764/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Förordning om vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 2 § lagen den 23 december 1987 om vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (1131/87):

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets uppgifter
1 §

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, nedan forskningsinstitutet, har till uppgift

1) att bedriva forskning och försöksverksamhet i avsikt att ändamålsenligt utveckla fiskeriet, vilthushållningen och renskötseln,

2) att idka fiskodling i syfte att bevara, öka och förbättra fiskbestånden,

3) att publicera forskningsresultaten och informera om dem i allmänfattlig form samt att hålla ett bibliotek inom institutets område,

4) att upprätthålla kontakt med andra inrättningar och organisationer som bedriver forskning och utvecklingsverksamhet som gäller eller tangerar fiskeri, vilthushållning, renskötsel eller fiskodling,

5) att delta i det internationella samarbetet på institutets verksamhetsområde,

6) att i mån av möjlighet bereda forskare och studerande tillfälle att bedriva forskning vid institutet,

7) att avge utlåtanden och lämna utredningar till statliga myndigheter samt

8) att utföra de övriga uppdrag som jord- och skogsbruksministeriet anförtror forskningsinstitutet.

2 §

Forskningsinstitutet skall årligen uppgöra planer för forsknings- och försöksverksamheten samt fiskodlingen, vilka fastställs av jord- och skogsbruksministeriet.

Forskningsinstitutet skall för varje kalenderår före utgången av juni följande år avge en berättelse över sin verksamhet till jord- och skogsbruksministeriet.

Forskningsinstitutets verksamhetsenheter och deras uppgifter
3 §

Vid forskningsinstitutet finns en fiskeriforskningsavdelning, en viltforskningsavdelning, en fiskodlingsavdelning och en administrativ byrå.

Forskningsinstitutet har forskningsstationer, försöksstationer och fiskodlingsanstalter enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

4 §

På fiskeriforskningsavdelningen ankommer

1) att undersöka tillgången på fisk och hur den utvecklas samt vården och utnyttjandet av fiskbestånden,

2) att bedriva fisk- och fiskeribiologisk forskning samt undersöka fiskets och miljöns inverkan på fiskarna och fiskbestånden,

3) att bedriva fångstteknisk forskning och försöksverksamhet,

4) att bedriva forskning i fiskodling och verkningarna därav,

5) att bedriva ekonomisk forskning som angår fiskeriet och fiskeripolitisk forskning,

6) att utarbeta statistik över fiske och fiskodling samt annan statistik över fiskeriet samt

7) att utföra andra undersökningar och försök som gäller fiskeriet.

Fiskeriforskningsavdelningen skall i sin verksamhet fästa särskild uppmärksamhet vid tillgången på fisk samt vid utvecklingen, skötseln och utnyttjandet därav, vid fiskodlingens verkningar och vattenmiljöns betydelse för fiskeriet samt vid de tekniska och ekonomiska aspekterna på fisket och fiskodlingen.

5 §

På viltforskningsavdelningen ankommer

1) att undersöka viltbeståndens tillstånd och följa beståndens utveckling,

2) att undersöka förhållandet mellan villebrådet och dess livsmiljö,

3) att utreda grunderna för skötseln av jakten och viltbestånden,

4) att forska i renar och renskötsel samt

5) att bedriva annan forskning som angår vilthushållning och renskötsel.

Viltforskningsavdelningen skall i sin verksamhet fästa särskild uppmärksamhet vid att observera viltbestånden samt förhållandet mellan viltet och dess livsmiljö. Inom renforskningen skall särskilt beaktas förhållandet mellan renbeståndet och livsmiljön.

6 §

På fiskodlingsavdelningen ankommer

1) produktion av rom och fiskyngel av hög klass av de arter som odlas,

2) att bevara och öka arter och bestånd av värdefisk,

3) att producera och utplantera fisk för forskning och för att fullgöra statens skyldigheter samt för andra ändamål som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet,

4) odling och utplantering av kräftor, nejonögon och andra motsvarande vattendjur,

5) att leda och övervaka användningen och skötseln av statens fiskodlingsanstalter samt därtill hörande naturdammar,

6) att anordna kontraktsodling av värdefisk,

7) rasförädling av fisk samt försöks- och utvecklingsverksamhet som gäller fiskodling,

8) skötseln av övriga uppgifter som gäller statens fiskodling.

Fiskodlingsavdelningen skall i sin verksamhet fästa särskild uppmärksamhet vid att försöka bevara utrotningshotade arter och bestånd av värdefisk.

