761/1988

Utfärdat i Helsingfors den 18 augusti 1988

Statsrådets beslut om temporär yrkesutbildning

Vid föredragning från undervisningsministeriet har statsrådet med stöd av 35 § lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87), 3 § 2 mom. lagen den 3 juni 1983 om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever (498/83) och 13 § 1 mom. lagen den 3 juni 1983 om finansiering av yrkesläroanstalter (494/83) beslutat:

1 §

Vid yrkesläroanstalter kan för ungdom och vuxna avsedd grundläggande yrkesutbildning samt yrkesinriktad tilläggsutbildning i form av påbyggnadslinjer ordnas temporärt enligt detta beslut.

2 §

Den temporära utbildningen skall ordnas så att

1) antalet nybörjarplatser vid yrkesläroanstalterna vad beträffar den grundläggande yrkesutbildningen för ungdom såväl i fråga om utbildningsområde som utbildningsnivå överensstämmer med bestämmelserna i det utvecklingsprogram som avses i 9 § 1 mom. 2 punkten lagen om utvecklande av utbildningen på mellanstadiet (474/78) samt med stöd av utvecklingsprogrammet överensstämmer med de mål som undervisningsministeriet årligen beslutat om enligt län och språkgrupp,

2) målsättningen för utbildningen liksom den yrkesskicklighet och behörighet för fortsatta studier som den medför och läroplanerna är desamma som i den yrkesutbildning som avses vara bestående,

3) av utbildningen föranleds byggnadsinvesteringar liksom andra utgifter, som berättigar till statsandel och statsunderstöd och som avses bli bestående, högst i enlighet med det anslag som upptagits i statsbudgeten,

4) anskaffningar av inventarier och utrustning som kostar över 15 000 mark är staten tillhörig egendom, som vid behov kan överföras från en utbildningsenhet till en annan eller som läroanstalten efter den temporära utbildningen kan inlösa, och att

5) utbildningen inte medför att bestående lärar- eller andra tjänster eller befattningar inrättas.

Undervisningsministeriet kan av särskilda skäl ge yrkesutbildningsstyrelsen tillstånd att för en enskild studielinjes del avvika från vad som föreskrivs i 1 mom. 2 punkten.

3 §

Utbildningen kan inledas med länsstyrelsens tillstånd vid den tidpunkt som länsstyrelsen bestämmer. Yrkesutbildningsstyrelsen ger dock tillstånd att inleda temporär utbildning som anordnas vid tekniska läroanstalter, sjöfartsläroanstalter och särskilda yrkesläroanstalter. För inledande av temporär utbildning på ett sådant utbildningsområde eller en sådan utbildningsnivå som inte finns vid respektive läroanstalt, kan länsstyrelsen ge tillstånd endast om yrkesutbildningsstyrelsen har förordat att utbildningen ordnas. Likaså kan länsstyrelsen ge tillstånd för temporär utbildning som anordnas som vuxenutbildning, om yrkesutbildningsstyrelsen har förordat att utbildningen ordnas.

Till ovan i 1 mom. nämnda tillstånd skall ett godkänt kostnadsförslag bifogas.

4 §

Behörighetsvillkoren för lärarna bestäms och lärarna väljs i enlighet med vad som stadgas och bestäms om respektive läroanstalter. Om ingen sökande finns som uppfyller alla behörighetsvillkor för lärare, kan dock som lärare anställas en person som har tillräckliga kunskaper och färdigheter på undervisningsområdet i fråga.

5 §

Angående inträdesfordringarna för studerande gäller vad som stadgas eller föreskrivs om inträdesfordringarna till läroanstalten i fråga. Eleverna antas enligt stadgandena och bestämmelserna om läroanstalten. Undervisningsministeriet kan dock av särskilda skäl ge yrkesutbildningsstyrelsen tillstånd att avvika från bestämmelserna om elevantagning till den yrkesutbildning som avses vara bestående.

6 §

Sådana utökade studiesociala förmåner som avses i 3 § 2 mom. lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever (498/83) kan ges de studerande i form av

1) resa tur och retur till inträdesprov med anlitande av billigaste färdmedel, dock inte när den sökande deltar i samtidig elevantagning i enlighet med förordningen om elevantagningsnämnder i länen (293/77),

2) avgiftsfri skolskjuts eller inkvartering i enlighet med yrkesutbildningsstyrelsens anvisningar,

3) behövliga resor till hemmet, då avgiftsfri inkvartering har arrangerats för den studerande, samt

4) arbetsutrustning, studiematerial, redskap, läroböcker och kompendier för personligt bruk, som ges till låns eller med äganderätt.

