732/1988

Given i Helsingfors den 15 augusti 1988

Förordning om ändring av förordningen om statens tjänsteutmärkelsetecken

På föredragning av finansministern ändras i förordningen den 24 mars 1961 om statens tjänsteutmärkelsetecken (166/61) 1, 4 och 6 §§, 7 § 2 mom. och 9 §,

av dessa lagrum 4 och 9 §§ sådana de lyder ändrade genom förordning av den 11 april 1969 (229/69), som följer:

1 §

Statens tjänsteutmärkelsetecken ges som erkänsla för långvarig tjänstgöring staten till fromma i dess tjänst.

4 §

En förutsättning för erhållande av tjänsteutmärkelsetecken är att vederbörande är eller har varit innehavare av ordinarie tjänst som är att anse som huvudsyssla och att han tjänat staten minst trettio år.

Såsom i 1 mom. avsedd tjänstgöring räknas utom tjänstgöring i sådant tjänsteförhållande till staten där tjänsten är att anse som huvudsyssla även den tid vederbörande under krigstillstånd fullgjort militärtjänst ävensom den tid han varit uppförd på indragningsstat. Till sådan tjänstgöring hänförs under samma förutsättningar tjänstgöring som innehavare av befattning vid Finlands Bank och folkpensionsanstalten.

6 §

En tjänsteman som genom domstols utslag eller i disciplinär väg blivit avsatt förlorar sin rätt att för erhållande av tjänsteutmärkelsetecken räkna sig till godo tjänstgöringstiden före avsättningen.

Vad som stadgas i 1 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas om en tjänsteman ådömts straff som i strafflagen stadgas i stället för avsättning.

7 §

Vad som stadgas i 1 mom. kan enligt prövning på motsvarande sätt tillämpas även då en tjänsteman ådömts straff för annat brott.

9 §

Ansökan om tjänsteutmärkelsetecken skall före den 1 september inlämnas till ett ämbetsverk eller en inrättning som avses i 8 §. Ämbetsverket eller inrättningen skall före den 1 påföljande oktober sända ansökningshandlingarna och sökandenas matrikelutdrag jämte sitt utlåtande samt sina eventuella framställningar om förlänande av tjänsteutmärkelsetecken till kommissionen för statens tjänsteutmärkelsetecken. Efter att ha granskat ansökningarna och framställningarna skall kommissionen för statens tjänsteutmärkelsetecken sända handlingarna jämte sitt utlåtande till finansministeriet före den 25 november för att föredras för republikens president.

Finansministeriet för förteckning över dem som tilldelats statens tjänsteutmärkelsetecken.


Denna förordning träder i kraft den 17 augusti 1988.

Vid beräkningen av den tjänstgöringstid som avses i 4 § räknas av tiden före den 1 januari 1988 såsom tjänstgöring även den tid vederbörande tjänstgjort som innehavare av sådan fast eller extraordinarie befattning som är att anse som huvudsyssla samt i annat sådant med tjänsteförhållande jämförbart offentligrättsligt anställningsförhållande till staten beträffande vilket anställningen är att anse som huvudsyssla samt tjänstgöringstiden i Postbankens tjänst på basis av tjänsteförhållande. Till sådan tjänstgöring hänförs även av den tid vederbörande tjänstgjort som medlem i rådstuvurätt eller magistrat eller som stadsfiskal, till den del det inte är fråga om anställning hos staten, högst 10 år.

Helsingfors den 15 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.