757/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Förordning om ändring av förordningen om revision av statshushållningen

På föredragning av finansministern

ändras i förordningen den 14 april 1965 om revision av statshushållningen (216/65) 3 och 5 §§, 7 § 1 mom., 10 och 12 §§, 17 § 2 mom., 19 §, 21 § 2 mom., 22 § 2 mom. och 25 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 3, 5, 10 och 12 §§, 17 § 2 mom., 19 § och 21 § 2 mom. i förordning av den 23 november 1973 (856/73) samt 7 § 1 mom., 22 § 2 mom. och 25 § i förordning av den 18 december 1987 (1074/87), samt

fogas till 22 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda förordningar av den 23 november 1973 och den 18 december 1987 samt förordningar av den 28 januari 1972 och den 5 februari 1982 (79/72 och 114/82), ett nytt 5 mom., varvid de nuvarande 5 och 6 mom. blir 6 och 7 mom., som följer:

3 §

Allmänna avdelningen sköter ärenden som ankommer på revisionsverket som redovisningsverk och behandlar ärenden som angår planeringen av revisionsverkets verksamhet och ekonomi samt dess redovisningsväsen, personaladministration och verkets övriga förvaltning, utvecklandet av revisionsverksamheten, informationsförvaltningen och informationsbehandlingen samt utbildning i anslutning till revisionsbranschen och verkets övriga verksamhet.

5 §

Vid allmänna avdelningen finns en planeringsbyrå, en informationsförvaltningsbyrå och en kanslibyrå samt vid revisionsavdelningarna revisionsbyråer. Revisionsverket bestämmer till vilken avdelning varje revisionsbyrå skall höra.

7 §

Vid revisionsverket finns generaldirektörs-, avdelningschefs-, planeringschefs-, byråchefs-, specialforskar-, ADB-specialforskar-, överrevisors-, revisors- och biträdande revisorstjänster. Dessutom kan vid revisionsverket även finnas andra tjänster. Generaldirektörs-, avdelningschefs- och planeringschefstjänsterna, tjänsten som chef för informationsförvaltningsbyrån samt specialforskar- och ADB-specialforskartjänsterna är tjänster med avtalslön.


10 §

Planeringschefen, som är chef för planeringsbyrån, och byråcheferna skall

1) planera, leda och övervaka arbetet vid sin byrå,

2) följa den allmänna utvecklingen och ta initiativ till behövliga reformer på sitt verksamhetsområde,

3) dra försorg om att på byrån ankommande ärenden behandlas omsorgsfullt och effektivt samt

4) sköta de övriga uppgifter, som arbetsordningen, generaldirektören eller avdelningschefen ålägger honom.

12 §

De ärenden som ankommer på revisionsverket avgörs på föredragning av behörig tjänsteman av revisionsrådet, generaldirektören, en avdelningschef, planeringschefen eller en byråchef.

17 §

En avdelningschef har rätt att förbehålla sig beredningen och föredragningen av ett ärende som hör till hans avdelnings verksamhetsområde, samt planeringschefen och byråcheferna av ärenden som hör till deras byråers verksamhetsområden.

19 §

Generaldirektören avgör de ärenden som inte enligt 13 § skall handläggas av revisionsrådet och som inte enligt denna förordning har överlämnats till en avdelningschef, planeringschefen eller en byråchef för avgörande.

I arbetsordningen kan dock ärenden som enligt 1 mom. ankommer på generaldirektören anförtros en avdelningschef, planeringschefen eller en byråchef för avgörande.

Generaldirektören kan, om han anser att ärendets art kräver det, i ett enskilt fall förbehålla sig avgörandet av ett ärende som annars skulle avgöras av en avdelningschef, planeringschefen eller en byråchef.

21 §

Då en avdelningschef är förhindrad att sköta sin tjänst handhas hans uppgifter på förordnande av generaldirektören av planeringschefen eller en byråchef.


22 §

Chefen för första revisionsavdelningen skall ha avlagt juris kandidatexamen eller motsvarande tidigare examen och vara förtrogen med domarvärv. Övriga avdelningschefer skall ha avlagt för tjänsten lämplig högre högskoleexamen. Dessutom skall en avdelningschef vara väl förtrogen med statsförvaltningen och ha kännedom om revisions- eller redovisningsväsendet.


Chefen för informationsförvaltningsbyrån och en ADB-specialforskare skall ha avlagt för tjänsten lämplig slutexamen vid ett universitet eller någon annan högskola, och dessutom skall de vara förtrogna med informationsteknik och med statsförvaltningen.


25 §

Om anställning av någon att under längre tid än ett år interimistiskt sköta tjänsten som generaldirektör eller en avdelningschefstjänst då den är vakant beslutar statsrådet. I övriga fall beslutar, i fråga om generaldirektörstjänsten finansministeriet och i fråga om övriga tjänster revisionsverket, om anställning av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1988.

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.