7 §

Administrativa byrån handlägger ärenden som gäller

1) forskningsinstitutets allmänna organisation och planering i den mån detta inte ankommer på andra enheter eller på styrelsen,

2) planering av verksamheten och ekonomin, redovisnings- och räkenskapsföring samt andra uppgifter som hör till ett redovisningsverk,

3) forskningsinstitutets budgetförslag och specialbudget,

4) personaladministration och utbildning,

5) arbetsordningen samt

6) övriga för avdelningarna gemensamma administrativa uppgifter.

8 §

Forsknings- och försöksstationerna utför undersökningar och försök samt samlar material enligt en i 2 § 1 mom. nämnd plan.

9 §

Fiskodlingsanstalterna skall i sin verksamhet följa de planer som nämns i 2 § 1 mom. Vid anstalterna bedrivs också forsknings- och försöksverksamhet enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

10 §

Oberoende av den fastställda arbetsfördelningen skall forskningsinstitutets verksamhetsenheter dessutom sköta de uppgifter som forskningsinstitutets styrelse eller föreståndare har anvisat dem.

Forskningsinstitutets styrelse kan bestämma att en tjänsteman eller person i arbetsavtalsförhållande vid institutet varaktigt får utföra sina uppgifter utanför sin enhets verksamhetsställe.

Forskningsinstitutets styrelse
11 §

Forskningsinstitutets styrelse består av en av jord- och skogsbruksministeriet förordnad företrädare för ministeriet såsom ordförande samt såsom ledamöter avdelningsföreståndarna och fyra av jord- och skogsbruksministeriet för tre år i sänder förordnade personer som skall företräda sakkunskap inom fiskeriforskningen, fiskodlingen, viltforskningen och renskötseln. Vice ordföranden och de personliga suppleanterna för ledamöterna förordnas av ministeriet.

12 §

Forskningsinstitutets styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för honom av vice ordföranden. Den är beslutför då ordföranden och avdelningsföreståndarna eller deras suppleanter är närvarande. Vid meningsskiljaktighet avgörs ärendet genom omröstning som verkställs på samma sätt som i kollegiala domstolar.

Till dem av medlemmarna i forskningsinstitutets styrelse som inte är tjänstemän vid institutet betalas resekostnadsersättning, dagtraktamente och mötesarvode enligt de grunder som gäller för medlemmar av statskommittéer.

13 §

På forskningsinstitutets styrelse ankommer

1) att leda, utveckla och övervaka forskningsinstitutets verksamhet,

2) att för jord- och skogsbruksministeriet göra upp förslag till forskningsinstitutets budget samt verksamhets- och ekonomiplan,

3) att uppgöra planer som avses i 2 § 1 mom. och som före utgången av mars skall tillställas jord- och skogsbruksministeriet för fastställelse,

4) att uppgöra institutets arbetsordning och tillställa jord- och skogsbruksministeriet arbetsordningen för fastställelse,

5) att godkänna institutets årsberättelse,

6) att besätta vissa tjänster vid institutet och behandla andra frågor som angår tjänsteutnämningar så som därom stadgas nedan,

7) att besluta om de principer som skall iakttas vid försäljning av alster från institutets fiskodlingar,

8) att besluta om inrättande av en i 14 § nämnd förvaltningsnämnd samt förordna ordförande, övriga medlemmar och sekreterare i nämnden,

9) att besluta om mottagande av donationer till institutet samt

10) att handlägga andra ärenden som är vittsyftande eller av principiell betydelse och om vilka ordföranden har bestämt att de skall behandlas i styrelsen.

Förvaltningsnämnder
14 §

I anslutning till en forskningsstation, försöksstation eller fiskodlingsanstalt kan tillsättas en förvaltningsnämnd som också kan vara gemensam för två eller flera enheter.

På en förvaltningsnämnd ankommer

1) att ta initiativ till att stationens eller anstaltens verksamhet riktas in på regionalt viktiga frågor,

2) att följa och främja stationens eller anstaltens verksamhet samt att utgöra en förbindelselänk mellan enheten och den praktiska verksamheten samt

3) att avge utlåtande om stationens eller anstaltens verksamhetsplan.

15 §

Medlemmar av en forsknings- eller försöksstations förvaltningsnämnd är den som tjänstgör som stationens föreståndare samt högst tre forskare som utnyttjar stationen eller representerar dess område och högst tre representanter för den praktiska verksamheten inom stationens område.

