799/1988

Given i Helsingfors den 16 september 1988

Förordning om ändring av förordningen innefattande tariffstadga för statsjärnvägarna

På föredragning av trafikministern ändras i förordningen den 21 juni 1945 innefattande tariffstadga för statsjärnvägarna (596/45) 12, 13, 15, 30, 36 och 38 §§,

sådana de lyder, 12, 15, 36 och 38 §§ i förordning av den 25 september 1987 (760/87), 13 § i förordning av den 30 september 1985 (787/85) samt 30 § i förordning av den 21 september 1984 (682/84), som följer:

Enkel biljett
12 §

1. Enkel biljett berättigar till en resa mellan två för persontrafik öppnade trafikplatser.

2. Priset för andra klass enkel biljett bestämmes genom att till grundavgiften 1,85 mark lägges:

för en resesträcka av  1-  22 km 0,80 mark för varje påbörjat avsnitt av 2 km
 ,, ,,   ,,   ,,  23-  50 1,10 ,,  ,,  ,, ,,     ,,   ,, ,,  4 ,,
 ,, ,,   ,,   ,,  51-  80 1,75 ,,  ,,  ,, ,,     ,,   ,, ,,  5 ,,
 ,, ,,   ,,   ,,  81-  140 2,45 ,,  ,,  ,, ,,     ,,   ,, ,, 10 ,,
 ,, ,,   ,,   ,,  141- 250 2,85 ,,  ,,  ,, ,,     ,,   ,, ,, 10 ,,
 ,, ,,   ,,   ,,  251- 450 2,40 ,,  ,,  ,, ,,     ,,   ,, ,, 10 ,,
 ,, ,,   ,,   ,,  451- 600 2,30 ,,  ,,  ,, ,,     ,,   ,, ,, 10 ,,
 ,, ,,   ,,   ,,  601- 960 4,55 ,,  ,,  ,, ,,     ,,   ,, ,, 30 ,,
 ,, ,,   ,,   ,,  961-1 200 4,75 ,,  ,,  ,, ,,     ,,   ,, ,, 40 ,,
 ,, ,,   ,,   ,, 1 201-2 000 5,20 ,,  ,,  ,, ,,     ,,   ,, ,, 50 ,,
 ,, ,,   ,,   ,, över 2 000 10,10 ,,  ,,  ,, ,,     ,,   ,, ,, 100 ,,

Priset på enkel biljett beräknas för minst 8 kilometer.

Tur-returbiljett
13 §

1. Tur-returbiljett berättigar till en turresa mellan två för persontrafik öppnade trafikplatser och för en returresa samma väg.

2. Priset på en tur-returbiljett är detsamma som priset på två turbiljetter för samma sträcka nedsatt med högst fem procent.

Månadsbiljett
15 §

1. Månadsbiljetten är personlig och berättigar under en månad till ett obegränsat antal resor mellan de på biljetten antecknade trafikplatserna. Månadsbiljettens giltighetstid kan börja vilken dag som helst i månaden.

2. Priset på andra klass månadsbiljett beräknas så, att till grundavgiften 75,00 mark lägges:

för en reses träcka av 1- 10 km 17,50 mark för varje påbörjat avsnitt av 2 km
,, ,,      ,, ,, 11- 22   30,00 ,,  ,, ,,      ,,     ,, ,, 3 ,,
,, ,,      ,, ,, 23- 52   46,50 ,,  ,, ,,      ,,     ,, ,, 6 ,,
,, ,,      ,, ,, 53- 80   39,00 ,,  ,, ,,      ,,     ,, ,, 7 ,,
,, ,,      ,, ,, 81-180   27,00 ,,  ,, ,,      ,,     ,, ,, 10 ,,
,, ,,      ,, ,, 181-260  38,50 ,,  ,, ,,      ,,     ,, ,, 20 ,,
,, ,,      ,, ,, 261-500  54,50 ,,  ,, ,,      ,,     ,, ,, 48 ,,

Priset på månadsbiljett beräknas för minst 8 kilometer.

3. Priset på månadsbiljett för flera månader erhålles genom att priset för en månads månadsbiljett multipliceras med antalet månader i giltighetstiden. Månadsbiljett säljes för en tid av högst 12 månader.

4. Priset på månadsbiljett som gäller på samtliga banor motsvarar priset på en månadsbiljett som gäller på en sträcka av 500 kilometer.

5. Priset på månadsbiljett som gäller under elva och tolv månader samt priset på månadsbiljett som gäller på samtliga banor är samma som på motsvarande månadsbiljett som gäller under tio månader.

Expressgods
30 §

1. Järnvägsstyrelsen bestämmer på vilka rälstransportsträckor och vilka sändelser som tas emot till befordran som expressgods.

