760/1988

given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Förordning om ortodoxa seminariet

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 82 § lagen den 8 augusti 1969 om ortodoxa kyrkosamfundet (521/69):

1 §

Ortodoxa seminariet lyder under undervisningsministeriet och upprätthålls av staten. Seminariet har till uppgift att ordna tillämpande övningar och praktisk kyrklig undervisning i anknytning till undervisningen i ortodox teologi vid Joensuu universitet samt ge eleverna andlig handledning i enlighet med reglementet för seminariet.

2 §

Seminariet styrs och utvecklas och dess förvaltning sköts av en direktion. Som direktion är ortodoxa kyrkostyrelsen verksam.

3 §

Vid seminariet finns en lärartjänst.

Behörighetsvillkor för tjänsten är att den som skall utnämnas är präst i ortodoxa kyrkosamfundet och att han genomfört undervisningsövningar under två terminer.

Läraren utnämns av direktionen.

4 §

Läraren skall ge undervisning och andlig handledning samt utföra övriga uppgifter som i reglementet har föreskrivits för honom, under ledning och uppsikt av ärkebiskopen.

5 §

Reglementet för seminariet fastställs av undervisningsministeriet på framställning av direktionen efter att ha hört Joensuu universitet.

I reglementet skall bestämmas

1) om hur övningar och kyrklig undervisning skall anordnas,

2) om lärdomsprov,

3) om andlig handledning av eleverna,

4) om hur elevhemmet skall användas,

5) om lärarens uppgifter,

6) närmare om direktionens åligganden och

7) om övriga omständigheter som det anses vara behövligt att reglera.

6 §

Som elev till seminariet antas den som studerar ortodox teologi vid Joensuu universitet och som direktionen godkänner.

7 §

Seminariet kan ha ett elevhem. Studerande är skyldiga att bo i elevhemmet, om det inte föreskrivs något annat i reglementet.

8 §

Närmare anvisningar om verkställigheten av denna förordning meddelas av undervisningsministeriet.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1988, och genom den upphävs förordningen den 24 juli 1972 om Finlands ortodoxa prästseminarium (593/72).

Innan reglementet har fastställts kan direktionen meddela föreskrifter om frågor som faller under reglementet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.