794/1988

Utfärdat i Helsingfors den 13 september 1988

Finansministeriets beslut om redovisningsverken

Finansministeriet har med stöd av 26 § förordningen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (424/88) beslutat:

1 §

Redovisningsverk, som avses i 26 § förordningen om statsbudgeten (424/88), är:

Statsrådets kansli
Utrikesministeriet
Justitieministeriet
Inrikesministeriet
Länsstyrelserna
Befolkningsregistercentralen
Helsingfors polisinrättning
Centralkriminalpolisen
Skyddspolisen
Rörliga polisen
Gränsbevakningsväsendet
Försvarsministeriet
Finansministeriet
Statskontoret
Statens revisionsverk
Skattestyrelsen
Tullstyrelsen
Myntverket
Statistikcentralen
Bankinspektionen
Ekonomiska planeringscentralen
Byddnadsstyrelsen
Statens utvecklingscentral
Statens tryckericentral
Statens datamaskincentral
Statens förplägnadscentral
Undervisningsministeriet
Helsingfors universitet
Jyväskylä universitet
Uleåborgs universitet
Joensuu universitet
Kuopio universitet
Åbo universitet
Tammerfors universitet
Åbo Akademi
Vasa högskola
Lapplands högskola
Veterinärmedicinska högskolan
Tekniska högskolan
Tammerfors tekniska högskola
Villmanstrands tekniska högskola
Helsingfors handelshögskola
Svenska handelshögskolan
Åbo handelshögskola
Sibelius-Akademin
Teaterhögskolan
Konstindustriella högskolan
Statens studiestödscentral
Skolstyrelsen
Yrkesutbildningsstyrelsen
Finlands Akademi
Riksarkivet
Museiverket
Jord- och skogsbruksministeriet
Jordbruksstyrelsen
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
Forststyrelsen
Lantmäteristyrelsen
Lantbrukets forskningscentral
Skogsforskningsinstitutet
Statens margarinfabrik
Statens spannmålsförråd
Trafikministeriet
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
Bilregistercentralen
Meteorologiska institutet
Teleförvaltningscentralen
Järnvägsstyrelsen
Luftfartsstyrelsen
Post- och telestyrelsen
Handels- och industriministeriet
Sjöfartsstyrelsen
Näringsstyrelsen
Konkurrensverket
Patent- och registerstyrelsen
Licensverket
Tekniska kontrollcentralen
Geologiska forskningscentralen
Statens tekniska forskningscentral
Teknologiska utvecklingscentralen
Havsforskningsinstitutet
Centralen för turistfrämjande
Statens upphandlingscentral
Social- och hälsovårdsministeriet
Arbetarskyddsstyrelsen
Olycksfallsverket
Socialstyrelsen
Medicinalstyrelsen
Folkhälsoinstitutet
Strålskyddscentralen
Arbetskraftsministeriet
Miljöministeriet
Bostadsstyrelsen
Vatten- och miljöstyrelsen
2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1988. Beslutet tillämpas på statens tryckericentral, statens datamaskincentral och statens förplägnadscentral till utgången av år 1988.

Helsingfors den 13 september 1988

Finansminister
Erkki Liikanen

Äldre regeringssekreterare
Raija Isotalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.