643/1988

Given i Nådendal den 1 juli 1988

Förordning om ändring av förordningen om teologiska examina

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 29 juni 1978 om teologiska examina (527/78) 2 §, 15 § 4 mom. och 29 §, sådana de lyder i förordning av den 24 juli 1981 (559/81), samt

fogas till 33 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 24 juli 1981, ett nytt 4 mom. som följer:

2 §

Teologiska examina kan avläggas vid Helsingfors universitets teologiska fakultet, Åbo Akademis teologiska fakultet och Joensuu universitets humanistiska fakultet, vilka nedan benämns fakulteten.

15 §

Utbildningsprogrammets undervisningsplan godkänns beträffande studieperioder, som hör till i 18 § avsedda studier i annat undervisningsämne än religion, av den fakultet eller sektion vid Helsingfors universitet samt den fakultet vid Åbo Akademi och vid Joensuu universitet, som anordnar ifrågavarande studieperioder, samt beträffande av dem anordnade studieperioder, som hör till de pedagogiska studierna för ämneslärare, av sektionen för pedagogiska vetenskaper vid Helsingfors universitets filosofiska fakultet respektive fakulteten för pedagogiska vetenskaper vid Åbo Akademi och vid Joensuu universitet, såvida inte annat följer av det avtal som avses i 19 § 2 mom. Teologiska fakulteten, vid Joensuu universitet humanistiska fakulteten, fastställer undervisningsplanen i fråga om nämnda studieperioders namn, mål, de sakkomplex som behandlas samt periodernas omfattning och tidsläggning. Om teologiska fakulteten, vid Joensuu universitet humanistiska fakulteten, inte fastställer undervisningsplanen, hänskjuts ärendet vid Helsingfors universitet till universitetets kansler, vid Åbo Akademi till akademins styrelse och vid Joensuu universitet till universitetets styrelse för avgörande.

29 §

Angående de omständigheter som nämns i denna förordnings 3 § 4 mom., 5 § 5 mom., 7 § 3 mom., 16 § 3 mom., 18 § 1 mom. och 19 § 4 mom. stadgas särskilt. I övrigt utfärdas närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning för Helsingfors universitets del i examensstadgan, som godkänns av universitetets kansler samt för Åbo Akademis och Joensuu universitets del i examensstadgan, som godkänns av akademins respektive universitetets styrelse.

33 §

De som innan denna förordning trätt i kraft har inlett sina studier vid Finlands ortodoxa prästseminarium får till utgången av år 1992 studera vid Joensuu universitet i den ordning som stadgats i förordningen om Finlands ortodoxa prästseminarium (593/72). Den som vid Finlands ortodoxa prästseminarium har inlett sina studier innan denna förordning trätt i kraft har rätt att övergå till att, på det sätt som bestäms i examensstadgan, studera i enlighet med denna förordning. Den som innan denna förordning trätt i kraft har avlagt prästexamen vid Finlands ortodoxa prästseminarium har rätt att avlägga i denna förordning avsedd teologie kandidatexamen, på sätt som bestäms i examensstadgan.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Nådendal den 1 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.