790/1988

Given i Helsingfors den 9 september 1988

Förordning om grundande av länsfängelset i Norra Karelen

På föredragning av justitieministern stadgas:

1 §

Genom denna förordning grundas den 1 oktober 1988 i Pyhäselkä kommun länsfängelset i Norra Karelen.

2 §

Föreskrifter om det första valet av de medlemmar i fängelsets direktion som utses genom val meddelas av justitieministeriet med iakttagande i tillämpliga delar av förordningen om fångvårdsväsendet (134/86).

Tills i 1 mom. nämnda direktionsmedlemmar har valts och valets resultat har fastställts sköts direktionens uppgifter och utövas dess beslutanderätt i frågor som ankommer på direktionen av en av justitieministeriet utsedd interimistisk direktion, till vilken hör en eller flera tjänstemän vid länsfängelset.

Uppgifterna för fängelsets direktör ankommer på en av justitieministeriet utsedd tjänsteman tills vid fängelset har grundats en direktörstjänst och någon har anställts att sköta den.

3 §

Med avvikelse från vad 37 § förordningen om fångvårdsväsendet stadgar om utnämnande myndighet utnämner justitieministeriets fångvårdsavdelning, med undantag av direktören och biträdande direktör, tjänstemännen vid fängelset tills valet av medlemmar i fängelsets direktion har fastställts på det sätt som avses i 2 § 1 mom.

4 §

I länsfängelset i Norra Karelen placeras fångar från en tidpunkt som fastställs av justitieministeriet.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988.

Helsingfors den 9 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.