752/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Lag om Statens måltidscentral

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Ställning inom förvaltningen

Statens måltidscentral, nedan måltidscentralen, är ett affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde. På måltidscentralen tillämpas lagen om statens affärsverk (627/87).

2 §
Verksamhetsområde och uppgifter

Måltidscentralen är verksam inom branschen för personalmåltider och måltider vid anstalter och inrättningar. Måltidscentralen skall producera och skaffa tjänster och produkter för personalmåltider och måltider vid läroanstalter, anstalter och inrättningar samt andra tjänster i samband därmed. De skall i första hand tillhandahållas ämbetsverk och inrättningar inom staten och den offentliga förvaltningen i övrigt samt samfund som de äger och som får statsunderstöd. Genom förordning kan centralen också anförtros andra lämpliga uppgifter.

I sin verksamhet skall måltidscentralen särskilt beakta behovet av måltidstjänster vid ämbetsverk och inrättningar inom staten samt inom den offentliga förvaltningen i övrigt samt att kosten skall vara hälsosam.

3 §
Upplåning

För sin verksamhet får måltidscentralen ta upp lån som avses i 8 § 2 mom. lagen om statens affärsverk.

4 §
Ärenden som skall avgöras av finansministeriet

Finansministeriet skall avgöra ärenden som avses i 11 § 1 mom. 1, 2 och 7 punkten lagen om statens affärsverk och till motsvarande delar i 2 mom. i samma paragraf.

5 §
Rätt att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

6 §
Övergångsstadganden

Måltidscentralen fortsätter verksamheten vid den förplägnadscentral som avses i lagen den 14 februari 1975 om statens förlägnadscentral (101/75). Personalen vid statens förplägnadscentral övergår i tjänst hos måltidscentralen. Personalen i arbetsavtalsförhållande behåller sina rättigheter och skyldigheter enligt det tidigare anställningsförhållandet.

Måltidscentralen skall sköta de bokföringsuppgifter som ankommit på statens förplägnadscentral såsom redovisningsverk och som gäller verksamheten 1988.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Genom denna lag upphävs lagen den 14 februari 1975 om statens förplägnadscentral.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 31/88
Statsutsk. bet. 30/88
Stora utsk. bet. 75/88

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.