671/1988

Given i Nådendal den 15 juli 1988

Lag om ändring av 30 a och 31 §§ gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83) 30 a § 1 mom. 2 punkten och 31 §,

av dessa lagrum 30 a § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag av den 16 april 1987 (418/87), som följer:

30 a §

En ordinarie tjänsteinnehavare kan förflyttas till en annan tjänst vid gymnasium eller dess kvällslinje eller vid kvällsgymnasium som kan anses lämplig för honom,


2) om nedgång i hans arbetsförmåga kan hindras eller återställande av redan nedsatt arbetsförmåga kan främjas genom förflyttningen och tjänsteinnehavaren har gett sitt samtycke till den.


31 §

Till ordinarie innehavare av en gymnasietjänst kan endast utnämnas en finsk medborgare. Till en lärartjänst vid gymnasiet kan likväl också utnämnas en dansk, isländsk, norsk eller svensk medborgare samt till en lärartjänst i främmande språk även någon annan än som nu nämnts.

Om behörighetsvillkoren för tjänsteinnehavare och timlärare vid gymnasiet stadgas genom förordning. Undervisningsministeriet kan av särskild orsak bevilja dispens från villkoren.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1988.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 8 och 70/88
Kulturutsk. bet. 9/88
Stora utsk. bet. 83/88

Nådendal den 15 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.