769/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Förordning om ändring av förordningen om främjande av arbetskraftens rörlighet

På föredragning av arbetskraftsministern

upphävs i förordningen den 29 juni 1983 om främjande av arbetskraftens rörlighet (575/83) 10 §,

ändras 2 § 2 och 3 mom. och 9 § 2 mom., av dem 9 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 4 januari 1985 (6/85), samt

fogas till 2 § ett nytt 4 mom. som följer:

2 §

Understöd kan även betalas till yrkeskunniga arbetssökande som har arbete men som genom arbetskraftsbyråns förmedling övergår från en ort utanför utvecklingsområdet till en uppgift som kräver yrkeskunskap på en ort inom utvecklingsområdet där arbetskraft med sådan yrkeskunskap inte står att få.

Vad som stadgas i 1-2 mom. tillämpas även på finska medborgare och tidigare finska medborgare som från utlandet återvänder till Finland.

Vad som stadgas i 1-3 mom. tillämpas även på arbetssökande som flyttar till annan ort för att där arbeta som företagare eller yrkesutövare.

9 §

Starthjälpens belopp motsvarar fullt dagtraktamente enligt bestämmelserna om resekostnadsersättning för statens tjänstemän multiplicerat med tjugo. Starthjälpens belopp för en person som flyttar från en ort utanför utvecklingsområdet till en ort på utvecklingsområdet motsvarar dock fullt dagtraktamente för statens tjänstemän multiplicerat med fyrtio, och för en sådan person som avses i 1 mom. och som placerats i arbete efter sysselsättningsfrämjande utbildning motsvarar starthjälpens belopp fullt dagtraktamente multiplicerat med tio.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988.

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetskraftsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.