Medlemmar av en fiskodlingsanstalts förvaltningsnämnd är den tjänsteman som tjänstgör som anstaltens föreståndare, i egenskap av ordförande, samt högst sex representanter för inrättningar eller samfund som bedriver fiskodling, vård av fiskbestånd eller fiskeriforskning inom anstaltens verksamhetsområde.

Om en förvaltningsnämnd är gemensam för två eller flera enheter, är varje enhets föreståndare medlem av nämnden.

Till de medlemmar av förvaltningsnämnderna som inte hör till forskningsinstitutets personal betalas för deltagande i nämndens möten resekostnadsersättning, dagtraktamente och mötesarvode enligt de grunder som gäller för medlemmar av statskommittéer.

Forskningsinstitutets tjänstemän och deras uppgifter
16 §

Vid vilt- och fiskeriforskningsinstitutet finns tjänster som avdelningsföreståndare, byråchef, specialforskare, överinspektör, föreståndare för centralfiskodlingsanstalt, föreståndare för fiskodlingsanstalt, renforskare, forskare, inspektör, assistent, forskningsmästare, byråsekreterare, laboratoriebiträde, forskningsbiträde och byråbiträde.

Vid forskningsinstitutet kan inom ramen för statsbudgeten finnas tillfälliga tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande.

Utomstående forskare kan för viss tid beredas tillfälle att utan lön eller arvode från forskningsinstitutet bedriva forskning vid institutet och att därvid utnyttja de forskningsmöjligheter som institutet erbjuder.

17 §

Innehavarna av tjänsterna som avdelningsföreståndare vid fiskeriforskningsavdelningen och viltforskningsavdelningen har professors titel.

Till föreståndare för forskningsinstitutet förordnar jord- och skogsbruksministeriet, efter att ha hört institutets styrelse, för tre år i sänder viltforskningsavdelningens eller fiskeriforskningsavdelningens föreståndare, som skall sköta föreståndarens åligganden vid sidan om sina uppgifter som avdelningsföreståndare.

Ställföreträdare för forskningsinstitutets föreståndare är föreståndaren för den andra forskningsavdelningen.

18 §

Forskningsinstitutets föreståndare skall

1) leda, övervaka och utveckla verksamheten vid forskningsinstitutet,

2) följa den allmänna utvecklingen inom forskningsinstitutets verksamhetsområden och närliggande områden samt

3) fördela uppgifterna mellan avdelningarna och byrån.

19 §

En avdelningsföreståndare skall

1) leda, övervaka och utveckla verksamheten vid avdelningen,

2) följa utvecklingen i Finland och utomlands inom sitt område och på närliggande områden,

3) bereda de ärenden inom avdelningens verksamhetsområde som skall behandlas vid styrelsens sammanträden, om de inte har anvisats andra tjänstemän vid avdelningen,

4) bereda avdelningens verksamhets- och ekonomiplaner, förslaget till budget, berättelsen om avdelningens verksamhet samt de i 2 § 1 mom. nämnda planerna samt

5) besluta om användningen av de medel som beviljats avdelningen och att godkänna räkningar.

Föreståndaren för en forskningsavdelning skall dessutom bedriva forskning på sitt område och besluta om tryckning av undersökningar i forskningsinstitutets publikationer.

20 §

Chefen för administrativa byrån skall

1) leda, övervaka och utveckla verksamheten vid sin byrå,

2) bereda administrativa ärenden som gäller forskningsinstitutet och tjänstgöra som sekreterare för institutets styrelse samt

3) bereda och föredra de ärenden som ankommer på byrån, om han inte anförtrott dem åt någon annan tjänsteman vid byrån.

21 §

Föreståndarna för de andra enheterna skall

1) leda, övervaka och utveckla verksamheten vid enheten,

2) följa utvecklingen på enhetens verksamhetsområde samt

3) fördela uppgifterna mellan personalen vid enheten och se till att de uppgifter som ankommer på enheten blir utförda.

22 §

En tjänsteman eller person i arbetsavtalsförhållande vid forskningsinstitutet är skyldig att i ett enskilt fall på förordnande av institutets föreståndare utföra uppgifter inom en enhet till vilken han inte hör.

Handläggning och avgörande av ärenden
23 §

De ärenden som ankommer på forskningsinstitutet avgörs,

1) av styrelsen,

2) av forskningsinstitutets föreståndare eller

3) av en avdelningsföreståndare, en byråchef eller någon annan tjänsteman som har givits sådan befogenhet.

Ärenden som ankommer på styrelsen och forskningsinstitutets föreståndare avgörs vid föredragning.

