792/1988

Given i Helsingfors den 9 september 1988

Förordning om ändring av förordningen angående radioanläggningar

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 17 januari 1927 angående radioanläggningar (9/27) 2 och 3 §§, av dem 3 § sådan den lyder i förordning av den 27 september 1979 (757/79),

ändras 1, 4 och 5 §§, av dessa lagrum 1 § sådan den lyder ändrad genom förordning av den 22 december 1978 och den 9 augusti 1985 (1084/78 och 714/85) samt 5 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 22 december 1978, samt

fogas till förordningen en ny 5 a § som följer:

1 §

Rätt att bedriva rundradiosändningsverksamhet beviljas av statsrådet.

Licens för användning av mottagare av rundradiosändningar beviljas av Teleförvaltningscentralen.

4 §

Teleförvaltningscentralen kan på ansökan överföra en betald televisionslicens på någon annan.

5 §

Licens för användning av mottagare av rundradiosändningar behövs inte, om

1) mottagaren innehas av en statlig myndighet,

2) mottagaren innehas av utländska diplomatiska beskickningar i Finland eller av internationella organisationer i samma ställning eller av annan än finländsk personal vid dessa,

3) mottagaren används i Oy Yleisradio Ab:s utrymmen,

4) mottagaren används av en person som bor i en vårdinrättning under tillsyn av social- och hälsovårdsministeriet eller i därmed jämförbar vårdinrättning när denne vistas i sina privata utrymmen, eller av en fånge vid en inrättning som lyder under fångvårdsväsendet, eller om

5) mottagaren används ombord på ett handelsfartyg i utrikestrafik för vars del Teleförvaltningscentralen på ansökan så har beslutat.

Som en sådan statlig myndighet som avses i 1 mom. betraktas inte de affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/87).

5 a §

En licens för användning av mottagare av rundradiosändningar är i kraft tills den sägs upp eller återkallas.

Av dem som inte betalar avgiften för televisionslicens inom utsatt tid uppbärs förutom licensavgiften även dröjsmålsavgift i enlighet med vad statsrådet bestämmer.

Av den som konstateras ha använt en mottagare av rundradiosändningar utan giltig licens, uppbärs licensavgifterna retroaktivt för den tid mottagaren använts utan licens.

En licensavgift och en dröjsmålsavgift som inte har betalts inom utsatt tid kan indrivas utan dom eller utslag på det sätt som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 9 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.