2. Befordringsavgiften för expressgods bestämmes på basen av sändningens bruttovikt eller volym samt transportsträcka, därest ej järnvägsstyrelsen annorlunda bestämmer. Sändningens vikt avrundas enligt i 37 § stadgat sätt.

Befordringsavgiften för expressgodssändning beräknas enligt enhetspriserna i följande tabell.

Avstånd i km högst Enhetspriset i penni per 100 kg Avstånd i km högst Enhetspriset i penni per 100 kg Avstånd i km högst Enhetspriset i penni per 100 kg
30 3 033 330 5 877 900 11 280
60 3 317 370 6 255 1 000 12 227
90 3 602 410 6 636 1 100 13 174
120 3 886 450 7 014
150 4 169 500 7 488
180 4 455 550 7 961
210 4 738 600 8 435
240 5 024 650 8 910
270 5 308 700 9 382
300 5 591 800 10 330

3. Järnvägsstyrelsen bestämmer avgiften för vagnslastsändningar som transporteras som expressgods.

Styckegodssändning
Befordringsavgift
36 §

1. Befordringsavgiften för en styckegodssändning bestämmes på basen av godsets bruttovikt, lätt och skrymmande gods på basen av volymvikten samt av järnvägsstyrelsen fastställda tariffavstånd. Befordringsavgiften beräknas enligt de i följande tabell fastställda enhetspriserna för varje sändning sålunda, att man till avgiften enligt vikt lägger tilläggsavgiften för avståndskoefficienten.

Sändningens vikt högst kg Fastslaget pris mk / sändning Avståndskoefficient mk / sändning / km Sändningens vikt högst kg Fastslaget pris mk / sändning Avståndskoefficient mk / sändning / km
10 17,2383 0,032736 1 600 221,9807 0,893543
20 18,6917 0,039645 1 700 233,0593 0,934063
30 20,1445 0,046568 1 800 244,0321 0,974098
40 21,5971 0,053496 1 900 254,9077 1,013707
50 23,0496 0,060427 2 000 265,6931 1,052943
60 24,5020 0,067358 2 100 276,3948 1,091847
70 25,9544 0,074290 2 200 287,0185 1,130458
80 27,4067 0,081222 2 300 297,5690 1,168806
90 28,8590 0,088154 2 400 308,0511 1,206919
100 30,3113 0,095086 2 500 318,4686 1,244821
110 31,7635 0,102018 2 750 344,2534 1,338786
120 33,2158 0,108949 3 000 369,7060 1,431821
130 34,6680 0,115880 3 250 394,8653 1,524126
140 36,1203 0,122810 3 500 419,7634 1,615850
150 37,5725 0,129741 3 750 444,4266 1,707109
160 39,0247 0,136671 4 000 468,8772 1,797995
170 40,4769 0,143601 4 250 493,1341 1,888580
180 41,9291 0,150530 4 500 517,2135 1,978923
190 43,3813 0,157460 4 750 541,1294 2,069072
200 44,8335 0,164389 5 000 564,8942 2,159066
210 46,2857 0,171317 5 500 606,8811 2,322778
220 47,7380 0,178246 6 000 648,0616 2,481249
230 49,1902 0,185174 6 500 688,5348 2,635009
240 50,6424 0,192102 7 000 728,3821 2,784529
250 52,0946 0,199030 7 500 767,6705 2,930203
275 55,7251 0,216348 8 000 806,4561 3,072366
300 59,3555 0,233666 8 500 844,7859 3,211307
325 62,9860 0,250982 9 000 882,7003 3,347276
350 66,6165 0,268296 9 500 920,2340 3,480489
375 70,2470 0,285610 10 000 957,4172 3,611140
400 73,8775 0,302923 11 000 1 030,8342 3,865415
425 77,5080 0,320235 12 000 1 103,1278 4,111254
450 81,1385 0,337546 13 000 1 174,4377 4,349592
475 84,7691 0,354857 14 000 1 244,8772 4,581200
500 88,3996 0,372166 15 000 1 314,5393 4,806721
550 95,2680 0,402575 16 000 1 383,5018 5,026699
600 102,0112 0,431647 17 000 1 451,8302 5,241601
650 108,6389 0,459608 18 000 1 519,5805 5,451830
700 115,1635 0,486624 19 000 1 586,8009 5,657736
750 121,5952 0,512827 20 000 1 653,5334 5,859629
800 127,9425 0,538323 21 000 1 719,8145 6,057780
850 134,2130 0,563199 22 000 1 785,6767 6,252432
900 140,4128 0,587529 23 000 1 851,1485 6,443802
950 146,5475 0,611374 24 000 1 916,2555 6,632084
1 000 152,6218 0,634786 25 000 1 981,0207 6,817453
1 100 164,6059 0,680482 26 000 2 045,4645 7,000070
1 200 176,3936 0,724902 27 000 2 109,6057 7,180079
1 300 188,0078 0,768266 28 000 2 173,4610 7,357613
1 400 199,4671 0,810742 29 000 2 237,0460 7,532793
1 500 210,7871 0,852465 30 000 2 300,3746 7,705730

Järnvägsstyrelsen fastställer det konstanta priset för styckegodssändningarnas befordringsavgifter.

