723/1988

Given i Helsingfors den 29 juli 1988

Lag om ändring av lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/70) 30 §, 37 § 2 mom., 38 § 3 och 4 mom., 40 § 1 och 2 mom. samt 42 a §,

av dessa lagrum 30 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 16 juni 1978 (476/78), 38 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag av den 6 juni 1986 (423/86), 40 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 3 februari 1984 (125/84) och 42 a § sådan den lyder i nämnda lag av den 16 juni 1978, samt

fogas till 4 § ett nytt 4 mom., till lagen nya 37 a och 39 a §§ och till 40 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 3 februari 1984, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., samt till lagen en ny 42 b § som följer:

4 §
Formfrihet

Innan ett arbetsavtal ingås skall arbetsgivaren för arbetstagaren lägga fram en skriftlig utredning om villkoren i avtalet, när avtalet gäller deltidsarbete och är avsett att vara i kraft tills vidare, om inte avtalet uppgörs skriftligen.

30 §
Permittering

Om en arbetsgivare kan säga upp eller häva ett arbetsavtal, har han rätt att med iakttagande av en anmälningstid på 14 dagar permittera arbetstagaren så att utförandet av arbetet och betalningen av lönen avbryts tills vidare eller för en viss tid medan arbetsförhållandet i övrigt består. Arbetstagaren kan på nämnda sätt permitteras för högst 90 dagar, om arbetet tillfälligt har minskat och arbetsgivaren inte skäligen kan ordna annat arbete eller någon utbildning som lämpar sig för arbetsgivarens behov.

Genom arbetsavtal eller även annars medan ett arbetsförhållande består kan överenskommelse på arbetstagarens eller arbetsgivarens initiativ träffas om permittering av arbetstagaren. Permitteringsrätten kan utvidgas genom kollektivavtal eller genom överenskommelse som nämns i 8 § lagen om samarbete inom företag (725/78).

Har en arbetstagare permitterats tills vidare, skall han underrättas om att arbetet återupptas minst en vecka tidigare, om inte något annat har överenskommits. Permitteringen hindrar inte arbetstagaren att åta sig annat arbete för permitteringstiden. Om bibehållen bostadsförmån under permitteringstiden stadgas i 31 §.

37 §
Avtal som gäller tills vidare

Arbetsgivaren får inte säga upp ett arbetsavtal av något skäl som beror av arbetstagaren, om inte skälet är synnerligen vägande. Som ett sådant skäl kan åtminstone inte betraktas

1) arbetstagarens sjukdom, om inte sjukdomen har medfört en väsentlig och varaktig nedgång i arbetstagarens arbetsförmåga,

2) arbetstagarens deltagande i strejk eller annan stridsåtgärd eller

3) arbetstagarens politiska, religiösa eller andra åsikter eller hans deltagande i samhälls- eller föreningsverksamhet.


37 a §
Uppsägningsgrunder som avser

ekonomin och produktionen

Arbetsgivaren har rätt att säga upp ett arbetsavtal som gäller tills vidare, om arbetet av ekonomiska skäl eller produktionsorsaker eller av andra med dem jämförbara skäl har minskat mera än endast obetydligt och inte endast tillfälligt, och arbetstagaren med beaktande av hans yrkesskicklighet och förmåga inte skäligen kan omplaceras eller utbildas för nya uppgifter.

Grund för uppsägning enligt 1 mom. anses åtminstone inte föreligga, då

1) uppsägningen har föregåtts eller följts av att en ny arbetstagare har anställts i liknande uppgifter, och ändringar i arbetsgivarens verksamhetsbetingelser inte har inträffat under samma tid,

2) den omorganisering av arbetsuppgifterna som har uppgivits som orsak till uppsägningen i själva verket inte minskar det arbete som arbetsgivaren kan erbjuda eller ändrar arbetsuppgifternas art,

3) som orsak till uppsägningen har uppgivits anskaffning av maskiner eller anläggningar, men arbetstagaren med hänsyn till hans yrkesskicklighet kunde ha utbildats i användningen av dessa maskiner och anläggningar genom arbetsgivarens försorg, eller

4) som orsak till uppsägningen har uppgivits kostnadsbesparing genom minskning av arbetskraften, men denna inbesparing är så liten att den inte med beaktande av arbetsgivarens och arbetstagarens förhållanden kan anses vara den verkliga orsaken till uppsägningen.

Vad 37 § 3 mom. stadgar om begränsning av uppsägningsrätten gäller på motsvarande sätt också de uppsägningsgrunder som nämns i denna paragraf.

38 §
Uppsägningstid

Har arbetsförhållandet pågått utan avbrott och har inte annat överenskommits, skall arbetsgivaren vid uppsägning av arbetsavtalet iaktta

1) en uppsägningstid på två månader, om arbetsförhållandet har pågått högst fem år,

2) en uppsägningstid på tre månader, om arbetsförhållandet har pågått över fem men högst nio år,

3) en uppsägningstid på fyra månader, om arbetsförhållandet har pågått över nio men högst 12 år,

4) en uppsägningstid på fem månader, om arbetsförhållandet har pågått över 12 men högst 15 år, och

5) en uppsägningstid på sex månader, om arbetsförhållandet har pågått över 15 år.

