717/1988

Given i Helsingfors den 29 juli 1988

Lag om prisstopp

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

Allmänna stadganden
1 §

För lindring av allvarliga störningar i pris- och kostnadsnivån kan prisstopp införas på det sätt som denna lag stadgar.

2 §

Med näringsidkare avses i denna lag en fysisk person eller en privat- eller offentligrättslig juridisk person som yrkesmässigt saluför, säljer eller annars mot vederlag överlåter varor eller tjänster (nyttigheter).

3 §

Med pris på en nyttighet avser denna lag den ersättning som skall betalas för varor, tjänster eller andra förmåner eller prestationer som kommer någon annan till godo.

Med prissättningsgrund för en nyttighet avses i denna lag försäljningsprovision, rabatt, försäljnings- eller leveransvillkor eller någon annan grund för uträkning av en nyttighets pris i det enskilda fallet.

Beslut om prisstopp
4 §

Om en betydande ändring i valutakurserna, en avsevärd stegring i den internationella pris- eller kostnadsnivån eller någon annan allvarlig störning i folkhushållningen har lett eller uppenbarligen leder till en betydande störning i den inhemska pris- och kostnadsnivåns stabilitet, kan statsrådet införa prisstopp för viss tid, dock högst fyra månader. Prisstopp får inte förnyas förrän minst 10 månader har förflutit sedan föregående prisstopp upphörde.

Ett prisstopp innebär att en näringsidkare förbjuds att i Finland överskrida det pris på en nyttighet (stoppris) eller den prissättningsgrund som han har tillämpat vid en viss tidpunkt.

Statsrådet kan undanta en nyttighet från prisstopp, om det behövs för att säkerställa sysselsättningen och produktionens kontinuitet eller tillgången på nyttigheter.

5 §

Sedan statsrådet har infört prisstopp skall detta utan dröjsmål delges riksdagens talman, som skall underrätta riksdagen om saken omedelbart eller, om riksdagen inte är samlad, så snart den har sammanträtt. Prisstoppet skall upphävas, om riksdagen så beslutar.

Särskilda stadganden
6 §

Om ett villkor eller en särskild överenskommelse i en förbindelse eller ett avtal strider mot statsrådets prisstoppsbeslut, får villkoret eller överenskommelsen inte tillämpas eller verkställas.

7 §

För brott mot bestämmelser i ett beslut om prisstopp som statsrådet utfärdat med stöd av denna lag skall dömas till straff och andra påföljder enligt lagen den 28 juni 1958 om bestraffning av brott mot vissa fullmaktslagar (305/58).

8 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1988.

Genom denna lag upphävs lagen den 15 februari 1974 om prisövervakning (156/74) jämte ändringar.

Den första giltighetsperioden för denna lag är fyra år. Lagens giltighet skall efter den första och varje senare period fortgå ytterligare fyra år eller en kortare tid, om så stadgas genom förordning minst sex månader före giltighetsperiodens utgång.

En i 3 mom. nämnd förordning skall utan dröjsmål delges riksdagens talman. Denne skall omedelbart underrätta riksdagen om saken eller, om riksdagen inte är samlad, så snart den har sammanträtt. Förordningen skall upphävas, om riksdagen så beslutar.

Regeringens proposition 149/87
Ekonomiutsk. bet. 7/88
Stora utsk. bet. 53/88

Helsingfors den 29 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.