754/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Förordning om ändring av förordningen om statsrådets kansli

På föredragning av statsministern

ändras i förordningen den 24 februari 1984 om statsrådets kansli 9 § 1 mom. och i 19 § det inledande stycket samt 3 och 7 punkten, sådana de lyder i förordning av den 15 januari 1988 (31/88), samt

fogas till 10 §, sådan den lyder i nämnda förordning av den 15 januari 1988, en ny 3 a och 4 a punkt som följer:

9 §

Vid statsrådets kansli finns tjänster som kanslichef med avtalslön, regeringsråd som är avdelningschef vid allmänna avdelningen, byråchef vid allmänna avdelningens translatorsbyrå och äldre regeringssekreterare som är byråchef vid allmänna avdelningens administrativa byrå. Vid kansliet finns dessutom tjänster som äldre och yngre regeringssekreterare, biträdande byråchef vid translatorsbyrån, specialforskare, ADB-planerare, övertranslator, translator, informatiker, arkivarie, kamrer, föredragningssekreterare, överregistrator, avdelningssekreterare, notarie, registrator, biträdande kamrer, biträdande inspektör, chaufförsförman, vaktmästerichef, sessionsvakt, expeditionsvakt, vaktmästare, yngre vaktmästare, byråsekreterare, expeditör, bokförare, byråfunktionär, chaufför, arkivbiträde, arkivfotograf samt maskinskrivare.


10 §

Behörighetsvillkor är


3 a) för ADB-planerartjänsten: högskoleexamen och förtrogenhet med automatisk databehandling,


4 a) för informatikertjänsten: högskoleexamen och yrkesexamen inom biblioteksväsendet eller motsvarande utbildning samt förtrogenhet med informationsservice,


19 §

Avdelningschefen avgör, om inte annat följer av 32 § reglementet för statsrådet, de ärenden i vilka beslut skall fattas av statsrådets kansli och som gäller:


3) utnämning eller anställning och uppsägning av biträdande kamrer, biträdande inspektör, chaufförsförman, vaktmästerichef, sessionsvakt, expeditionsvakt, vaktmästare, byråsekreterare, expeditör, bokförare, byråfunktionär, chaufför, arkivbiträde, arkivfotograf, maskinskrivare och motsvarande tjänstemän samt av motsvarande personal i arbetsavtalsförhållande,


7) tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal eller annan tjänstledighet som varar högst ett år,Denna förordning träder i kraft den 1 september 1988.

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.