688/1988

Given i Nådendal den 15 juli 1988

Lag om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

En näringsidkare som i sin näringsverksamhet har tagit emot en annans sak för att utföra arbete på saken eller för att förvara den får, om saken inte har hämtats, sälja den enligt denna lag. Detsamma gäller en sak som näringsidkaren har tillverkat, om beställaren har tillhandahållit en väsentlig del av materialet.

Om ägaren till saken har försatts i konkurs, tillämpas 76 § konkursstadgan.

2 §

Ett villkor som avviker från denna lag till nackdel för en konsument som har beställt arbetet eller förvaringen är utan verkan.

3 §

En sak som inte har hämtats får säljas, om

1) uppdraget har slutförts eller avtalet har upphört att gälla,

2) den som har beställt arbetet eller förvaringen därefter har underrättats om att saken kan komma att säljas om den inte hämtas inom en viss tid, minst tre månader från underrättelsen, och

3) den tid som har angivits i underrättelsen har löpt ut.

Har näringsidkaren en förfallen fordran på beställaren för arbetet eller förvaringen, skall fordrans belopp uppges i underrättelsen.

En sak som förfars snabbt får säljas utan att den tid iakttas som nämns i 1 mom. 2 punkten.

4 §

Känner näringsidkaren till att någon annan än beställaren är ägare till saken eller att någon har panträtt i eller besittningsrätt till den, får saken säljas endast om ägaren eller pant- eller besittningsrättshavaren i god tid före försäljningen har underrättats om försäljningen och det eventuella fordringsbeloppet. Om någon myndighet för register över ägande- eller besittningsrätt eller pantsättning, skall näringsidkaren ta reda på uppgifterna av registermyndigheten eller ur den offentliga handling som uppgifterna ingår i.

Vad 1 mom. stadgar om näringsidkarens skyldighet att ta reda på pantsättning gäller inte panträtt som följer av företagsinteckning enligt företagsinteckningslagen (634/84).

5 §

En sak får säljas utan att underrättelse enligt 3 eller 4 § har lämnats, om saken inte har något nämnvärt försäljningsvärde. Saken får därvid säljas sedan ett år förflutit från det uppdraget slutfördes eller avtalet upphörde att gälla.

6 §

Har saken inte något nämnvärt försäljningsvärde och är villkoren för försäljning uppfyllda, får näringsidkaren i stället för att sälja saken förfara med den på det sätt som han finner för gott.

7 §

Är en tvist, som gäller grunden för näringsidkarens yrkande, beloppet av vad som yrkas eller villkoren för försäljning, anhängig vid domstol, i skiljemannaförfarande eller i konsumentklagonämnden, får saken inte säljas förrän en skälig tid förflutit efter att ärendet har avgjorts, utom i det fall som avses i 3 § 3 mom.

8 §

När saken säljs skall även beställarens och i 4 § nämnda personers intressen beaktas.

Sker försäljningen på auktion, skall beställaren och de som nämns i 4 § i god tid underrättas om tid och plats för auktionen. Underrättelse behöver dock inte lämnas, om försäljningen sker enligt 3 § 3 mom. eller 5 §.

9 §

Underrättelse till beställaren och den som nämns i 4 § anses ha blivit lämnad då den har avsänts i rekommenderat brev under den adress som beställaren har uppgivit eller som näringsidkaren annars känner till.

10 §

Om näringsidkaren har en förfallen fordran på beställaren för arbetet eller förvaringen, har han rätt att ta ut fordran samt ersättning för försäljningskostnaderna ur köpesumman. Har näringsidkaren förfarit med saken på det sätt som sägs i 6 §, skall ett belopp som motsvarar sakens värde dras av från näringsidkarens fordran.

Är försäljningspriset efter avdrag för fordrans belopp och försäljningskostnaderna minst 30 mark, skall näringsidkaren utan dröjsmål sända överskottet till beställaren, om det inte skall betalas till någon som enligt vad näringsidkaren känner till har rätt att före beställaren få betalning ur överskottet. Om nedsättning av betalningen hos överexekutor i vissa fall stadgas särskilt.

Det belopp som nämns i 2 mom. kan genom förordning höjas till högst det tredubbla, om nedgång i penningvärdet kräver det.

11 §

Om en näringsidkare vid försäljning av en sak uppsåtligen eller av oaktsamhet inte iakttar denna lag, skall han ersätta skada som till följd av detta vållas beställaren eller någon som avses i 4 §.

12 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Genom denna lag upphävs lagen den 20 juni 1952 om rätt för hantverkare att sälja gods, som ej avhämtats (259/52). Den upphävda lagen tillämpas likväl när en hantverkare före ikraftträdandet har ingått avtal om arbete på en sak som tillhör någon annan.

Regeringens proposition 1/88
Lagutsk. bet. 8/88
Stora utsk. bet. 70/88

Nådendal den 15 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.