24 §

Forskningsinstitutets föreståndare avgör de ärenden som inte behandlas i institutets styrelse eller om vilka inte enligt denna förordning skall avgöras av någon annan tjänsteman. I arbetsordningen kan bestämmas att ett ärende som ankommer på institutets föreståndare skall avgöras av en avdelningsföreståndare, en byråchef eller någon annan tjänsteman.

Uppstår ovisshet om vem som skall avgöra ett ärende skall frågan om beslutanderätten hänskjutas till forskningsinstitutets föreståndare.

25 §

I forskningsinstitutets styrelse föredras ärendena av respektive avdelningsföreståndare eller byråchef eller av någon annan av institutets föreståndare förordnad tjänsteman. Ett ärende som skall avgöras av institutets föreståndare föredras av den tjänsteman som har berett ärendet.

26 §

I forskningsinstitutets föreståndares, en avdelningsföreståndares eller en byråchefs frånvaro får inte utan tvingande skäl vidtas åtgärder som avviker från de grundsatser som en sådan tjänsteman följer i sin verksamhet.

Ställföreträdare för en avdelningsföreståndare är en av forskningsinstitutets föreståndare förordnad tjänsteman.

27 §

I arbetsordningen meddelas närmare bestämmelser om de ärenden som skall handläggas vid forskningsinstitutets enheter, om hur de skall föredras och handläggas samt om vem som skall avgöra ett ärende. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer arbetsordningen.

Behörighetsvillkor för tjänster, besättande av tjänster och beviljande av tjänstledighet
28 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid forskningsinstitutet är

1) för avdelningsföreståndarna vid fiskeriforskningsavdelningen och viltforskningsavdelningen att de har avlagt för tjänsten lämplig licentiatexamen samt examen som berättigar till doktorsgrad och genom publicerade undersökningar visat sig besitta förmåga att utföra självständigt forskningsarbete inom sin avdelnings verksamhetsområde samt att de även är väl förtrogna med den praktiska sidan av sitt område,

2) för avdelningsföreståndaren vid fiskodlingsavdelningen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med fiskodlingsverksamhet och förtrogenhet med administrativa uppgifter,

3) för en specialforskare att han har avlagt för tjänsten lämplig licentiatexamen och examen som berättigar till doktorsgrad samt att han är förtrogen med den praktiska sidan av sitt område,

4) för en byråchef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med administrativa uppgifter,

5) för överinspektörer, renforskare och forskare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt

6) för föreståndare för centralfiskodlingsanstalter och fiskodlingsanstalter för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med fiskodling.

För tjänsterna vid forskningsinstitutet fordras dessutom sådan skicklighet och förmåga som förutsätts för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

29 §

Avdelningsföreståndarna utnämns av statsrådet sedan forskningsinstitutets styrelse avgivit sitt utlåtande. Innan utlåtande om tjänsten som föreståndare för fiskeriforsknings- eller viltforskningsavdelningen avges kan institutet inhämta utlåtande om sökandenas vetenskapliga kompetens av högst fyra sakkunniga.

Byråchefer, specialforskare, överinspektörer, föreståndare för centralfiskodlingsanstalter och fiskodlingsanstalter samt renforskare och forskare utnämns av forskningsinstitutets styrelse.

De övriga tjänsterna vid forskningsinstitutet besätts av institutets föreståndare, som också anställer tillfälliga tjänstemän.

Personal i arbetsavtalsförhållande anställs av forskningsinstitutets föreståndare.

30 §

Tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till på grunder varom stadgas i lag eller vilka fastställs i tjänstekollektivavtal samt annan tjänstledighet för en tid av högst ett år beviljas forskningsinstitutets föreståndare av jord- och skogsbruksministeriet samt övriga tjänstemän av forskningsinstitutets föreståndare. Annan tjänstledighet för längre tid än ett år beviljas forskningsinstitutets föreståndare och avdelningsföreståndarna av jord- och skogsbruksministeriet och övriga tjänstemän av forskningsinstitutets föreståndare.

En vikarie och en tjänstförrättande tjänsteman som skall sköta en tjänst interimistiskt förordnas av den som beviljar tjänstledighet från tjänsten.

Särskilda stadganden
31 §

Forskningsinstitutets föreståndare bestämmer vid vilken enhet en tjänst vid institutet placeras.

32 §

Vad som i denna förordning stadgas om fisk gäller i tillämpliga delar också kräftor och nejonögon samt andra motsvarande vattendjur.

33 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet.

34 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1988.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.