Arbetstagaren skall å sin sida vid uppsägning av arbetsavtalet iaktta en uppsägningstid på en månad. Har arbetsförhållandet varat över tio år, är uppsägningstiden två månader.


39 a §
Ombildning av arbetsförhållande till arbetsförhållande på deltid

Arbetsgivaren kan på de grunder på vilka arbetsavtalet kan sägas upp ensidigt ombilda arbetsförhållandet till ett arbetsförhållande på deltid, räknat från utgången av uppsägningstiden.

40 §
Uppsägning i samband med överlåtelse av rörelse

Då arbetsgivaren överlåter sin rörelse till någon annan, till vilken arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter enligt 7 § övergår, kan arbetstagaren oberoende av gällande uppsägnings- och arbetsavtalstider säga upp arbetsavtalet att upphöra den dag då rörelsen överlåts eller, om han fått meddelande om överlåtelsen senare än en månad före överlåtelsedagen, även vid en senare tidpunkt, dock inom en månad efter den dag då han fick meddelandet.

Vill den som rörelsen har överlåtits till inte fortsätta arbetsförhållandet, kan han inom en månad från överlåtelsen säga upp arbetsavtalet, om överlåtelsen ger motiverad anledning till detta, så att arbetsförhållandet upphör med iakttagande av uppsägningstiden enligt 38 § eller, om arbetsavtalet har ingåtts för viss tid, med iakttagande av två månaders uppsägningstid. Den tidigare ägaren är ansvarig för förlust av löneförmåner på grund av uppsägning av ett arbetsavtal för viss tid.

Då förhandlingar i enlighet med 8 § 3 mom. lagen om samarbete inom företag skall föras om uppsägning på grund av överlåtelse av en rörelse, kan meddelandet om uppsägning på grund av överlåtelsen ges inom en vecka efter det att förhandlingsskyldigheten har fullgjorts, dock senast inom en vecka efter utgången av förhandlingstiden enligt nämnda lagrum. Har mottagaren varit part i de förhandlingar som förts före överlåtelsen av rörelsen, kan han lämna meddelandet om uppsägning inom en vecka efter det att förhandlingsskyldigheten fullgjordes eller, om förhandlingsskyldigheten har fullgjorts före överlåtelsen, inom en vecka efter den. Vad detta moment stadgar om uppsägning på grund av överlåtelse av rörelse skall på motsvarande sätt tillämpas på permittering och ombildning till arbetsförhållande på deltid som föranleds av överlåtelsen.


42 a §
Återanställning av uppsagd arbetstagare

Om en arbetsgivare har sagt upp ett arbetsavtal av andra skäl än sådana som beror av arbetstagaren och inom nio månader efter utgången av uppsägningstiden behöver arbetskraft för samma eller liknande uppgifter, skall arbetsgivaren hos den lokala arbetskraftsmyndigheten förfråga sig om huruvida tidigare arbetstagare söker arbete genom denna myndighets förmedling och, om så är fallet, i första hand erbjuda dem arbete.

Vad i 1 mom. stadgas gäller också i 7 § nämnd mottagare vid överlåtelse av rörelse.

42 b §
Deltidsanställdas rätt till merarbete och utbildning

När en arbetsgivare har deltidsanställda arbetstagare som önskar heltidsarbete och han söker ny arbetskraft för liknande del- eller heltidsarbete, skall arbetet i första hand erbjudas de deltidsanställda, om det med hänsyn till arbetets art är möjligt och något annat inte följer av 42 a §. Förutsätter det nya arbetet utbildning som med hänsyn till arbetstagarens lämplighet skäligen kan ordnas av arbetsgivaren, skall arbetstagaren ges sådan utbildning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På arbetsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet tillämpas, om inte annat avtalas, tidigare lag, dock inte under en längre tid än om arbetsgivaren skulle ha sagt upp avtalet den dag då denna lag träder i kraft, om avtalet har ingåtts att gälla tills vidare. Skulle ett avtal medan denna lag är i kraft upphöra till följd av uppsägning eller den avtalade tidens utgång eller av något annat skäl, men fortgår arbetet på det sätt som nämns i 39 § lagen om arbetsavtal, skall denna lag därefter tillämpas på avtalsförhållandet.

Om ett kollektivavtal som har ingåtts innan denna lag har trätt i kraft strider mot lagen, kan bestämmelserna i kollektivavtalet iakttas under avtalets giltighetstid utan hinder av denna lag.

Om en genom kollektiv- eller arbetsavtal överenskommen uppsägningstid som är längre än 14 dagar, utan lagändringarna borde tillämpas på ett arbetsavtal vid meddelande om permittering, iakttas denna tid i stället för den anmälningstid som nämns i 30 § 1 mom. och 30 b § lagen om arbetsavtal, tills något annat har överenskommits genom kollektivavtalet eller så länge arbetsavtalet är i kraft.

Regeringens proposition 19/88
Socialutsk. bet. 3/88
Stora utsk. bet. 65/88

Helsingfors den 29 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.