776/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Lag om ändring av lagen om tillsyn över bank

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § lagen den 29 augusti 1969 om tillsyn över bank (548/69), sådant detta lagrum lyder i lag av den 11 december 1987 (974/87), och

fogas till lagen en ny 19 a § som följer:

1 §

Tillsyn över verksamhet som utövas av affärsbanker, sparbanker, andelsbanker, hypoteksbanker, Postbanken Ab, hypoteksföreningar, kreditaktiebolag, fondbolag, optionsföretag, förmedlare, mäklare och marknadsgaranter på optionsmarknaden, bankernas säkerhetsfonder och utländska kreditinrättningars representationskontor utövas av en bankinspektion som lyder under finansministeriet.

19 a §

Grund för fastställande av tillsynsavgift för ett optionsföretag, en förmedlare, en mäklare eller en marknadsgarant är omfattningen av tillsynsarbetet. Det tillsynsarbete som en mäklare orsakar skall beaktas när tillsynsavgiften för förmedlaren eller marknadsgaranten fastställs.

I tillsynsavgiften för ett optionsföretag ingår också den tillsynsavgift som fastställs på grundval av det tillsynsarbete som orsakas av en marknadsgarant som inte samtidigt är förmedlare eller som inte på grundval av någon annan verksamhet än som marknadsgarant står under bankinspektionens tillsyn.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1988.

Regeringens proposition 53/88
Bankutsk. bet. 2/88
Stora utsk. bet. 88/88

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.