766/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Förordning om inrättande av vissa tjänster vid post- och televerket

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 6 § 1 mom. samt 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Sedan riksdagen beviljat för ändamålet erforderliga medel inrättas vid post- och televerket nedan nämnda tjänster med grundlön:

femhundrasextiofyra postmanstjänster, vilkas lön och arbetstid överensstämmer med ett separat tjänstekollektivavtal;

tvåhundrafyrtio postbiträdestjänster, vilkas lön och arbetstid överensstämmer med ett separat tjänstekollektivavtal;

ettusensexhundrafyrtiosju kontorsföreståndartjänster, vilkas lön och arbetstid överensstämmer med ett separat tjänstekollektivavtal;

tvåtusensjuhundratjugofem postutdelartjänster, vilkas lön och arbetstid överensstämmer med ett separat tjänstekollektivavtal; samt

tolv tjänster som föreståndare för postbetjäningsbilar, vilkas lön och arbetstid överensstämmer med ett separat tjänstekollektivavtal.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1988.

De tjänster som inrättats genom denna förordning kan besättas första gången utan att ledigförklaras.

Åtgärder för att besätta de tjänster som inrättas genom denna förordning får vidtas redan före den tidpunkt från och med vilken tjänsterna inrättats.

Utan hinder av vad som stadgats eller fastställts om behörighetsvillkor och krav på språkkunskap för kontorsföreståndartjänst, är tillfälliga tjänstemän i tillfälliga kontorsföreståndaråligganden, då denna förordning träder i kraft, kompetenta för kontorsföreståndartjänster.

Likaså är, oberoende av stadgade eller fastställda behörighetsvillkor och krav på språkkunskap, tillfälliga tjänstemän i tillfälliga postutdelaråligganden och i tillfälliga föreståndaråligganden i postbetjäningsbilar, då denna förordning träder i kraft, kompetenta för postutdelartjänster och för föreståndartjänster för postbetjäningsbilar.

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.