812/1988

Given i Helsingfors den 23 september 1988

Förordning om ändring av förordningen om finansiering av yrkesläroanstalter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 12 juli 1985 om finansiering av yrkesläroanstalter (625/85) 20 § 4 mom.,

ändras 4 § 2 mom., 8 § 1 mom., 8 a § 1 mom. och 12 § 2 mom.,

av dessa 8 a § 1 mom., sådant det lyder i förordningen av den 31 december 1986 (1057/86), samt

fogas en ny 12 a § till förordningen som följer:

4 §

Statsrådet fastställer de i 1 mom. nämnda allmänna grunderna.

8 §

Yrkesutbildningsstyrelsen gör årligen i augusti hos undervisningsministeriet för det följande året framställning om grunderna för den i 17 § 1 mom. finansieringslagen nämnda ersättningen. Grunderna för denna fastställer statsrådet.


8 a §

Yrkesutbildningsstyrelsen gör årligen i augusti hos undervisningsministeriet för det följande året framställning om grunderna för den i 17 a § 1 mom. finansieringslagen nämnda ersättningen. Grunderna för denna fastställer statsrådet.


12 §

Statstrådet fastställer de i 1 mom. avsedda markbeloppen.

12 a §

Yrkesutbildningsstyrelsen kan, då den gör de framställningar som avses i 4 § 1 mom., 8 § 1 mom., 8 a § 1 mom. och 12 § 1 mom. och då den fattar de beslut som avses i 6 §, av särskilda skäl avvika från de uppställda tidsfristerna i nämnda stadganden.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988.

Helsingfors den 23 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.