765/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 198

Förordning om ändring av förordningen om jord- och skogsbruksministeriet

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i förordningen den 21 oktober 1983 om jord- och skogsbruksministeriet (804/83) 14 § 2 mom. 18 punkten, 15 § 22 och 23 punkten, 25 § 2 punkten, 27 och 28 §§ samt 29 § 1 mom. 8 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 14 § 2 mom. 18 punkten, 15 § 22 och 23 punkten och 29 § 1 mom. 8 punkten i förordning av den 18 december 1987 (1033/87), 25 § 2 punkten i förordning av den 19 februari 1988 (179/88), 27 § delvis ändrad genom nämnda förordning av den 19 februari 1988 och 28 § delvis ändrad genom förordning av den 8 februari 1985 (137/85), samt

fogas till 15 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning av den 18 december 1987, en ny 24 punkt och till 29 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom förordning av den 14 februari 1986 (164/86) och nämnda förordningar av den 18 december 1987 och den 19 februari 1988, en ny 9 punkt, som följer:

14 §

Vid ministeriet finns följande tjänster med grundlön:


18) avdelningssekreterare, en ministersekreterare, en registrator, en huvudbokförare, en redovisningssekreterare, byråsekreterare, en biträdande registrator, bokförare, maskinskrivare och byråfunktionärer; samt


15 §

Behörighetsvillkor är


22) för huvudbokföraren för tjänsten lämplig examen samt kännedom om bokföring och statens redovisningsväsende;

23) för redovisningssekreterare för tjänsten lämplig examen samt dessutom kännedom om statens ekonomiförvaltning; samt

24) för övriga tjänstemän sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

25 §

Angående kanslichefens rätt att avgöra ärenden som skall avgöras i ministeriet gäller vad som stadgas i reglementet för statsrådet, om inte annat följer av denna förordning. Dessutom avgör kanslichefen, om inte annat stadgas i denna förordning, ärenden som angår:


2) annan tjänstledighet än sådan som en tjänsteman med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal har rätt till i fråga om en sådan tjänst eller uppgift till vilken kanslichefen utnämner eller anställer personal samt beviljande av nämnd tjänstledighet enligt prövning för en tid av högst tre månader för de tjänstemän vid ministeriet som innehar en tjänst vars innehavare utnämns av republikens president, statsrådet eller ministern.


27 §

Avdelningscheferna avgör ärenden som angår:

1) utlåtande eller utredning till en annan myndighet;

2) reseförordnande i tjänsteärenden i hemlandet för avdelningens tjänstemän;

3) användningen av medel som ställts till avdelningens förfogande samt godkännande av räkningar angående dessa medel;

4) utgivande av sådana intyg över uppsägning som nämns i 49 § 4 mom. statstjänstemannalagen och sådana intyg över att tjänsteförhållandet upphört som nämns i lagens 50 § 3 mom. till en tjänsteman vid ett ämbetsverk eller en inrättning som hör till avdelningens verksamhetsområde och underlyder ministeriet, i det fall att uppsägningen skall riktas till ministeriet; samt

5) kontoavskrivningar för ämbetsverk eller inrättningar som hör till avdelningens verksamhetsområde och som underlyder ministeriet, till den del dessa ärenden skall handläggas vid ministeriet.

28 §

Chefen för avdelningen för fiske och jakt avgör:

1) i 26, 31, 32 och 48 §§ jaktlagen (290/62) avsedda ärenden samt sådana tillstånds- och besvärsärenden som gäller beviljande av tillstånd till avvikelse från de allmänna bestämmelserna rörande jakt på hjortdjur, fångst av villebråd och hållande av hund lös och vilka skall avgöras av jord- och skogsbruksministeriet,

2) i 3 § 3 mom. lagen om ersättande av men, som drabbat yrkesfiskare genom skador på fisk till följd av vattenförorening (208/74) avsedda ärenden;

3) ärenden som enligt 13 och 18 §§ förordningen om fiskeridistrikt (1061/82) ankommer på jord- och skogsbruksministeriet, samt

4) beträffande fiskeridistrikten och deras tjänstemän ärenden som gäller ålderstillägg, betalning av reseräkningar som företetts försenade samt tillstånd att använda egen bil på tjänsteresor liksom även fastställande av ansökningstidens längd för tjänster som ledigförklaras vid fiskeridistrikten, om ledigförklarandet ankommer på ministeriet.

29 §

Chefen för veterinäravdelningen avgör ärenden som angår:


8) reseförordnanden som gäller tjänsteärenden utomlands för veterinäravdelningens tjänstemän inom ramen för de anslag till veterinärväsendet som uttryckligen anvisats för dem; samt

9) i förordningen om veterinärer tillkommande förrättningsarvoden nämnda reseräkningar som företetts försenade, till den del dessa ärenden skall handläggas vid ministeriet.Denna förordning träder i kraft den 1 september 1988.

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.