591/1988

Given i Helsingfors den 17 juni 1988

Förordning om ändring av 6 och 7 §§ förordningen om institut för lärare i huslig ekonomi

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde ändras 6 § och 7 § 1, 3 och 4 mom. förordningen den 27 juli 1962 om institut för lärare i huslig ekonomi (430/62),

av dessa lagrum 7 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom förordning av den 4 september 1981 (606/81), som följer:

6 §

Vid institut för lärare i huslig ekonomi finns en rektorstjänst eller rektorsbefattning. Dessutom kan vid institut för lärare i huslig ekonomi finnas överlärar-, lektors-, lärar- och kursverksamhetsledartjänster och -befattningar samt andra tjänster och befattningar.

Vid institut för lärare i huslig ekonomi kan också finnas timlärare och andra tillfälliga tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande.

7 §

Behörighetsvillkor för överlärar-, lektors- och lärartjänster och befattningar vid institut för lärare i huslig ekonomi eller vid en läroanstalt som förordnats till normalskola för huslig ekonomi

1) för överlärare och lektor i pedagogik och didaktik filosofie- eller pedagogiekandidatexamen med däri eller särskilt förvärvat högsta vitsord i pedagogik och didaktik samt vitsord i psykologi,

2) för överlärare och lektor i kemi och näringslära samt i naturvetenskaper agronomie- och forstkandidatexamen med högsta vitsord i näringskemi,

3) för överlärare och lektor i näringsekonomi och huslig ekonomi lärarexamen i huslig ekonomi samt agronomie- och forstkandidatexamen med vitsord i näringskemi,

4) för överlärare och lektor i hemvård lärarexamen i huslig ekonomi samt agronomie- och forstkandidatexamen med vitsord i hemmets ekonomi,

5) för överlärare och lektor i lantbruks- och sociala ämnen samt i lantbruksämnen vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten avlagd slutexamen med vitsord i husdjursvetenskap och lantbruksekonomi,

6) för lektor i trädgårdsskötsel agronomie- och forstkandidatexamen med högsta vitsord i trädgårdsvetenskap eller trädgårdsagronomiexamen eller vid utländsk högskola avlagd examen på trädgårdsområdet,

7) för lektor i hemmets ekonomilära agronomie- och forstkandidatexamen med högsta vitsord i hemmets ekonomi,

8) för lärare i näringsekonomi, lärare i hemvård och hushållslärare studentexamen och lärarexamen i huslig ekonomi,

9) för husmor studentexamen och lärarexamen i huslig ekonomi samt två års verksamhet i anstaltshushåll, samt

10) för lärare i trädgårdsskötsel studentexamen och examen för lärare i trädgårdsskötsel.


Av lärare vid en övningsskola i anslutning till ett institut för lärare i huslig ekonomi fordras, utöver vad som stadgas om behörighetsvillkoren för lärarna vid övningsskola, med vitsordet berömligt avlagda undervisningsprov samt vitsord i pedagogik och didaktik.

Allmänt behörighetsvillkor för tjänsterna och befattningarna vid institut för lärare i huslig ekonomi är dessutom sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

Helsingfors den 17 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.