607/1988

Utfärdat i Helsingfors den 17 juni 1988

Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Dragsfjärds kommun, Hangö stad, Ingå kommun och Ekenäs stad

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Sträckningen av gränsen mellan Hangö stad och Dragsfjärds kommun bestäms till vissa delar som följer:

Gränsen mellan Hangö stad och Dragsfjärds kommun, vilken samtidigt utgör länsgräns mellan Nylands län samt Åbo och Björneborgs län, fortsätter från den södra slutpunkten på den gräns, som vid förrättning nr 31467 i Hangö by i Hangö stad utritats på förrättningskartan och som löper genom Länsanskär, längs en linje som bestäms av ovannämnda punkt och punkt k5 som bestämts vid förrättning nr 18092 i Wättlax by i Tenala kommun. Gränsen fortsätter längs nämnda linje väster om Svartbådan till territorialhavets yttre gräns.

2 §

Sträckningen av gränsen mellan Hangö stad och Ekenäs stad bestäms till vissa delar som följer:

Gränsen mellan Hangö stad och Ekenäs stad dras från den råpunkt som i samband med skiftesförrättning nr 19241 för ett vattenområde tillhörigt Tvärminne by i Hangö stad med rösena nr 21 och 22 bestämts mot allmänna vatten på södra sidan av ögruppen Långskär till den i 1 § förordningen den 7 maj 1965 angående tillämpningen av lagen om gränserna för Finlands territorialvatten (256/65) bestämda baspunkten nr 31 för de inre territorialvattnen samt därifrån vidare söderut till den närmaste vändpunkten på territorialhavets yttre gräns.

3 §

Sträckningen av gränsen mellan Ekenäs stad och Ingå kommun bestäms till vissa delar som följer:

Gränsen mellan Ekenäs stad och Ingå kommun fortsätter från den i samband med vattenområdenas skiftesförrättning nr 20847 på Tostholms enstaka hemman i Ingå kommun mot det öppna havet bestämda punkten A längs en linje som bestäms av ovannämnda punkt och de vid nuvarande Ekenäs stads vattenomkretsrågångsförrättning nr 638923 bestämda gränspunkterna nr 47 och 48 till territorialhavets yttre gräns.

4 §

Detta beslut föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 17 juni 1988

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.