777/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Lag om ändring av lagen om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut ändras 8 § 2 mom., 11 § 2 och 3 mom. samt 15 § lagen den 31 augusti 1978 om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter (687/78) som följer:

8 §
Beslutsfattande myndighet vid överlåtelse

Är egendomens värde ringa, skall det ministerium vars förvaltningsområde den egendom hör till som skall överlåtas, besluta om överlåtelsen. Om överlåtelse av jordegendom av ringa värde, vilken ett affärsverk som nämns i lagen om statens affärsverk (627/87) har i sin besittning, beslutar dock affärsverket. Statsrådet kan på framställning av respektive ministerium överföra ministeriets beslutanderätt på ett ämbetsverk eller en inrättning som lyder under det.

11 §
Beslutsfattande myndighet vid upplåtelse på lega

Är legotiden längre än fem år, fattas beslutet av respektive ministerium. Om upplåtelse på lega av jordegendom som ett affärsverk har i sin besittning beslutar dock affärsverket. Statsrådet kan på framställning av respektive ministerium överföra ministeriets beslutanderätt på ett ämbetsverk eller en inrättning som lyder under det.

Beslut om upplåtelse på lega fattas av statsrådet,

1) om värdet av den jordegendom som skall upplåtas är stort,

2) om legotiden är längre än tjugofem år och värdet av den egendom som skall upplåtas inte är ringa, eller

3) om upplåtelsen principiellt har stor betydelse.

15 §
Utfärdande av förordning

Närmare stadganden om när värdet av den jordegendom som skall överlåtas eller upplåtas på lega skall anses stort eller ringa och om utredning av egendomens betydelse med hänsyn till skydd eller fredning som nämns i 3 § 1 mom. samt vid behov om verkställigheten av denna lag i övrigt utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1988.

Regeringens proposition 17/88
Statsutsk. bet. 25/88
Stora utsk. bet. 72/88

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.