2. Järnvägsstyrelsen har rätt att bestämma att för styckegodssändningar uppbäres en särskild stationsavgift och fastställa den.

3. Vid befordring av sådana ämnen och föremål, vilkas befordran på järnväg eller landsväg på grund av deras farlighet endast är tillåten enligt särskilda bestämmelser, höjes befordringsavgiften på det sätt järnvägsstyrelsen bestämmer.

4. Järnvägsstyrelsen har rätt att bestämma tilläggsavgift för specialtransporter och för av andra åtgärder förorsakade tilläggskostnader, samt att bestämma tilläggsavgiften för sändningarnas hemforslings- och distributionstransporter.

Vagnslastsändning
Befordringsavgift
38 §

1. Vagnslastsändningens befordringsavgift bestäms enligt godsets vikt eller volym och befordringsväg enligt bestämmelserna i denna förordning.

2. Det finns två vagnslastklasser; klassen för täckt vagn och klassen för öppen vagn. Befordringsavgiften beräknas enligt för befordringen använd vagnstyp, om ej järnvägsstyrelsen bestämmer annorlunda.

3. Grundpriset för avgift för befordran i öppen vagn är den tonfrakt, som beräknats för en 20 tons last per två vagnsaxlar. Detta pris fås genom att man till en grundavgift på 20,177 mk tillägger:

för en resesträcka på 11-100 km 0,865 mk för varje päbörjat avsnitt på 3 km
,, 101-200 ,, 1,112 ,, ,, ,, 5 ,,
,, 201-400 ,, 1,860 ,, ,, ,, 10 ,,
,, 401-700 ,, 3,027 ,, ,, ,, 20 ,,
,, över 700 ,, 2,620 ,, ,, ,, 20 ,,

Tonfrakten för 1-10 km är lika med grundavgiften.

Tonfrakt i täckt vagn är 10 procent högre än tonfrakt i öppen vagn.

4. Då vagnslastens tariffvikt avviker från 20 ton höjs eller sänks de i punkt 3 definierade tonfrakterna under användning av följande koefficienter:

Tariffvikt ton/vagn Koefficient Tariffvikt ton/vagn Koefficient
i 4- axlig vagn i 2- axlig vagn i 4- axlig vagn i 2- axlig vagn
16 8 1,695 39 1,013
17 1,599 40 20 1,000
18 9 1,516 41 0,995
19 1,456
42 21 0,990
20 10 1,418
43 0,985
21 1,383
44 22 0,980
22 11 1,351 45 0,976
23 1,321
46 23 0,972
24 12 1,293 47 0,968
25 1,267 48 24 0,964
26 13 1,242 49 0,961
27 1,218
50 25 0,958
28 14 1,196 51 0,955
29 1,175 52 26 0,952
30 15 1,155 53 0,949
31 1,136 54 27 0,946
32 16 1,118 55 0,943
33 1,101 56 28 0,940
34 17 1,085 57 0,937
35 1,069 58 29 0,934
36 18 1,054 59 0,932
37 1,040 60 30 0,930
38 19 1,026 över 60 över 30 0,930

5. Järnvägsstyrelsen äger rätt att fastställa på godsets volym baserade tariffer för sådana varuslags del, vid vilka godsets volym används som allmänt mått för mängden. Enligt dessa tariffer beräknade frakter får inte överstiga de frakter, som man skulle komma till om man tillämpade fraktberäkning enligt vikt.

6. Vid befordran av vagnslaster innehållande sådana ämnen och föremål, vilkas befordran på järnväg på grund av deras farlighet är tillåten endast på specialvillkor, uppbärs av järnvägsstyrelsen fastställd tilläggsavgift för farliga ämnen.

Denna tilläggsavgift uppbärs ej vid fraktberäkning för extra tåg.

7. Järnvägsstyrelsen äger rätt att bestämma om tilläggsavgift, som bör erläggas för transport i specialvagn.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989, dock så, att däri stadgade priser tillämpas även på sådana före sagda datum sålda biljetter, vilkas giltighetstid börjar den 1 januari 1989 eller senare, samt på den del av priset för månadsbiljetter, som hänför sig till full giltighetsmånad efter den 1 januari 1989.

Helsingfors den 16 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.