621/1988

Given i Nådendal den 1 juli 1988

Lag om ändring av lagen om lärarutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 10 december 1971 om lärarutbildning (844/71) 3 § och

ändras 4 § 1 mom. samt 5, 11 och 13 §§,

av dessa lagrum 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 27 november 1981 (783/81) samt 11 och 13 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom lag av den 31 januari 1985 (144/85), som följer:

4 §

Lärarutbildning anordnas vid Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Joensuu universitet, Åbo universitet, Tammerfors universitet, Åbo Akademi och Lapplands högskola.


5 §

Lärarutbildningen anordnas vid högskolornas pedagogiska fakulteter eller andra motsvarande enheter, vilka i denna lag kallas lärarutbildningsenheter.

11 §

Den som är ordinarie lektor vid en lärarutbildningsenhet eller ordinarie rektor eller lektor vid en övningsskola har rätt och skyldighet till tjänstledighet för studier under en termin efter varje period om sju år under vilken han har skött en sådan tjänst. Såsom tjänstgöringstid som medför rätt och skyldighet till tjänstledigheten beaktas även tid som tillfällig lektor vid lärarutbildning som anordnas av en högskola. För en sådan studietermin betalas den lön som hör till tjänsten.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte en rektor eller lektor som har fyllt 60 år eller som skulle komma att fylla 60 år före utgången av sin studietermin.

Närmare stadganden om tjänstledighet enligt 1 mom. utfärdas genom förordning.

13 §

Om antagande av studerande till grundutbildning stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1988.

En tjänstgöring under 1978 och 1979 beaktas inte då den tjänstgöringstid enligt 11 § 1 mom. som medför rätt och skyldighet till tjänstledighet räknas ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 40/88
Kulturutsk. bet. 11/88
Stora utsk. bet. 90/88

Nådendal den 1 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.