783/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Byggnadsskyddsförordning

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 26 § byggnadsskyddslagen av den 18 januari 1985 (60/85):

1 §

För behandling av principiellt viktiga byggnadsskyddsfrågor och för det allmänna utvecklandet av byggnadsskyddet finns i anslutning till miljöministeriet som rådgivande organ en byggnadsskyddsdelegation. Delegationen tillsätts av statsrådet för tre år i sänder. Statsrådet kallar en ordförande, en vice ordförande och högst 13 övriga medlemmar jämte personliga suppleanter till delegationen.

I delegationen skall finnas företrädare åtminstone för de statliga myndigheter och inrättningar som är centrala med tanke på byggnadsskyddet samt företrädare för kulturförvaltningen, kommunernas centralorganisationer, fastighetsägarna, byggnadsbranschen och för organisationer som är centrala med tanke på byggnadskulturen.

Om delegationen gäller i övrigt vad som bestäms om statens kommittéer.

2 §

Innan ett byggnadsskyddsärende enligt byggnadsskyddslagen föredras i statsrådet skall miljöministeriet inhämta utlåtande av undervisningsministeriet om förslaget till beslut avviker från museiverkets ståndpunkt.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.