7 §

Läroanstalten skall, då den ansöker om det tillstånd som avses i 3 § 1 mom., i tillämpliga delar inlämna samma upplysningar som enligt gällande stadganden eller bestämmelser skall ges vid ansökan om tillstånd att upprätthålla läroanstalten. Dessutom skall till ansökan fogas en utredning om undervisnings- och de övriga lokaliteterna, hyresvillkoren för hyrda utrymmen samt om kostnaderna för ändringsarbeten i dem, de utökade studiesociala förmåner som ges eleverna, anskaffningarna av inventarier samt hyresvillkoren för maskiner, utrustning och andra inventarier som skall hyras. Om avsikten är att avvika från antagningsgrunderna för de studerande vid respektive läroanstalt, skall även en utredning om detta bifogas.

8 §

Av de anläggningskostnader som avses i 4 § 1 mom. lagen om finansiering av yrkesläroanstalter (494/83) skall de i 3 § 1-4 samt 6 och 7 punkten lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund (35/73) åsyftade kostnader som föranleds av den temporära utbildningen hänföras till driftskostnaderna, med beaktande i tillämpliga delar av de grunder som statsrådet för varje år, med stöd av 2 § 2 mom. 4 punkten i den förstnämnda lagen, har beslutat beträffande kostnaderna för byggnadsarbeten.

Länsstyrelsen kan i samband med ett tillstånd att inleda temporär utbildning godkänna kostnader för ändringsarbeten i utrymmen som överstiger det markbelopp som i det i 1 mom. nämnda statsrådsbeslutet fastställts för ett byggnadsarbete, om dessa arbeten behövs enligt utlåtande av yrkesutbildningsstyrelsen. I övrigt skall kostnaderna för ändringsarbeten presenteras tillräckligt specificerade i samband med det årliga kostnadsförslaget.

9 §

För den temporära yrkesutbildningen finns vid yrkesutbildningsstyrelsen ett inventarieregister, där de maskiner, den utrustning och övriga inventarier som anskaffats för statens räkning antecknas. En yrkesläroanstalt skall, innan den gör anskaffningar, ur inventarieregistret ta reda på möjligheterna att från andra läroanstalter överföra inventarier som behövs för utbildningen. Yrkesutbildningsstyrelsen meddelar närmare anvisningar om inventarieregistret.

10 §

För sådana anskaffningar av utrustning och inventarier till den temporära utbildningen som överstiger 50 000 kan länsstyrelsen ge tillstånd endast i det fall att yrkesutbildningsstyrelsen har förordat ändamålsenligheten och nödvändigheten med dessa anskaffningar.

11 §

I budgeteringen av anslagen för den temporära yrkesutbildningen och i den centraliserade uppföljningen samt i faktureringen av studerandes hemkommuner iakttas samma ordning som inom den ordinarie yrkesutbildningen. Yrkesutbildningsstyrelsen ger i frågan närmare anvisningar om ärenden.

12 §

Om inte annat följer av detta beslut, tillämpas på den temporärt anordnande yrkesutbildningen vad som stadgas eller bestäms om respektive läroanstalt.

13 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av detta beslut meddelas vid behov av undervisningsministeriet.

14 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989 och genom beslutet upphävs statsrådets beslut av den 28 november 1985 om temporärt anordnande av grundläggande yrkesutbildning (924/85).

Detta beslut tillämpas även på temporär grundläggande yrkesutbildning som med stöd av det i 1 mom. nämnda upphävda beslutet har inletts före den 1 januari 1989.

När tillstånd att inleda utbildning ges för år 1989 kan avvikelser göras från 3 § 2 mom.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter kan vidtas innan beslutet träder i kraft. Länsstyrelsen kan ge tillstånd att inleda temporär yrkesutbildning för år 1989 innan detta beslut träder i kraft.

Helsingfors den 18 augusti 1988

Minister
Anna-Liisa Piipari

Äldre regeringssekreterare
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.