667/1988

Given i Nådendal den 15 juli 1988

Lag om ändring av lagen om skatt på inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 31 december 1974 om skatt på inkomst och förmögenhet (1043/74) en ny 24 a § som följer:

24 a §

Om en på lagstadgat pensionsskydd baserad pensionsinkomst som uppburits under skatteåret i fråga om minst tre månader hänför sig till tiden före skatteåret, periodiseras pensionsinkomsten på den skattskyldiges yrkande som inkomst för det år till vilket pensionen hänför sig. Om en pensionsinkomst av nämnda slag som uppburits på en gång hänför sig till flera år än skatteåret och de två föregående åren, periodiseras den i tre lika stora poster för skatteåret och de två föregående åren.

Yrkande på periodisering av pensionsinkomst skall framställas inom kalenderåret efter det år då pensionen betalts. I fråga om redan verkställda beskattningar iakttas i tillämpliga delar det förfarande som nämns i 82 § beskattningslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1988. Den tillämpas på en 1986 eller senare uppburen pensionsinkomst som baserar sig på lagstadgat pensionsskydd och som hänför sig till tiden före skatteåret.

Yrkande på periodisering av pensioner som uppburits 1986 skall framställas före utgången av kalenderåret 1988.

Regeringens proposition 25/88
Statsutsk. bet. 35/88
Stora utsk. bet. 86/88

Nådendal den 15 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.