 §, om inte trafikministeriet av särskilda skäl bestämmer något annat.

Teleförvaltningscentralen, tullmyndigheterna, polisen eller gränsbevakningsväsendet skall, om inte åtgärden är uppenbart obehövlig, genom försegling eller på något annat motsvarande sätt försätta en radiosändare som avses i 1 mom. ur funktion för den tid då den finns på finskt område.

5 §

Trafikministeriet kan utfärda bestämmelser om innehav och användning av radiomottagare som avses i 1 § 1 mom.

Innehav och användning av radioanläggningar
6 §

Tillstånd som avses i 4 § radiolagen behövs inte för

1) innehav av en radiosändare, om sändaren i tekniskt hänseende permanent har försatts i sådant skick att den inte kan användas för radiokommunikation eller om radioanläggningens innehavare på annat sätt visar att det är uppenbart att syftet med innehavet av anläggningen inte är att använda den för radiokommunikation,

2) innehav och användning av en typgodkänd radiosändare, om anläggningen enbart arbetar på en samfrekvens som trafikministeriet har fastställt för den, eller

3) innehav och användning av en typgodkänd radiosändare, om sändarens betydelse som radioanläggning är liten på grund av anläggningens bruksändamål och den fara för störning av annan radiokommunikation som den medför i enlighet med vad trafikministeriet bestämmer.

7 §

Tillstånd enligt 4 § 1 mom. radiolagen att inneha och använda en radiosändare samt tillstånd att inneha en anläggning som avses i 7 § 2 mom. radiolagen skall sökas skriftligen hos Teleförvaltningscentralen, som bestämmer om de uppgifter som skall fogas till ansökan.

Ett tillstånd får inte överföras på någon annan, om inte i tillståndsvillkoren bestäms annorlunda.

Tillståndet och kvittot på att tillståndavgiften har betalts samt det behörighetsintyg som krävs för användning av en radiosändare skall förvaras i radiosändarens omedelbara närhet.

8 §

Trafikministeriet kan av särskilda skäl föreskriva att den som använder en viss radiosändare eller en viss typ av radiosändare skall ha en speciell behörighet som fastställs av ministeriet.

Tekniska föreskrifter och typgodkännande
9 §

Trafikministeriet fastställer föreskrifter om principerna för uppdelning och användning av radiofrekvenser samt meddelar villkoren för typgodkännande av radioanläggningar och föreskrifter om användningen av radioanläggningar och sådana elanläggningar som avses i 11 § radiolagen.

Teleförvaltningscentralen fastställer villkoren för godkännande av radioanläggningar som skall godkännas var för sig samt meddelar föreskrifter om radioanläggningars egenskaper och tekniska konstruktion samt om hur godkända och typgodkända radioanläggningar skall märkas.

10 §

Teleförvaltningscentralen meddelar typgodkännandet. Vid tekniska mätningar och prov kan centralen bistås av radiolaboratorier som bemyndigats därtill av trafikministeriet.

Teleförvaltningscentralen kan enligt prövning även ge ett typgodkännande på basis av en mätningsrapport och ett kontrollutlåtande som godkänts av teleförvaltningen i något annat land eller på basis av ett typgodkännande som nämnda teleförvaltning utfärdat, om det därigenom säkerställs att radioanläggningen motsvarar de tekniska föreskrifter som gäller i Finland.

Typgodkännande kan ges enbart på ansökan av en finsk medborgare eller sammanslutning.

Ett typgodkännande kan återkallas, om enskilda exemplar av en radioanläggning inte uppfyller villkoren för typgodkännandet, eller om stadgandena eller föreskrifterna om radioanläggningar eller villkoren för typgodkännandet ändras av orsaker som nämns i 5 § 2 mom. radiolagen.

11 §

Teleförvaltningscentralen kan på ansökan besluta om åtgärder för att skydda en fast radiomottagningsstation mot störningar, om detta är möjligt utan att andra som använder radiofrekvenser orsakas oskälig ekonomisk eller någon annan skada i förhållande till den nytta som uppnås genom skyddet.

I beslutet, som meddelas för högst 10 år i sänder, kan uppställas villkor som gäller konstruktionen hos den station som skall skyddas eller dess läge och användning. Teleförvaltningscentralen kan återkalla beslutet eller ändra villkoren för det, om de omständigheter som rådde när beslutet fattades väsentligt har förändrats eller om det finns andra särskilt vägande skäl.

På den ansökan som avses i 1 mom. tillämpas 7 §.

Radiotekniska delegationen
12 §

Till radiotekniska delegationen hör en ordförande och åtta övriga medlemmar samt personliga suppleanter för medlemmarna. Delegationen väljer inom sig en vice ordförande.

Av medlemmarna skall en företräda trafikministeriet, en Teleförvaltningscentralen, en Oy. Yleisradio Ab., en försvarsmakten, en ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning som i betydande utsträckning använder radiofrekvenser, en teleinrättningar med koncession, en dem som använder radioanläggningar, en tillverkarna av radioanläggningar och en försäljarna.

13 §

Delegationens uppgift är att ge utlåtanden och rekommendationer samt att ta initiativ i frågor som gäller

1) skötsel och utvecklande av radiokommunikation och radioförvaltning,

2) planering av radiofrekvenser,

3) tryggande av störningsfri radiokommunikation och av radiohemligheten,

4) teknisk kontroll av radioanläggningar, typgodkännande och villkoren för typgodkännande samt

5) skyldigheterna för dem som använder radioanläggningar och deras samarbete inom radiokommunikation.

Delegationen sköter även andra ärenden som trafikministeriet ombetrott den och som gäller skötseln och utvecklandet av radiokommunikationen.

14 §

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, då denne är förhindrad, av vice ordföranden.

15 §

Om delegationen gäller för övrigt vad som föreskrivs om statliga kommittéer.

Närmare föreskrifter
16 §

Trafikministeriet kan meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

Ikraftträdelse och övergångsstadganden
17 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988.

Icke typgodkända mottagare som importerats till eller tillverkats i Finland innan förordningen träder i kraft får saluföras till utgången av december 1988. Teleförvaltningscentralen kan bevilja tillstånd till import och saluhållande av radioanläggningar som beställts före ikraftträdandet, om anläggningarna lämnas in för kontroll.

Stadganden som upphävs
18 §

Genom denna förordning upphävs

1) förordningen den 17 januari 1927 angående nyttjande av radioanläggning ombord å utländskt fartyg eller luftfarkost inom finskt territorium (10/27),

2) förordningen den 8 oktober 1954 om inspektion av radioanläggningar (367/54),

3) förordningen den 30 april 1964 om radiotelegrafist- och radiotelefonistexamina samt om avgifter för dem (201/64) jämte senare ändringar.

Helsingfors den 23 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.